Till innehåll på sidan

Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer

Avdelningens uppgift är samhällets informations- och cybersäkerhet samt säkra kommunikationer.

Svenskt namn: Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer (CS)

Engelskt namn: Cybersecurity and Secure Communications Department

Organisation

Avdelningen är indelad i åtta enheter och en verksamhet. Avdelningen leds av en avdelningschef.

Kontakt

Åke Holmgren, Chef avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer

Avdelningens uppgifter

 • analysera och bedöma omvärldsutvecklingen, 
 • ge råd och stöd i förebyggande arbete till målgrupper,
 • tillhandahålla kommunikationstjänster för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter,
 • säkerställa länsstyrelsernas ledningsplatser och ge stöd till övriga aktörers utveckling av ledningsplatser,
 • upprätthålla nationell funktion Computer Emergency Responce Team (CERT-SE) för stöd till samhället genom att vara mottagare av, hantera och förebygga it-incidenter,
 • vara nationell kontaktpunkt och nationell Computer Security Incident Response Team (CSIRT) med tillhörande uppgifter enligt EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (NIS),
 • leda ett NIS-samarbetsforum där tillsynsmyndigheter och Socialstyrelsen ingår,
 • stödja medieföretagens beredskapsplanering,
 • samordna rymdvädersfrågor och vara nationell kontaktpunkt för Galileosystemets larmkedja i Sverige.

Enheter

 • Stab för avdelningen

  Svenska namn: Stab för avdelningen (CS-SB)

  Engelskt namn: Executive Staff

  Enheten leds av en enhetschef som tillika är avdelningens stabschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att stödja avdelningschefen med att inrikta, styra och följa upp verksamheten. I detta ingår verksamhetsutveckling, arbete för ökad kvalité och effektivitet, övergripande processer samt att vara sammanhållande för enhetsöverskridande arbete. Vidare ingår stöd med mötesplanering, ärendehantering och kvalitetssäkring.
 • Enheten för strategi och samordning

  Svenska namn: Enheten för strategi och samordning (CS-ST)

  Engelskt namn: Strategic and Coordination Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att utveckla strategiska frågor samt utreda och genomföra uppdrag för samhällets informations- och cybersäkerhet. I uppgiften ingår att vara sammanhållande för att samordna och stödja arbetet med strategisk inriktning, regelgivning och samverkan inom området.

  Vidare ingår att vara kontaktpunkt enligt EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (NIS), att leda NIS-samarbetsforum och att ingå i arbetsgrupper, samt rapportera till EU-kommissionen. I uppgiften ingår att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen på området och rapportera.
 • Enheten för operativ cybersäkerhet

  Svenska namn: Enheten för operativ cybersäkerhet (CS-OC)

  Engelskt namn: Operational Cybersecurity Section

  Enheten leds av en enhetschef som tillika är chef för funktionen CERT-SE.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att ingå i funktionen CERT-SE. I detta ingår att vara sammanhållande för och driva utvecklingen av funktionen, att samordna och utveckla operativ samverkan med andra aktörer och att utveckla operativa processer, genomföra operativ analys och tekniska utredningar.

  Vidare ingår webbplatsen CERT.se.

  www.cert.se/

 • Enheten för incidenthantering

  Svenska namn: Enheten för incidenthantering (CS-IH)

  Engelskt namn: IT Incident Response Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att ingå i funktionen CERT-SE. I detta ingår incidenthantering och teknisk analys, incidentutredningar, operativ samverkan och omvärldsbevakning för råd och stöd.

  Vidare ingår CERT-SE:s funktion för mottagande av incidentrapporter genom desk och vakthavande.

   

 • Enheten för tekniska resurser

  Svenska namn: Enheten för tekniska resurser (CS-TR)

  Engelskt namn: Technical Resources Section 

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att ingå i funktionen CERT-SE. I detta ingår drift och förvaltning av tekniska resurser för CERT-SE samt drift och förvaltning av sensorsystem.

 • Enheten för säkerhet i cyberfysiska system

  Svenska namn: Enheten för säkerhet i cyberfysiska system (CS-CY)

  Engelskt namn: Critical Information Infrastructure Protection Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att ingå i funktionen CERT-SE. I detta ingår att ge råd och stöd om information- och cybersäkerhet i cyberfysiska system och kritisk informationsinfrastruktur till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer.

  I uppgiften ingår rymdsamordning med rymdväder och rymdinfrastruktur och nationell kontaktpunkt för Galileosystemets larmkedja i Sverige.
 • Enheten för systematisk informationssäkerhet

  Svenska namn: Enheten för systematisk informationssäkerhet (CS-SI)

  Engelskt namn: Information Security Governance Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att ge råd och stöd om informations- och cybersäkerhet, om systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag och organisationer.

  I uppgiften ingår webbplatsen Informationssäkerhet.se.
 • Enheten för ledningsplatser och säker informationsdelning

  Svenska namn: Enheten för ledningsplatser och säker informationsdelning (CS-LS)

  Engelskt namn: Secure Communications and Command Center Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att säkerställa drift, underhåll och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser samt stöd till andra aktörers utveckling av ledningsplatser. I detta ingår skyddade ledningsplatser, alternativa ledningsplatser och mobila ledningsplatser. I uppgiften ingår arbete med säkra kryptografiska funktioner för det civila samhället, ge stöd till medieföretagen för beredskapsplanering och etermedieberedskap.

  Vidare ingår att leda och samordna arbetet med informationssäkerhet i myndighetens externa kommunikationstjänster för ledning och samverkan så att den externa kravställningen tillgodoses
Verksamhet för Rakel och ledningssystem

Svenska namn: Rakel and Command Operating System Section (CS-RL)

Engelskt namn: Rakel and Command Operating System Section

Verksamhetens uppgifter

I uppgiften ingår strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter. I detta ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av radiokommunikation för effektiv ledning (Rakel).

I detta ingår också utveckling, drift och förvaltning av webbaserat informationssystem (WIS) och Swedish Government Secure Intranet (SGSI).

Verksamheten är indelad i 4 enheter. Verksamheten leds av en verksamhetschef.

 • Enheten för användarstöd och marknad

  Svenska namn: Enheten för användarstöd och marknad (CS-RL-AM)

  Engelskt namn: User support and Market Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att öka kundanslutningen till verksamhetens tjänster genom att planera och leda arbetet med marknadsföring och försäljning. I detta ingår sälj- och marknadsplanering, resultat-, intäkts- och volymmål samt prognoser och uppföljning av anslutning.

  I uppgiften ingår användarstöd i form av, metodik, rutiner och riktlinjer för användandet av tjänsterna och medverka i utbildning samt ställa krav på de tjänster som verksamheten producerar.

   

   

 • Enheten för förvaltning och utveckling

  Svenska namn: Enheten för förvaltning och utveckling (CS-RL-FU)

  Engelskt namn: System Management and Development Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att utveckla och förvalta verksamhetens system och tjänster enligt beslutade strategier. I detta ingår livscykelhantering av produkter och tjänster, från utveckling till avveckling, tillhandahålla teknisk expertis, projektledning och integrering av nya tjänster i systemen.

 • Enheten för leverantörsstyrning och systemberedskap

  Svenska namn: Enheten för leverantörsstyrning och systemberedskap (CS-RL-LS)

  Engelskt namn: Supplier and System Management Resilience Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att ha kontakt med externa leverantörer av drift av nät, tjänster, stödsystem och säkerhet. I detta ingår beställning och leveransuppföljning gentemot leverantörer och ansvar för avtalsenlig leverantörssamverkan. I uppgiften ingår beredskapsfunktion för system och tjänster.

 • Affärsstödsenheten

  Svenska namn: Affärsstödsenheten (CS-RL-AS)

  Engelskt namn: Business Support Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är verksamhetens affärs- och verksamhetsstyrning och samordning av verksamhetens uppföljning, rapportering, budgetering och prognoser. I detta ingår att upprätthålla affärs- och förvaltningsexpertis inom kommersiella avtalsfrågor och affärsjuridik, säkerhet, ekonomi, kommunikation och processarbete.

Senast granskad: 20 december 2019

Till toppen av sidan