Till innehåll på sidan

Operativa avdelningen

Avdelningens uppgift är operativ hantering av samhällsstörningar vid olyckor, kriser och krig.

Svenskt namn: Operativa avdelningen (OA)

Engelskt namn: Response and Operations Department

Organisation

Avdelningen är indelad i 17 enheter. Avdelningen leds av en avdelningschef.

Robert Wallen, Chef operativa avdelningen

Avdelningens uppgifter

Avdelningens uppgift är operativ hantering av samhällsstörningar vid olyckor, kriser och krig. Avdelningen samordnar verksamheten inom områdena; insatser, personal, logistik och operativ ledning.

I uppgiften ingår att;

 • stärka nationell beredskap
 • driva och inrikta den aktörsgemensamma hanteringen av samhällsstörningar
 • stärka andra aktörer med kompetens och materiel vid insatser.

Enheter

 • Stab för avdelningen

  Svenska namn: Stab för avdelningen (OA-SB)

  Engelskt namn: Executive Staff

  Enheten leds av en enhetschef som tillika är avdelningens stabschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att stödja avdelningschefen med att inrikta, planera, styra och följa upp verksamheten.  I detta ingår verksamhetsutveckling och arbete för ökad kvalité och effektivitet, samordning av arbete med EU och övriga internationella frågor.

  Vidare ingår stöd med mötesplanering, ärendehantering och kvalitetssäkring.

 • Enheten för nationella insatser och civilskydd

  Svenska namn: Enheten för nationella insatser och civilskydd (OA-NC)

  Engelskt namn: National and Civil Protection Operations Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla och leda insatser med myndighetens nationella förstärkningsresurser och räddningsinsatser inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. I detta ingår prioritering och användning av samhällets samlade resurser.

  Vidare ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet. I uppgiften ingår Projektledare i beredskap.

 • Enheten för resiliensinsatser

  Svenska namn: Enheten för resiliensinsatser (OA-RI)

  Engelskt namn: Resilience Building Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla och leda internationella resiliensinsatser. I detta ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet.

  Vidare ingår att tillvarata nationell kompetens för arbete i andra länder och organisationer.

 • Enheten för humanitära insatser

  Svenska namn: Enheten för humanitära insatser (OA-HI)

  Engelskt namn: Humanitarian Operations Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla och leda internationella humanitära insatser. I detta ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla väl fungerande partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet.

 • Enheten för fredsfrämjande insatser

  Svenska namn: Enheten för fredsfrämjande insatser (OA-FI)

  Engelskt namn: International Peace Operations Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla och leda internationella fredsfrämjande biståndsinsatser. I detta ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla väl fungerande partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet.

 • Enheten för kompetensförsörjning 1

  Svenska namn: Enheten för kompetensförsörjning 1 (OA-KF1)

  Engelskt namn: Operational Staff Section 1

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att kompetensförsörja myndighetens nationella förstärkningsresurser, räddningsinsatser inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism samt resiliensinsatser. I detta ingår att utveckla och implementera olika former av kompetensförsörjning, följa upp befattningshavares eller annan personals prestationer, behovsinventera kompetensutveckling samt administration kopplat till anställning och utbildning.

  I uppgiften ingår att säkerställa att befattningshavare eller annan personal i myndigheten kan delta i operativt arbete samt att upprätthålla myndighetens personalplaneringsfunktion vid händelser.

  I uppgiften ingår Operativ personalberedskap.

   

 • Enheten för kompetensförsörjning 2

  Svenska namn: Enheten för kompetensförsörjning 2 (OA-KF2)

  Engelskt namn: Operational Staff Section 2

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att kompetensförsörja internationella biståndsinsatser inom fredsfrämjande och humanitära insatser. I detta ingår att utveckla och implementera olika former av kompetensförsörjning, följa upp befattningshavares eller annan personals prestationer, behovsinventera kompetensutveckling samt administration kopplat till anställning och utbildning.

   

 • Enheten för utbildning och övning

  Svenska namn: Enheten för utbildning och övning (OA-UÖ)

  Engelskt namn: Training and Exercises Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att kompetensutveckla befattningshavare eller annan personal för operativt arbete genom utbildning och övning. I detta ingår att inrikta, utveckla, samordna, genomföra, utvärdera och kvalitetssäkra utbildningsverksamhet för operativt arbete. I uppgiften ingår säkerställande av medverkan i övningar, koordinering av övningsdeltagande samt att bemanna rollerna lokal övningsledare och övningsutvärderare.

  Vidare ingår erfarenhetsåterföring från större händelser och övningar.

  I uppgiften ingår myndighetens övningsplan.

   

 • Enheten för logistik

  Svenska namn: Enheten för logistik (OA-LO)

  Engelskt namn: Logistics Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är logistik och inköp till insatser, övningar och utbildningar.

  Vidare ingår tillhörande administration samt materielhanteringssystem.

  I uppgiften ingår Logistikberedskap.

   

 • Enheten för centrallager

  Svenska namn: Enheten för centrallager (OA-CL)
  Engelskt namn: Central Warehousing Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är lagerhållning och lagerpåfyllnad och att hålla utrustning i beredskap och leverera den till insatser, övningar och utbildningar.

  Vidare ingår att lagerhålla materiel på uppdrag av andra myndigheter och organisationer samt myndighetens publikationsservice.

   

 • Enheten för materielutveckling

  Svenska namn: Enheten för materielutveckling (OA-MU)

  Engelskt namn: Development of Materiel Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att identifiera, utveckla samt kvalitetssäkra materiel för insatser, övningar och utbildningar. I uppgiften ingår utredningsarbete, stöd vid insatser samt avveckling av materiel.

   

 • Enheten för operativ ledning 1

  Svenska namn: Enheten för operativ ledning 1 (OA-OL1)

  Engelskt namn: Response and Coordination Section 1

  Enheten leds av en enhetschef med placering i Karlstad.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att, i samverkan med OA-OL2, inrikta och samordna myndighetens operativa arbete och den aktörsgemensamma hanteringen vid samhällsstörningar. I uppgiften ingår att ta fram lägesbilder för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser.

  Vidare ingår att rapportera till Regeringskansliet om aktuellt läge.
  I uppgiften ingår att förvalta och utveckla myndighetens operativa ledningsfunktion och beredskapsorganisation.

  I uppgiften ingår Tjänsteman i beredskap och Chef i beredskap.

 • Enheten för operativ ledning 2

  Svenska namn: Enheten för operativ ledning 2 (OA-OL2)

  Engelskt namn: Response and Coordination Section 2

  Enhetens uppgift är att, i samverkan med OA-OL1, inrikta och samordna myndighetens operativa arbete och den aktörsgemensamma hanteringen vid samhällsstörningar. I uppgiften ingår att ta fram lägesbilder för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser.

  Vidare ingår att rapportera till Regeringskansliet om aktuellt läge.
  I uppgiften ingår att förvalta och utveckla myndighetens operativa ledningsfunktion och beredskapsorganisation.

  I uppgiften ingår Tjänsteman i beredskap och Chef i beredskap.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att inrikta, utveckla och leda insatser med myndighetens nationella förstärkningsresurser och räddningsinsatser inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. I detta ingår prioritering och användning av samhällets samlade resurser.

  Vidare ingår att säkerställa finansiering för insatser, att upprätthålla och utveckla partnerskap samt att följa upp och lära från genomförd verksamhet. I uppgiften ingår Projektledare i beredskap.

 • Enheten för operativ analys

  Svenska namn: Enheten för operativ analys (OA-AN)

  Engelskt namn: Analysis Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att analysera och bedöma vilka konsekvenser och spridningseffekter störningar i samhället kan medföra. I uppgiften ingår omvärldsanalys och operativ analys vid en inträffad eller nära förestående händelse och vid behov produktion av samlade nationella lägesbilder.

  Enhetens produktion ska stödja myndighetens operativa beslutsfattande, rapporteras till Regeringskansliet samt vid behov delges andra berörda myndigheter och organisationer.

 • Enheten för säkerhet och hälsa

  Svenska namn: Enheten för säkerhet och hälsa (OA-SH)

  Engelskt namn: Health and Security Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att tillhandahålla säkerhets- och hälsorelaterat stöd avseende myndighetens internationella verksamhet. I uppgiften ingår att bedöma säkerhets- och hälsorisker och att föreslå åtgärder samt att tillhandahålla säkerhets-, medicinskt och psykosocialt stöd vid pågående insatser.

 • Enheten för Krisinformation.se

  Svenska namn: Enheten för Krisinformation.se (OA-KI)

  Engelskt namn: Krisinformation.se Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att utveckla och förvalta den myndighetsgemensamma portalen Krisinformation.se. I detta ingår olika informationskanaler på webb och i sociala medier såväl kommunikativt som tekniskt.

  I uppgiften ingår beredskapsfunktionen Krisinformation.se.

  www.krisinformation.se/

   

 • Enheten för skydd mot informationspåverkan

  Svenska namn: Enheten för skydd mot informationspåverkan (OA-IP)

  Engelskt namn: Counter Information Influence Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att identifiera och möta informationspåverkan från antagonistiska aktörer. I detta ingår att utveckla, samordna och leda myndighetens arbete med att identifiera och möta informationspåverkan.

Senast granskad: 1 juni 2021

Till toppen av sidan