Till innehåll på sidan

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar

Avdelningens uppgift är att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Svenskt namn: Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar (KC)

Engelskt namn: Civil Preparedness Department

Organisation

Avdelningen är indelad i elva enheter. Avdelningen leds av en avdelningschef.

Kontakt

Annika Elmgart, Tillförordnad chef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar

Avdelningens uppgifter

Avdelningens uppgift är att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

I uppgiften ingår att;

 • inrikta aktörers arbete samt att finansiera förmågehöjning hos aktörer
 • ge målgruppsanpassat stöd till aktörer att utveckla sin beredskap
 • pröva och utveckla aktörers förmåga genom övning
 • analysera hot och risker samt utvärdera och bedöma befintlig förmåga som underlag för nya inriktningar  
 • samordna arbetet med krisberedskap, civilt försvar och klimat.

Enheter

 • Stab för avdelningen

  Svenska namn: Stab för avdelningen (KC-SB)

  Engelskt namn: Executive Staff

  Enheten leds av en enhetschef som tillika är avdelningens stabschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att stödja avdelningschefen med att inrikta, planera, styra och följa upp verksamheten. I detta ingår verksamhetsutveckling, arbete för ökad kvalité och effektivitet, stöd för säker informationshantering och förvaltning samt samordning av arbetet med EU och internationella frågor.

  Vidare ingår stöd med mötesplanering, ärendehantering och kvalitetssäkring.

 • Enheten för inriktning av beredskapsplanering

  Svenska namn: Enheten för inriktning av beredskapsplanering (KC-IB)

  Engelskt namn: Preparedness Planning Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att inrikta och stödja aktörer i beredskapsplanering. I detta ingår att skapa förutsättningar för att aktörer ska samordna sin planering samt i förhållande till det militära försvaret. I uppgiften ingår att utveckla processer, strukturer och metodstöd för utveckling av samhällets beredskapsplanering samt utveckla arbetet inom samverkansområdena.

 • Enheten för försörjningsberedskap

  Svenska namn: Enheten för försörjningsberedskap (KC-FÖ)

  Engelskt namn: Security of Supply Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enheten har i uppgift är att utveckla och stödja aktörer i beredskapsplanering med fokus på att stärka samhällets funktionalitet och försörjning. I detta ingår att utveckla processer, strukturer och metodstöd för samhällsviktig verksamhet, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering, kritiska beroenden, försörjningsberedskap, personalförsörjning samt näringslivssamverkan.

 • Enheten för finansiering av beredskapsutveckling

  Svenska namn: Enheten för finansiering av beredskapsutveckling (KC-FB)

  Engelskt namn: Preparedness Funding Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att finansiera utvecklingssatsningar för krisberedskap och civilt försvar samt skydd mot olyckor. I detta ingår att inrikta, fördela och följa upp verksamhet och ekonomiska medel som tilldelas bevakningsansvariga myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer och ideella organisationer.

  Vidare ingår att stödja utveckling av de frivilliga försvarsorganisationerna i rollen som förstärkningsresurs och andra aktörer i frågor som rör ideella organisationer.

  I uppgiften ingår även hantering av beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgarantier. 

 • Enheten för samverkan och ledning

  Svenska namn: Enheten för samverkan och ledning (KC-SL)

  Engelskt namn: Crisis Response Management – Development Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enheten har i uppdrag att stödja utveckling av aktörers förmåga till samverkan och ledning vid samhällsstörningar på lokal, regional och nationell nivå genom konceptutveckling, kunskap, metoder och teknik och att ge stöd för implementering till förmåga till samverkan och ledning.

  I uppgiften ingår också utveckling av kriskommunikation.

 • Enheten för samordnat stöd

  Svenska namn: Enheten för samordnat stöd (KC-ST)

  Engelskt namn: Crisis Management Development Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enheten har i uppdrag att inrikta och stödja arbetet med krisberedskap och civilt försvar på lokal och regional nivå. I detta ingår att hålla samman stödet till kommuner och regioner i deras arbete med att öka förmågan att förebygga och hantera extraordinära händelser. I detta ingår också att stödja lokal, regional och nationell nivå med att öka sin förmåga som geografiskt områdesansvarig.

  I uppgiften ingår också arbete med sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK). Vidare ingår att samordna hantering och användning av Rakel internt inom myndigheten.

 • Enheten för geodata och samhällets robusthet

  Svenska namn: Enheten för geodata och samhällets robusthet (KC-GS)

  Engelskt namn: Robust Society and Geographic Information Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enheten har i uppgift att säkerställa beredskapshänsyn i samhällsplaneringen. I detta ingår att identifiera mark- och vattenområden för anläggningar av riksintresse för totalförsvarets civila delar.

  I enhetens uppgift ingår också att stödja aktörer i arbetet med och att samordna och utveckla arbetet inom områdena kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen (CBRNE).

  Vidare ingår att initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning. I detta ingår klimat- och sårbarhetsanalys och handlingsplan. I uppgiften ingår myndighetens arbete med standardisering, samt GIS, geodata, satellittjänster och fjärranalyssamverkan inom EU och Europiska rymdorganisationen.

  Vidare ingår också att samordna det arbete som följer av att myndigheten är nationell kontaktpunkt för Sveriges åtagande enligt FN:s ramverk för katastrofriskreducering (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) samt arbete som följer av FN:s ramverk kring hållbar utveckling Agenda 2030.

 • Enheten för befolkningsskydd

  Svenska namn: Enheten för befolkningsskydd (KC-BE)

  Engelskt namn: Public Protection Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att tillgodose befolkningens behov av skydd vid krig genom tillgång till skyddsrum och genom arbete med utrymning, inkvartering och hemskyddsorganisation. I uppgiften ingår utveckling, drift och förvaltning av systemet viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

   

 • Enheten för inriktning och samordning av övningsverksamhet

  Svenska namn: Enheten för inriktning och samordning av övningsverksamhet (KC-ÖS)

  Engelskt namn: Exercises Direction and Coordination Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att inrikta och samordna övningsverksamhet. I uppgiften ingår nationell strategi för systematisk övningsverksamhet samt arbete och samverkan för nationell övningsplanering.

  Vidare ingår utveckling och förvaltning av metodstöd för övningar, övningsutvärdering och erfarenhetshantering.

 • Enheten för övningar

  Svenska namn: Enheten för övningar (KC-ÖV)

  Engelskt namn: Exercises Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att planera, genomföra och utvärdera samverkansövningar. I uppgiften ingår att utveckla och förvalta teknikstöd.

  Vidare ingår att stödja genomförande av systematisk övningsverksamhet hos länsstyrelser och andra bevakningsansvariga myndigheter.

 • Enheten för strategisk analys

  Svenska namn: Enheten för strategisk analys (KC-SA)

  Engelskt namn: Strategic Analysis Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att ta fram nationell risk- och förmågebedömning, nationell hot- riskbild samt underlag för förmågeutveckling. I uppgiften ingår att områdesvis och på en övergripande samhällsnivå följa upp och utvärdera skyddet mot (omfattande) olyckor, krisberedskapen och det civila försvaret och bedöma om vidtagna åtgärder fått önskad effekt.

  I uppgiften ingår att identifiera och analysera särskilt allvarliga risker, sårbarheter och brister i samhällets förmåga att förebygga och hantera (omfattande) olyckor, kriser och krig samt att bedöma behov av vidare åtgärder för ökad förmåga och beredskap.

  Vidare ingår att tillvarata erfarenheter från inträffade händelser och övningar. Resultaten ska vara utgångspunkt för inriktningar av ekonomisk styrning, regelstyrning och kunskapsstyrning inom området avseende skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

 • Enheten för forskning och utvärdering

  Svenska namn: Enheten för forskning och utvärdering (KC-FU)

  Engelskt namn: Research and Evaluation Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att säkerställa långsiktig kunskapsutveckling och lärande. I detta ingår att inrikta, finansiera och kvalitetssäkra forskning, att genomföra effekt-, resultat- och processutvärderingar samt utvärdering av hantering av inträffade händelser som är av särskild betydelse för samhällsskydd och beredskap.

  I uppgiften ingår att kommunicera resultat från genomförda utvärderingar och finansierad forskning samt stödja utveckling och tillämpning.

Senast granskad: 1 september 2021

Till toppen av sidan