Till innehåll på sidan

Nato/PFF

MSB har regeringens uppdrag att samordna det civila krisberedskapsarbetet inom Nato/Partnerskap För Fred samarbetet.

Nato/PFF inrättades 1994 som ett konkret, militärt och förtroendeskapande säkerhetssamarbete i Europa. PFF är ett samarbetsinitiativ mellan Nato och icke-Natoländer i Europa, Centralasien och södra Kaukasien.

För vissa länder har partnerskapet inneburit en förberedelse för medlemskap i Nato. Sverige har deltagit i samarbetet sedan det inrättades och har varit en aktiv PFF-nation, militärt såväl som civilt.

PFF utvecklar militär och civil förmåga

För svensk del har Nato/PFF varit ett framgångsrikt instrument för den militära förmågeutvecklingen samt den civila krishanteringsförmågan som är nödvändig för att kunna bidra till internationell krishantering, katastrofinsatser och fredsfrämjande verksamhet.

Euro-Atlantiska Partnerskapsrådet – EAPR är det politiska format som Sverige deltar i inom Nato/PFF. EAPR är således den politiska ramen som utgör möjligheten till samarbete mellan Sverige och Nato.

Raminstruktion för det svenska civila beredskapsarbetet inom ramen för Nato/PFFIndividuellt partnerskap (EOP)

Sverige har sedan 2014 ett individuellt partnerskap med Nato, Enhanced Opportunities Programme (EOP). EOP ger respektive land en möjlighet att, baserat på behov, vilja och förmåga, utveckla samarbetet med Nato. Sverige kan genom EOP utbyta erfarenheter och kunskap med Nato kring uppbyggnaden av totalförsvaret och totalförsvarsplanering samt fortsatt föra dialog på krisberedskapsområdet.

CEPC är högsta organ för civila beredskapsfrågor

Civil Emergency Planning Committee (CEPC) är Natos högsta organ för civila beredskapsfrågor. CEPC:s roll är policyinriktande och rådgivande till Nordatlantiska rådet (eng. North Atlantic Council, NAC). CEPC är sammanhållande inom Nato för bland annat civil beredskapsplanering, skydd av samhällsviktiga funktioner, civilt stöd vid omfattande olyckor och kriser samt Natos hantering av hybrid- och terrorhot. Under CEPC verkar sex planeringsgrupper som svenska myndigheter deltar i.

Samarbetsområden

2017 beslutade regeringen en reviderad raminstruktion för detta arbete. Regeringen lyfter särskilt fram följande områden som prioriterade för Sveriges deltagande:

Utvecklingen av civilt försvar som en del av totalförsvaret

Med utgångspunkt i målet för civilt försvar ska möjligheter att utveckla vårt totalförsvar aktivt eftersträvas och tas till vara. För det civila försvaret syftar detta till att exempelvis använda Natos erfarenheter och kunskap för att säkerställa samhällsviktiga funktioner.

Nato har identifierat sju civila förmågor, så kallade baseline requirements som är särskilt prioriterade områden för att stärka den civila motståndskraften. Dessa förmågor ska utgöra en central utgångspunkt i det nationella arbetet med att utveckla krisberedskapen och det civila försvaret och är ett viktigt ingångsvärde i arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet.

 • Nato:s sju identifierade förmågor
  1. Säkerställande av politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner
  2. Resilient energiförsörjning
  3. Effektiv hantering av okontrollerade stora befolkningsrörelser
  4. Resilienta system för livsmedels- och dricksvattenförsörjning
  5. Hantering av stora masskadeutfall
  6. Resilienta civila kommunikationssystem
  7. Resilienta transportsystem

  Läs mer om de civila förmågorna i "Raminstruktion för det civila krisberedskapsarbetet inom Nato (2017)" i länken ovan.

De sju förmågorna har också stor likhet med de sju områden som har identifierats som prioriterade för utvecklingen av det svenska civila försvaret.  

Sveriges sju prioriterade områden inom utvecklingen av civilt försvar

Som en del av totalförsvaret är det angeläget att Sverige utvecklar ett psykologiskt försvar anpassat efter dagens förhållanden. Sverige bör aktivt ta del av och bidra till Natos samlade erfarenhet inom området.

Civil beredskapsplanering i relation till det svenska värdlandsstödsavtalet med Nato

Värdlandsstödsavtalet med Nato ger Sverige möjlighet att förbättra förutsättningarna för att vi effektivt ska kunna ge och ta emot militärt stöd från Nato vid kris eller krig.

Ett effektivt värdlandsstöd kräver att det inom det civila försvaret säkerställs praktiska och logistiska arrangemang till stöd för militära verksamheter. Ett väl fungerande värdlandsstöd underlättar också för Sverige att vara värdland för internationella övningar.

Ett utvecklat samarbete i utformning och genomförande av övningar

Genom att planera och delta i övningar stärks Sveriges förmåga att motstå olika typer av kriser och hot. Genom Nato får Sverige möjlighet att delta i övningar av en storlek och komplexitet som överstiger vad som är möjligt att organisera nationellt.

Svenska myndigheter ska därför, när det stärker förmågan inom totalförsvaret och krisberedskapen, delta i planering och genomförande av de Natoövningar som Sverige deltar i.

EADRCC – Euro-Atlantic Disaster Response and Coordination Centre är den funktion inom Nato som koordinerar civila katastrofinsatser. Centret samlar personal från flera länder och man bedriver även övningsverksamhet.

Ansvarsfördelning

På bilden visas den civila kommittéstrukturen inom Natosamarbetet där även svenska deltagande myndigheter återges.

 • Beskrivning av den civila kommittéstrukturen inom Natosamarbetet

  Civil Protection Group:

  • MSB

  Civil Communications Planning Group:

  • MSB

  Energy Planning Group:

  • Energimyndigheten
  • MSB

  Transport Group:

  • Trafikverket
  • Transportstyrelsen
  • MSB

  Food and Agriculture Group:

  • Jordbruksverket
  • Livsmedelsverket

  Joint Health Group:

  • Socialstyrelsen

  Följande myndigheter är stödmyndigheter:

  • Svenska Kraftnät
  • Strålsäkerhetsmyndigheten
  • Kustbevakningen
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
  • Försvarsmakten
  • Post- och telestyrelsen (PTS)
  • Sjöfartsverket
  • Försvarshögskolan
  • Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Senast granskad: 9 februari 2021

Till toppen av sidan