Till innehåll på sidan

Civilt försvar

MSB har en viktig roll i att se till att planeringen för civilt försvar nu genomförs.

I fred handlar civilt försvar om planering och förberedelser. En av MSB:s huvuduppgifter rör civilt försvar. Myndigheten ska bland annat utveckla och stödja arbetet med civilt försvar, bidra till att minska konsekvenser av krig och krigsfara och företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser om inte något annat följer av annan författning.

MSB har ett viktigt ansvar för befolkningsskyddet och ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas. MSB har också uppgifter enligt ett antal lagar och förordningar som rör totalförsvarsfrågor och även föreskriftsrätt inom ett flertal av dessa områden.

MSB har flera roller

Planering

MSB ska stödja berörda aktörer i planeringen för civilt försvar. Myndigheten ska särskilt verka för att aktörerna samordnar planeringen samt för att samordning sker i förhållande till det militära försvaret. Tillsammans med Försvarsmakten ska MSB åstadkomma en sammanhängande planering för totalförsvaret.

MSB säkerställer, ur ett nationellt perspektiv, att identifierade brister och utmaningar omhändertas i arbetet. Myndigheten ska också göra en samlad bedömning av förmågan inom det civila försvaret.

MSB har regeringens uppdrag att samordna det civila krisberedskapsarbetet inom Nato/ Partnerskap För Fred samarbetet.

Nato/ Partnerskap för fred samarbetet

Stöd

MSB ska praktiskt och åtgärdsinriktat stödja aktörer i arbetet med att genomföra den politiska inriktningen inom området.
MSB har experter inom olika frågor som rör till exempel krigsplacering, säkra kommunikationstjänster, ledningsplatser, ransonering, förfogande och avtalsskrivande med privata aktörer.

Särskilt ansvar

MSB har inom ramen för sina särskilda ansvarsområden ansvar för att planera och driva förmågeutveckling för höjd beredskap.
Utvecklingsområden inom MSB:s särskilda ansvar är bland annat:

 • Befolkningsskydd
 • Räddningstjänst under höjd beredskap
 • Informationssäkerhet på alla nivåer i samhället
 • Mediernas beredskapsplanering
 • Säkra kommunikationer
 • Verka för inriktning och samordning och kunna bidra med materiella och personella förstärkningsresurser.

MSB inriktar och är sammanhållande för arbetet med att utveckla befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap, med utgångspunkt i nationella behov.

Befolkningsskydd omfattar delar som varningssystem, skyddsrum och utrymning och inkvartering.

Befolkningsskydd

Operativ hantering

Under höjd beredskap ska MSB bedriva operativ hantering för att aktivt minska konsekvenserna för samhället. MSB ska planera för att under höjd beredskap kunna verka för inriktning och samordning, samt för att kunna bidra med materiella och personella förstärkningsresurser, bland annat för befolkningsskyddet.

Myndigheten ska verka för inriktning och samordning av de åtgärder som vidtas av aktörer på nationell nivå, verka för en effektiv användning av samhällets resurser.

Enligt 1§, p. 8 i myndighetens instruktion har MSB en roll att företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser, om inte något annat följer av annan författning. Rollen innebär att om det uppstår behov av att prioritera resurser (såsom livsmedel, sjukvård, drivmedel) på central nivå tar MSB fram inriktningar och beslutsunderlag utifrån den nationella lägesbilden. På så sätt kan berörda myndigheter och regeringen fatta avvägda beslut.

MSB:s tre roller vid samhällsstörningar

För att stärka samhället vid samhällsstörningar arbetar MSB operativt utifrån tre roller:

 • Stärker den nationella beredskapen
 • Driver aktörernas gemensamma hantering
 • Genomför insatser och stärker aktörer med kompetens och material 

Under höjd beredskap kommer MSB att:

 • göra samlade nationella lägesbilder och lägesrapportera till regeringen
 • driva aktörernas gemensamma arbete genom att samordna och inrikta hanteringen på central myndighetsnivå
 • driva beslutsprocesser och följa upp att tagna beslut får avsedd effekt
 • identifiera och möta informationspåverkan i samverkan med andra
 • informera allmänhet och media, via tillgängliga kanaler och se till att myndigheter och andra aktörer samordnar sina budskap
 • bidra med materiella och personella förstärkningsresurser, bland annat för befolkningsskyddet
 • samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet genom råd och stöd
 • stödja hanteringen av IT-incidenter inom samhällsviktig verksamhet och hålla kontakt med motsvarande funktioner i andra länder
 • säkerställa förmåga att kunna överta ansvaret för räddningstjänst i enlighet med lagen om skydd mot olyckor, om så bedöms nödvändigt.

Gällande regler om civilt försvarMer om MSB:s arbete med krisberedskap och civilt försvar

Civilt försvar och krisberedskap

Arbetet med civilt försvar bedrivs samordnat så långt det går med krisberedskapsarbete. Genom att använda befintliga strukturer och verktyg bygger utvecklingen av civilt försvar vidare på den förmåga som redan finns inom krisberedskapen på ett resurseffektivt sätt.

Senast granskad: 1 mars 2022

Till toppen av sidan