Till innehåll på sidan

Lagen om skydd mot olyckor

MSB genomför tillsynsvägledning genom uppföljning, utvärdering och samordning av kommuners och länsstyrelsers operativa tillsyn. Vi ger även stöd och råd till dessa myndigheter.

Förändring av lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Den ändring av lag om skydd mot olyckor som riksdagen beslutade den 21 oktober 2020 innebär att den statliga tillsynen av kommunerna flyttas från länsstyrelserna till MSB. Lagändringen träder i kraft 1 januari 2021. Det betyder att informationen på denna sida kommer att uppdateras framöver.

Förändring av lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Operativ tillsyn

MSB utövar den centrala tillsynen över lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). MSB granskar länsstyrelsernas planläggning och beredskap i händelse av en kärnenergiolycka eller vid övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst.

Tillsynen sker genom granskning av de program och planer som länsstyrelsen ska ta fram för området samt genom tillsynsbesök hos länsstyrelserna. I de fall tillsynsbesöket resulterat i att länsstyrelsen ska vidta åtgärder följs dessa upp löpande. Årligen genomförs också en uppföljning av utvalda delar av länsstyrelsernas arbete inom detta område.

MSB tar varje år fram en tillsynsplan där olika tillsynsaktiviteter beskrivs. I tillsynsplanen framgår vilka tillsynsbesök som planeras för året.

 • Övertagande av kommunal räddningstjänst

  Vid omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst får länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av insatsen. Om räddningsinsatserna även innefattar statlig räddningstjänst, ska länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.

  Plan för övertagande

  Enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) 4 kap. 34 § ska länsstyrelsen efter att ha hört kommunerna i länet och berörda myndigheter upprätta de planer som myndigheten behöver för att kunna utöva sitt ansvar enligt FSO 4 kap. 33 §.

  Utöver det gör MSB tolkningen att den fastställda planen ska ha ett aktuellt innehåll där hänsyn är tagna till regionala förhållanden och troliga olycksscenarier. Planen ska vara övad, allmänheten ha möjlighet att få information om innehållet i planerna samt att presumtiva räddningsledare är utsedda. Innan planen fastställs ska den ha varit på remiss hos kommunerna i länet och berörda myndigheter.

 • Räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen

  Länsstyrelsen har vid utsläpp från en kärnteknisk anläggning ansvar för räddningstjänst och sanering inom sitt län. Detta ansvar gäller om kärnkraftsolyckan inträffar i Sverige eller i ett annat land.
  Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ansvarar länsstyrelsen för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp.

  Länsstyrelsen är också ansvarig för sanering efter ett utsläpp för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom som har förorenats.

  Länsstyrelsen är skyldig att utföra räddningstjänst och sanering i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn till följderna av utsläppet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.

  Länsstyrelserna i kärnkraftlänen Uppsala, Kalmar och Halland samt länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län ska bistå andra länsstyrelser i frågor om räddningstjänst vid en kärnteknisk olycka. Dessutom ska kärnkraftlänen särskilt planera för alarmering, utrymning och utdelning av jodtabletter.

  Program för räddningstjänst och sanering

  Länsstyrelsen ska ha fastställda program för räddningstjänst och sanering (FSO 4 kap. 21 §) som behandlar:

  • organisation och ledning
  • samband
  • strålningsmätning
  • information till allmänheten
  • personella och materiella resurser i länet
  • saneringsmetoder
  • andra frågor av betydelse för beredskapen

  Utöver detta gör MSB tolkningen att programmen ska ha ett aktuellt innehåll där hänsyn är taget till regionala förhållanden. Programmen ska vara övade och presumtiva räddnings- och saneringsledare ska vara utsedda. Innan programmen fastställs ska de ha varit på remiss hos berörda myndigheter, kommuner och landsting.

Tillsynsvägledning

MSB är central tillsynsmyndighet över lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och har som sådan ett tillsynsvägledningsansvar gentemot länsstyrelsen och deras tillsyn över kommunernas skyldigheter.

Tillsynsvägledningen utgörs främst av metodstöd, resursstöd, kompetensutveckling och nationella sammanställningar.

Metodstöd

En del av tillsynsvägledning är att bistå länsstyrelserna med metodstöd för tillsynen över kommunerna enligt LSO.

Skrivelser och yttranden

Tillsynsenheten stödjer länsstyrelsen i enskilda tillsynsärenden vilket ibland resulterar i diverse skrivelser och yttranden av principiell karaktär där LSO tolkas.

Årsuppföljning

Varje år genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med länsstyrelserna en uppföljning över kommunernas arbete enligt LSO.

Uppföljningen fokuserar främst på de preciserade skyldigheterna kommunerna har enligt lagen. Sammanställningen av kommunernas svar medför att länsstyrelserna och MSB får en nationell bild över hur kommunerna genomför de preciserade skyldigheterna. Årsuppföljningen är ett av flera underlag som Länsstyrelsen använder sig av i sin tillsyn över kommunerna.

Årsuppföljning 2019Tidigare årsuppföljningar finns på ida.msb.se

Tillsynsbesök

MSB genomför regelbundet besök på länsstyrelserna där deras tillsynsverksamhet följs upp och utvärderas. Dessutom lämnas stöd och råd.

Kompetensutvecklingsinsatser

Varje år genomförs kompetensutveckling i form av konferenser för länsstyrelserna. Vidare ges vid behov olika typer av utbildningar, exempel introduktionsutbildningar för nyanställda.

Senast granskad: 1 december 2020

Till toppen av sidan