Till innehåll på sidan

Säkerhetsrapport

De verksamheter som hanterar farliga ämnen i så stora kvantiteter att de omfattas av Sevesolagstiftningen på den högre kravnivån är skyldiga att upprätta en säkerhetsrapport.

En säkerhetsrapport ska beskriva verksamheten och dess riskbild samt vilka förebyggande och begränsande åtgärder som vidtagits för att uppnå en säker verksamhet. Säkerhetsrapporten ska vara aktuell och uppdaterad i förhållande till den verksamhet som bedrivs eller den åtgärd som vidtas.

Säkerhetsrapportens innehåll

Dokumentationsnivån i säkerhetsrapporten ska vara proportionell mot verksamhetens art, storlek, risker och komplexitet. Det är verksamhetsutövarens fulla ansvar att säkerställa att de förhållanden som beskrivs i säkerhetsrapporten följs i den dagliga driften.

Säkerhetsrapporten ska enligt 9 § Sevesoförordningen innehålla följande:

  • uppgift om vem som har utarbetat rapporten
  • ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas enligt 8 § Sevesolagen
  • en intern plan för räddningsinsatser enligt 12 § Sevesolagen
  • en redogörelse för genomfört samråd enligt 13 § Sevesolagen
  • underlag för kommunens plan för räddningsinsatser som anges i 3 kap 6 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
  • uppgift om lager och de farliga ämnen som förekommer eller kan förekomma där

Säkerhetsrapporten ska också innehålla de uppgifter och den information som framgår av bilaga 3 till Sevesoförordningen.

Säkerhetsrapporten ska ingå vid tillståndsansökan

En säkerhetsrapport ska ingå som en del i ansökningshandlingarna när en verksamhetsutövare söker tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Det är enligt 5 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken anlägga eller driva en miljöfarlig verksamhet i de fall farliga ämnen ingår eller avses ingå i verksamheten i så stora mängder att de omfattas av Sevesolagstiftningen på den högre kravnivån.

Säkerhetsrapporten ska ses över regelbundet

Verksamhetsutövaren ska se över säkerhetsrapporten regelbundet, minst vart femte år eller tidigare om det finns särskilda skäl samt uppdatera den vid behov. Säkerhetsrapporten ska alltid uppdateras efter en allvarlig kemikalieolycka vid den egna verksamheten och innan en ändring genomförs inom verksamheten som väsentligt kan påverka faran för allvarliga kemikalieolyckor.

Den uppdaterade säkerhetsrapporten ska lämnas in till länsstyrelsen så snart den är färdigställd.

Säkerhetsrapport 

Senast granskad: 29 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan