Till innehåll på sidan

Vår roll i samhället

MSB har ett brett uppdrag för att stödja andra i syfte att samhället ska bli säkrare, med utgångspunkt från målen för samhällets säkerhet. Därför samarbetar och samverkar vi med många aktörer på alla nivåer.

Roller och ansvar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Vår roll är att stödja och driva på, genom att sprida kunskap och stötta samverkan, finansiera utveckling och inom vissa områden utfärda föreskrifter eller utöva tillsyn.

De frågor MSB jobbar särskilt mycket med är räddningstjänst, olycksförebyggande arbete, krisberedskap, civilt försvar, cybersäkerhet och säkra kommunikationer. MSB har beredskap dygnet runt, året runt för att kunna hjälpa till om något händer här hemma eller ute i världen, och ansvarar för Sveriges it-incidentberedskap. Kommunikation är viktigt, därför har vi webbplatsen krisinformation.se som informerar om olyckor när de händer.

Webbplatsen cert.se, med information om it-incidentberedskapWebbplatsen krisinformation.se, med information till allmänheten i händelse av krig

Stöd och samordning

Ofta har andra än MSB ett tydligt ansvar vid olyckor och kriser. Räddningstjänsten, polisen och ambulanssjukvården har tydliga roller vid en olycka till exempel. Men ibland behövs stöd för att samordna alla aktörer vid riktigt stora händelser, och ibland behövs det extra förstärkningar som helikopterstöd eller expertstöd. Stora händelser brukar också leda till att många behöver få korrekt information om vad som hänt. Det är några exempel på vad MSB kan göra för att stödja andra vid en händelse.

Helst ska ju olyckor inte hända alls. För att förhindra olyckor och kriser behöver man först kartlägga vad som kan inträffa, och därefter planera för att undvika olyckor eller skydda sig mot olyckor. MSB hjälper till både med att kartlägga sånt som kan inträffa och råd om hur man kan skydda sig.

MSB:s arbete vid olyckor, kriser och krig

Förebyggande arbete

MSB jobbar också med att förbereda oss på sånt som ändå inträffar, genom utbildning, övningar, handböcker och rådgivning. Vi utbildar brandmän och skorstensfejare. MSB delar varje år ut pengar för att bygga eller utveckla sånt som annars inte skulle bli av. Det kan handla om teknisk utveckling, utbildningar eller att utveckla nya metoder som gör samhället säkrare eller stärker beredskapen för kris och krig.

Efter olyckshändelser och kriser är det viktigt att ta reda på vad som hänt, och lära sig något av det. Forskning, statistik och utvärderingar är också exempel på vad MSB arbetar med. MSB tar fram regler, föreskrifter, till exempel för hur man ska hantera farliga ämnen och följer upp hur reglerna följs. 

MSB och forskning

Fakta om organisationen

Myndigheten leds av en generaldirektör, som utses av regeringen. MSB har ungefär 1000 anställda i Karlstad, Kristinehamn och Stockholm samt på våra verksamhetsställen i Sandö, Revinge och Rosersberg där vi bedriver utbildning.

Senast granskad: 19 mars 2019

Till toppen av sidan