Till innehåll på sidan

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Avdelningens uppgift är räddningstjänst, förebyggande av olyckor och utbildningsverksamhet.

Svenskt namn: Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande (RO)

Engelskt namn: Civil Protection Department

Organisation

Avdelningen är indelad i tolv enheter och två verksamheter, MSB Revinge och MSB Sandö. Avdelningen leds av en avdelningschef.

Kontakt

Cecilia Looström, Chef avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Avdelningens uppgifter

Avdelningen samordnar verksamheten inom områdena; stöd till kommunal räddningstjänst, farliga ämnen, stora olyckor och utbildningssamordning samt verksamheterna Revinge och Sandö.

I uppgiften ingår att;

 • stärka förmågan att förebygga, förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser
 • samordna och stödja utveckling av kommunal räddningstjänst
 • stärka det olycksförebyggande arbetet avseende bränder, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen
 • utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområde.

Enheter

 • Stab för avdelningen

  Svenska namn: Stab för avdelningen (RO-SB)

  Engelskt namn: Executive Staff

  Enheten leds av en enhetschef som tillika är avdelningens stabschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att stödja avdelningschefen med att inrikta, planera, styra och följa upp verksamheten. I detta ingår verksamhetsutveckling och arbete för ökad kvalité och effektivitet, samordning av arbete med EU och övriga internationella frågor och att koordinera råd och nätverk inom området räddningstjänst.

  Vidare ingår stöd med mötesplanering, ärendehantering kvalitetssäkring.

 • Enheten för inriktning av skydd mot olyckor

  Svenska namn: Enheten för inriktning av skydd mot olyckor (RO-IS)

  Engelskt namn: Accident Protection Policy Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att tillhandahålla analys för utveckling av skydd mot olyckor och att arbeta med att samordna utveckling inom kommunal räddningstjänst. I uppgiften ingår att ge stöd till kommuner i arbetet med handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst samt att verka för ökad jämställdhet och mångfald inom kommunal räddningstjänst.

  Vidare ingår regelgivning, handläggning av ärenden om ekonomisk ersättning till kommuner och myndighetens uppgift som central tillsynsmyndighet. I uppgiften ingår Räddningstjänstberedskap.

 • Enheten för brand och räddning

  Svenska namn: Enheten för brand och räddning (RO-BR)

  Engelskt namn: Fire and Rescue Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att utveckla det brand- och olycksförebyggande arbetet och att ge stöd till kommunal räddningstjänst, så att de är väl förberedda och har erforderlig förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser. I uppgiften ingår att tillsammans med aktörer arbeta med utveckling och regelgivning och att verka för att miljöeffekter från olyckor och räddningsinsatser minimeras. I uppgiften ingår produktion av filmer inom 90 sekunder-konceptet.

 • Enheten för lärande från olyckor

  Svenska namn: Enheten för lärande från olyckor (RO-LO)

  Engelskt namn: Learning from Accidents Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att sammanställa statistik, genomföra analyser och att omhänderta erfarenheter från inträffade olyckor. I uppgiften ingår myndighetens kontakter med Statens haverikommission och att samordna arbetet med barns och ungas säkerhet när det gäller att motverka olycksfall som leder till personskador.

 • Enheten för hantering av explosiva varor

  Svenska namn: Enheten för hantering av explosiva varor (RO-EX)

  Engelskt namn: Explosives Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är regelgivning, tillståndsgivning, tillsyn, marknadskontroll och stöd till andra tillsynsmyndigheter, samt att utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga oönskade händelser där explosiva och brandreaktiva varor ingår.

  I uppgiften ingår att följa upp, från verksamhetsutövare, inrapporterade olyckor samt följa upp myndighetens egen hantering av explosiva varor. Vidare ingår arbete med skydd mot terrorism och annan brottslighet samt att lämna stöd till Kemikalieinspektionen i frågor om kemiska produkters fysikaliska faror.

   

 • Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

  Svenska namn: Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara (RO-FB)
  Engelskt namn: Dangerous Goods and Flammables Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är regelgivning, tillståndsgivning, tillsyn, marknadskontroll och stöd till andra tillsynsmyndigheter, samt att utveckla och stärka samhället förmåga att förebygga oönskade händelser där farligt gods och brandfarliga varor ingår.

  I uppgiften ingår att följa upp, från verksamhetsutövare, inrapporterade olyckor samt följa upp myndighetens egen hantering av farligt gods samt hanteringen av brandfarliga varor.

  Vidare ingår att lämna stöd till Transportstyrelsen i kemifrågor avseende transport av farligt gods.

  I uppgiften ingår också att examinera säkerhetsrådgivare och ADR-förare.

 • Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor

  Svenska namn: Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor (RO-RS)

  Engelskt namn: Major Accident Rescue Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att samordna utveckling av statlig räddningstjänst samt att tillsammans med aktörer utveckla och driva systemledningsfrågor och arbete med ett enhetligt ledningssystem för räddningstjänst.

  Vidare ingår uppgifter för räddningstjänst under höjd beredskap, tillsyn över länsstyrelsernas planering för övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst vid insatser, tillsyn över samordningen mellan den statliga räddningstjänstens grenar samt tillsyn och kontroll av SOS Alarms ABs åtaganden enligt alarmeringsavtalet med staten.

 • Enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem

  Svenska namn: Enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem (RO-NB)

  Engelskt namn: Natural Hazards and Decision Systems Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att tillsammans med aktörer arbeta för att förebygga, begränsa och utveckla förmåga att hantera skogsbränder. Vidare ingår bedömning och hantering av översvämningsrisker, skydd mot översvämning och hantering av bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

  I uppgiften ingår oljeskadeskydd samt att förvalta tekniska beslutsstöd innefattande kvalitetssäkrad data och att ge stöd till användare om tillämpning.

  Vidare ingår myndighetens bibliotek och RIB samt att verka för samhällets förmåga att förebygga och mildra effekterna av klimat och naturrelaterade olyckor och att säkerhet i samhällsplaneringen beaktas och att anpassa till ett förändrat klimat.

 • Enheten för hantering av industriella risker

  Svenska namn: Enheten för hantering av industriella risker (RO-IR)

  Engelskt namn: Industrial Risk Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är regelgivning, råd och stöd avseende åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller utvinningsavfall. I detta ingår uppföljning, utvärdering och samordning av länsstyrelsernas tillsyn inom området. I uppgiften ingår säkerhetsprövningar i samband med tillstånd enligt Miljöbalken.

  Vidare ingår arbete med att utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser rörande kärnteknisk olycka samt sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. I detta ingår kärnenergiberedskap samt tillsyn av länsstyrelsernas planer och program för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka.

 • Enheten för utbildningsinriktning

  Svenska namn: Enheten för utbildningsinriktning (RO-UI)

  Engelskt namn: Training Policy Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att inrikta utbildningsverksamhet. I detta ingår att kartlägga och analysera målgruppers behov av utbildning, bedöma och inrikta myndighetens utbildningsutbud samt att utvärdera den utbildningsverksamhet som bedrivs. I detta ingår också utveckling och implementering av myndighetens strategi för utbildning.

 • Enheten för utbildningsutveckling

  Svenska namn: Enheten för utbildningsutveckling (RO-UU)

  Engelskt namn: Training Development Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att utveckla och kvalitetssäkra utbildningar och kurser. I detta ingår säkerställande av innehåll avseende vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, systematiskt kvalitetsarbetet i genomförande av utbildningar, läromedel inom utbildningsverksamheten och att förvalta utbildnings- och kursplaner samt att inrikta utformning av myndighetens webbutbildningar.

 • Enheten för utbildningsadministration

  Svenska namn: Enheten för utbildningsadministration (RO-UA)

  Engelskt namn: Training Administration Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är studieadministration för utbildningsverksamheten. I detta ingår antagning och urval till utbildning, att beställa och utvärdera enskilda utbildningsinsatser samt att marknadsföra utbildning.

Verksamhet MSB Revinge

Svenska namn: MSB Revinge (RO-RE)

Engelskt namn: MSB College Revinge

Verksamhetens uppgifter

I uppgiften för utbildningsverksamheten MSB Revinge ingår att bedriva utbildning enligt författning, att genomföra utbildning på uppdrag av andra aktörer samt att genomföra övrig utbildning enligt myndighetens utbildningsstrategi. I uppgiften ingår metod- och teknikutveckling för effektiva räddningsinsatser.

Verksamheten är indelad i 7 enheter. Verksamheten leds av en verksamhetschef.

 • Enheten för grundutbildning 1

  Svenska namn: Enheten för grundutbildning 1 (RO-RE-GU1)

  Engelskt namn: Basic Training Section 1

  Enheten leds av enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att förbereda, resursplanera, genomföra och följa upp och utveckla den tvååriga utbildningen i skydd mot olyckor (SMO), annan utbildning och kursverksamhet inom kompetensområdet, samt konferenser och uppdragsutbildningar.

 • Enheten för grundutbildning 2

  Svenska namn: Enheten för grundutbildning 2 (RO-RE-GU2)

  Engelskt namn: Basic Training Section 2

  Enheten leds av enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att förbereda, resursplanera, genomföra och följa upp och utveckla utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, annan utbildning och kursverksamhet inom kompetensområdet, samt konferenser och uppdragsutbildningar.

 • Enheten för vidareutbildning 1

  Svenska namn: Enheten för vidareutbildning 1 (RO-RE-VU 1)

  Engelskt namn: Advanced Training Section 1

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enheten har i uppdrag att förbereda, resursplanera, genomföra och följa upp och utveckla utbildningar och kurser avseende påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, tillsynsutbildningar samt annan utbildning och kursverksamhet inom kompetensområdet, samt konferenser och uppdragsutbildningar.

 • Enheten för vidareutbildning 2

  Svenska namn: Enheten för vidareutbildning 2 (RO-RE-VU 2)

  Engelskt namn: Advanced Training Section 2

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enheten har i uppdrag att förbereda, resursplanera, genomföra och följa upp och utveckla utbildningar och kurser avseende räddningsledarutbildningar samt annan utbildning och kursverksamhet inom kompetensområdet, samt konferenser och uppdragsutbildningar.

 • Enheten för samverkansutbildning

  Svenska namn: Enheten för samverkansutbildning (RO-RE-SU)

  Engelskt namn: Cooperation Training Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att förbereda, resursplanera, genomföra och följa upp och utveckla samverkansutbildningar inom stab, krisberedskap och civilt försvar samt EU-, FN- och NATO-utbildningar. I detta ingår planering, resurssättning och ekonomisk uppföljning av icke anslagsfinansierad verksamhet inom kompetensområdet. Vidare ingår utbildningsadministration.

 • Enheten för teknik och service

  Svenska namn: Enheten för teknik och service (RO-RE-TS)

  Engelskt namn: Technical Support and Services Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att tillhandahålla och underhålla utbildningsanordningar, materiel, utrustning och fordon. I detta ingår fastighetsskötsel, verkstadstjänster, lokalvård och vaktmästeri och inom ramen för befintliga hyresavtal löpande kontakter med hyresvärden angående daglig drift och underhåll av lokaler.

 • Enheten för utbildningsstöd

  Svenska namn: Enheten för utbildningsstöd (RO-RE-US)

  Engelskt namn: Educational Support Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att tillhandahålla stöd till chefer och verksamhet i frågor avseende planering och uppföljning av verksamhet, utbildnings- och personaladministration, ekonomi, säkerhet, arbetsmiljö, kvalitet, inköp, sälj, kommunikation, pedagogiskt stöd samt it-stöd. Vidare ingår bibliotek.

 • Enheten för internat

  Svenska namn: Enheten för internat (RO-RE-IN)

  Engelskt namn: Catering and Accommodation Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att tillhandahålla kurs- och konferensservice, studentservice och reception. I detta ingår att tillhandahålla hotell-, restaurang- och lokalvårdstjänster.

Verksamhet MSB Sandö

Svenska namn: MSB Sandö (RO-SA)

Engelskt namn: MSB College Sandö

Verksamhetens uppgifter

I uppgiften för utbildningsverksamheten MSB Sandö ingår att bedriva utbildning enligt författning, att genomföra utbildning på uppdrag av andra aktörer samt att genomföra övrig utbildning enligt myndighetens utbildningsstrategi. I uppgiften ingår metod- och teknikutveckling för effektiva räddningsinsatser.

Verksamheten är indelad i 7 enheter. Verksamheten leds av en verksamhetschef.

 • Enheten för grundutbildning 1

  Svenska namn: Enheten för grundutbildning 1 (RO-SA-GU1)

  Engelskt namn: Basic Training Section 1

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att förbereda, resursplanera, genomföra, följa upp och utveckla den tvååriga utbildningen i skydd mot olyckor (SMO), annan utbildning och kursverksamhet inom kompetensområdet. Vidare ingår bibliotek samt utbildningsadministration.

 • Enheten för grundutbildning 2

  Svenska namn: Enheten för grundutbildning 2 (RO-RE-GU2)

  Engelskt namn: Basic Training Section 2

  Enheten leds av enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att förbereda, resursplanera, genomföra och följa upp och utveckla utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, annan utbildning och kursverksamhet inom kompetensområdet, samt konferenser och uppdragsutbildningar.

 • Enheten för vidareutbildning

  Svenska namn: Enheten för vidareutbildning (RO-SA-VU)

  Engelskt namn: Advanced Training Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att förbereda, resursplanera, genomföra, följa upp och utveckla grund- och vidareutbildning av skorstensfejare, utbildningar och kurser för räddningsledare samt för annan utbildning, konferenser och uppdragsutbildning inom kompetensområdet. Vidare ingår utbildningsadministration.

 • Enheten för samverkansutbildning och övrig utbildning

  Svenska namn: Enheten för samverkansutbildning och övrig utbildning (RO-SA-SU)

  Engelskt namn: Cooperation Training Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att förbereda, resursplanera, genomföra och följa upp och utveckla samverkansutbildningar inom stab, krisberedskap och civilt försvar samt EU-, FN- och NATO-utbildningar och övriga utbildningar konferenser och uppdragsutbildning inom kompetensområdet. I detta ingår utveckling av utbildning inom kompetensområdet samt att förbereda, resursplanera och följa upp utvecklingsprojekt.

  Vidare ingår utbildningsadministration.

 • Enheten för centrum för lärande och media

  Svenska namn: Enheten för centrum för lärande och media (RO-SA-CL)

  Engelskt namn: Learning and Media Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att efter inriktning av myndighetens webbutbildningar och på uppdrag, utforma, producera och revidera samt förvalta nätbaserade utbildningar och objekt. I detta ingår att utveckla användande av virtuell simulering som ett undervisningsstöd och att stödja lärande för tillämpning.

  Vidare ingår förvaltning och utveckling av verktyg och system.

 • Enheten för teknik och service

  Svenska namn: Enheten för teknik och service (RO-SA-TS)

  Engelskt namn: Technical Support and Services Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att tillhandahålla utbildningsanordningar, materiel, utrustning och fordon. I detta ingår fastighetsskötsel, verkstadstjänster, it-stöd, vaktmästeri och materialredovisning.

 • Enheten för internat

  Svenska namn: Enheten för internat (RO-SA-IN)

  Engelskt namn: Catering and Accommodation Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att tillhandahålla kurs- och konferensservice, studentservice, telefonväxel för myndigheten, och reception. I detta ingår hotell-, restaurang- och lokalvårdstjänster och inom ramen för befintliga hyresavtal löpande kontakter med hyresvärden angående daglig drift och underhåll av lokaler.


Senast granskad: 2 augusti 2021

Till toppen av sidan