Till innehåll på sidan

Samråd enligt Sevesolagen

Alla Sevesoverksamheter ska samråda med kommunala och statliga myndigheter (med statliga myndigheter avses främst länsstyrelsen), organisationer och enskilda. Med enskilda avses närliggande Sevesoverksamheter, övriga verksamheter och andra berörda enskilda.

Syftet med samråd enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (den så kallade Sevesolagen) är att utreda vilka omgivningsfaktorer som kan påverka säkerheten vid verksamheten.

Samråd enligt Sevesolagen har inga formaliakrav utan kan ske under enklare former, vilket inte ska förväxlas med formaliakrav för samråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken (1998:808).

Vilken omfattning samrådet ska ha får avgöras från fall till fall beroende på det säkerhetsarbete som verksamhetsutövaren bedriver.

Länsstyrelsen (tillsynsmyndighet) kan ge vägledning om vilka som bör utgöra samrådskretsen och om lämpliga former för samrådet. Samråd görs främst inför anmälan till länsstyrelsen då en verksamhet för första gången omfattas av Sevesolagen eller vid en ändringsanmälan för en befintlig Sevesoverksamhet.

Att många befintliga verksamheter inför 1 juni 2016 genomför samråd enligt 13 § Sevesolagen beror på övergångsregler i den nya lagstiftningen, se Övergångsregler nedan. Om verksamheten i samband med en planerad åtgärd söker tillstånd enligt miljöbalken är verksamheten undantagen samrådet enligt Sevesolagstiftningen. Samråd ska då ske enligt miljöbalken.

Inför varje samråd ska verksamhetsutövaren

 • utreda förhållandena vid den egna verksamheten som kan påverka säkerheten vid verksamheten
 • kartlägga vilka faktorer i omgivningen som skulle kunna påverka säkerheten vid verksamheten (närhet till annan Sevesoverksamhet ska särskilt beaktas).

Om det behövs för utredningen får verksamhetsutövaren begära hjälp från länsstyrelsen för att efterfråga handlingar från närliggande Sevesoverksamheter.

Utredningarna sammanfattas lämpligen i ett samrådsunderlag, där den nya verksamhetens eller ändringens omfattning, utformning, lokalisering och kända risker beskrivs. Samrådsunderlaget bör inför samrådet skickas till berörda intressenter enligt ovan. Det bör tydligt framgå av samrådsunderlaget att det gäller en Sevesoverksamhet.

Redovisningen av samråd sker i olika dokument (gäller både vid nyanmälan och ändring):

 • Samrådsredogörelsen ska generellt ingå i anmälan till länsstyrelsen och säkerhetsrapporten om det är en verksamhet på den högre nivån.
 • För verksamheter som söker tillstånd enligt miljöbalken lämnas samrådsredogörelsen (från miljöbalkssamrådet) lämpligast i ansökningshandlingarna.

Samrådsredogörelsen ska innehålla uppgifter om

 • deltagare vid samrådet
 • synpunkter som inkommit under samrådet
 • resultatet av samrådet och eventuella åtgärder som vidtagits till följd av samrådet. 

Länsstyrelsen kan kräva att verksamhetsutövaren genomför ett nytt samråd enligt 13 § Sevesolagen om tidigare samråd inte speglar den verksamhet och det säkerhetsarbete som bedrivs.

Utbyte av information med närliggande Sevesoverksamheter

Om utredningen av olycksrisker visar att två eller flera Sevesoverksamheter kan påverka varandra ska de berörda verksamhetsutövarna utbyta lämplig information för att kunna beakta arten och omfattningen av den sammanlagda faran för allvarlig kemikalieolycka i sina

 • handlingsprogram
 • säkerhetsledningssystem
 • säkerhetsrapporter (gäller endast för verksamhet på den högre kravnivån)
 • interna planer för räddningsinsatser (gäller endast för verksamhet på den högre kravnivån)

De verksamhetsutövare som omfattas av 13 a § Sevesolagen ska även gemensamt ta fram den information som ska lämnas till allmänheten enligt 14 §.

Var finns bestämmelserna?

Texterna ovan är en sammanfattning av det som står om samråd i

 • 12, 13, 13 a §§ lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
 • 4, 9,11 §§ förordningen (SFS 2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
 • 9, 10 §§ föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
 • 6 kap. 29 § miljöbalken (SFS 1998:808).

Senast granskad: 31 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan