Till innehåll på sidan

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Från 1 januari 2023 och sex månader framåt är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet.

Som ordförandeland kommer Sverige leda cirka 2 000 möten i Bryssel och i Luxemburg, samt cirka 150 möten runtom i Sverige. MSB är involverade i en rad aktiviteter och möten kopplat till ordförandeskapet. MSB har ett brett uppdrag och det speglas också i EU-arbetet.

Under det svenska ordförandeskapet kommer MSB ha möjlighet att bidra inom civilskydd, kritisk infrastruktur, miljö och naturolyckor, klimat och grön omställning, farliga ämnen, cybersäkerhet, säkra kommunikationer och den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken.

Under det svenska ordförandeskapet kommer Sverige särskilt lyfta fram följande områden:

 • Säkerhet – enighet
 • Konkurrenskraft
 • Välstånd – grön omställning och energiomställning
 • Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval

Under det svenska EU-ordförandeskapet får MSB möjlighet att driva på arbetet inom Civilskyddsmekanismen med fokus på samhällets motståndskraft. MSB kommer att arbeta nära Försvarsdepartementet och bistå med expertkompetens.

Möten där MSB deltar i arrangemanget

 • Möte inom krisberedskap i Stockholm och inledning av det svenska ordförandeskapet i europeiska rådet
  Alla medlemsländer i EU, och deltagande länder i civilskyddmekanismen, blev inbjudna till Stockholm i januari för att delta på en workshop om hur Sverige arbetar med samhällets motståndskraft. Workshopen handlade bland annat om en möjlig Europeisk krisberedskapsmånad inspirerat av kampanjer som krisberedskapsveckan och ”Vi har det i oss. Om krisen eller kriget kommer”.
  Sverige har ett unikt och framträdande arbetssätt inom detta område och vi hoppas och tror att de andra EU länderna kan inspireras av vårt arbetssätt.

  Läs nyheten: Möte inom krisberedskap 17-18 januari inledde det svenska ordförandeskapet i europeiska rådet
 • Nîmes, Frankrike, april: Avslutande möte för pilotprojektet NEMAUSUS , Stockholm, maj
  En workshop för översvämningar och ordinarie årligt möte för EU:s arbetsgrupp enligt Översvämningsdirektivet, maj i Stockholm. Workshopens tema är användningen av information, i form av hot- och riskkartor samt riskhanteringsplaner, som tas fram i respektive medlemslands arbete med översvämningsdirektivet inom nationellt förebyggande och krishanteringsarbete.
 • Stockholm, maj: GD-möte i civilskyddskretsen
 • Revinge,  maj- juni
  MSB kommer att stå värd för det andra mötet mellan chefer inom Europas civilskydd för utbildningsverksamheter i samverkan med generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitärt bistånd och dess sekretariat för Knowledge Network i syfte att förädla forskning till praktisk nytta för medlemsstaternas utbildningsverksamheter inom civilskydd.
 • Stockholm: Kompetenscentrumet inom cybersäkerhetsfrågor (NCC-SE) ordnar en konferens inom ramen för det svenska EU ordförandeskapet för första gången med förhoppningen att den ska bli återkommande.
 • Aten, första kvartalet, Stockholm andra kvartalet
  Två möten i nätverket CyCLONe (Cyber Crisis Liaison Organisation Network) där MSB agerar ordförande. CyCLONe ska koordinera EU:s cybersäkerhet på en operationell nivå och därmed få till en snabb krishantering i händelse av en stor, gränsöverskridande cyberincident. CyCLONe och NIS Cooperation Group (Security of network and information systems) är strategiska och policyorienterade nätverk.
 • Bryssel, mars och Stockholm, andra kvartalet:
  Två möten i NIS Cooperation Group (Security of network and information systems) där Sverige agerar ordförande. Syftet är att uppnå en hög gemensam nivå på säkerheten i nätverk- och informationssystem i hela unionen.
 • Lissabon, mars, Stockholm, juni: Två möten i CSIRTs Network (Computer Security Incident Response Team) som Sverige leder tillsammans med Tjeckien och Frankrike.

Senast granskad: 24 januari 2023

Till toppen av sidan