Till innehåll på sidan

Barentssamarbetet

Barents Euro-Arctic Council (BEAC) som på svenska kallas Barentsrådet är ett forum för det mellanstatliga samarbetet i Barentsregionen.

Barentsrådet bildades 1993 för att stödja och främja det regionala samarbetet i de nordligaste delarna av Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Förutom dessa länder är även Island och Danmark medlemmar.

Hjälps åt över nationsgränser

Medlemsländerna samarbetar bland annat inom området räddningstjänst. Målet med samarbetet är att öka möjligheterna att kunna hjälpa varandra över nationsgränserna vid olyckor eller naturkatastrofer. Den låga befolkningstätheten i nordligaste Europa innebär att räddningstjänstresurserna är få och utspridda över ett mycket stort område. Ibland kan de närmast tillgängliga resurserna finnas i ett grannland. Med andra ord har länderna i området nytta av att samarbeta och hjälpa varandra.

Samarbete vid nödsituationer

I december 2008 undertecknade regeringarna i Finland, Norge, Ryssland och Sverige ett avtal om samarbete för förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer i Barentsregionen. Avtalet omfattar gränsöverskridande samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer inom regionen.

Avtalet innehåller följande delar:

  • Operativa insatser
  • Utbildning
  • Övning

Syftet är förbättra ländernas förmåga att lämna snabbt och effektivt stöd vid räddningsinsatser. Barents Rescue övningar genomförs regelbundet med roterande värdskap.

För Sveriges del berör avtalet resurser från:

  • Kommunal räddningstjänst
  • Statlig räddningstjänst

Sjukvårdsresurser nämns inte i avtalet, men det är inte uteslutet. 

Lokal förmåga över gränser

Ett av syftena med avtalet är att parterna ska kunna använda en annan stats resurser när dessa finns närmare olyckan. Det gäller även om det är fråga om en mindre olycka. Vid den här typen av olyckor kommer i första hand den kommunala räddningstjänstens resurser att beröras (främst i Norrbotten och Västerbottens län).

Vid omfattande skogsbränder eller större olyckor kan det även bli fråga om stöd från  

  • MSB (olje- och kemsanering)
  • Kustbevakningen (miljöräddning till sjöss)
  • Polisen och Sjöfartsverket (eftersök av försvunna).

Ytterligare resurser från andra myndigheter kan också komma ifråga. Ett annat syfte med avtalet är att underlätta gränspassage vid akuta insatser.

Barents Joint Kommitté/Barents gemensamma kommitté med representanter från alla Barents-länder har tillsatts för att genomföra och samordna avtalets tillämpning.

Barents Euro-Arctic Council 

Övningen Barents Rescue

Senast granskad: 21 mars 2019

Till toppen av sidan