Till innehåll på sidan

Forskning

MSB finansierar behovsinriktad forskning som ska vara möjlig att tillämpa i samhället. Vår forskning utgår från ett behov i samhället som på sikt leda till ny förståelse, nya metoder eller nya produkter. Vi finansierar forskning och det är externa aktörer som utför forskningen. Till exempel universitet, högskolor eller forskningsinstitut.

 • 110-120 miljoner kr satsas varje år på forskning
 • Cirka 60 satsningar pågår samtidigt (inkl internationella samarbetsprojekt)
 • Ungefär tio nya projekt startas upp varje år
 • Forskningsprojekt pågår i tre till fem år

Forskningen omfattar många vetenskapliga discipliner. För att på ett bättre sätt kunna analysera och förstå fenomen i samhället och tillämpa resultaten av forskningen uppmuntrar MSB mång- och tvärvetenskapliga ansatser. MSB samverkar med många myndigheter, näringsliv och organisationer, både i och utanför Sverige.

Investering i kunskap för ett säkrare samhälle MSB:s strategi för forskning och utveckling

MSB:s forskning och EU

EU är en viktig forskningspolitisk aktör och bidrar till att samordna och finansiera forskning i Europa. MSB är involverad i ett antal aktiviteter kopplade till EU:s forskningsverksamhet.

MSB är också engagerade i EU:s forskningsprogram, Horisont 2020. Genom MSB:s arbete med civil konflikthantering är vi också engagerade inom EU:s utrikestjänst och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Allmänna frågor om forskning

 • Jag har en idé om ett forskningsprojekt som jag vill genomföra. Kan MSB finansiera det?

  MSB utlyser forskningsmedel i tematiska utlysningar i öppen konkurrens. Du kan alltså inte ansöka om forskningsmedel utanför våra ordinarie utlysningar.

  MSB:s forskningsutlysningar

 • Vilka har möjlighet att söka forskningsmedel hos MSB?

  Huvudsökande och projektledare måste vara disputerad och verksam vid ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut.

  I vissa utlysningar efterfrågar vi forskning som innebär samverkan med andra aktörer såsom näringsliv eller offentlig sektor. Reglerna för vem som kan vara huvudsökande är dock alltid samma, om inte annat anges i utlysningen.

 • Vilka formella krav finns för att göra en forskningsansökan hos MSB?
  • Huvudsökande ska vara disputerad.
  • Huvudsökande ska vara aktiv vid svenskt lärosäte eller forskningsinstitut.
  • Projektansvarig forskare ska arbeta minst 15 % i projektet.
  • Medsökande i projektet som finansieras av MSB ska arbeta minst 10 % av en heltidstjänst i projektet under den tid de ingår i projektet.
 • Vilka har möjlighet att ansöka om bidrag för postdoktorala studier?

  För att kunna ansöka om postdoktoralt stöd måste din doktorsexamen ha utfärdats inom tre år före ansökan. Det är examensdatum, inte disputationsdatum, som räknas.

 • Vilka villkor gäller för rätten till resultat i de forskningsprojekt som MSB finansierar?

  Äganderätten till projektets resultat tillkommer utföraren. MSB har rätt att, för vid skapandet förutsägbara såväl som framtida ändamål, fritt använda projektets resultat, inom ramen för myndighetens hela verksamhet.

  MSB har rätt att bearbeta materialet, överlämna resultat för användning inom annan offentlig verksamhet samt sprida resultaten. Hänsyn ska dock tas till forskarens intresse av att helt eller delvis publicera resultaten som unikt material i vetenskaplig tidskrift eller att skydda en uppfinning genom patent.

  Vid publicering och i samband med presentationer ska MSB anges som finansiär. Utföraren är skyldig att informera kontaktpersonen vid MSB om kommande publiceringar.

Vi finansierar även programsamarbeten samt kompetensstöd och postdoktoralt stöd.

 • Programsamarbeten

  MSB finns med i flera samarbeten kring forskning och utveckling, nationellt och internationellt.

  Inom Sverige finns ett långvarigt samarbete med Brandforsk om forskning kring bränder.

  På nordisk nivå finns Nordforsk, som är ett samarbete mellan de nordiska länderna om forskning kring samhällssäkerhet.

  MSB är även engagerat på olika sätt i EU:s forskningsprogram Horisont 2020. MSB utlyser bidrag för planering av projekt inom Horisont 2020, med inriktning mot samhällsskydd och beredskap.

  Det mest omfattande internationella samarbetet är det forskningssamarbete som Sverige har med Department of Homeland Security i USA, där MSB samordnar den svenska delen.

  Ett samarbetsavtal finns också med Kanada.

Senast granskad: 21 mars 2019

Till toppen av sidan