Till innehåll på sidan

Planer för räddningsinsatser

Som förberedelse för en olyckshändelse är det viktigt att planer för räddningsinsatser utarbetas för de verksamheter där det finns betydande mängder farliga ämnen.

Man skiljer på interna planer, som upprättas av verksamhetsutövaren och som i störst utsträckning gäller inom verksamheten och kommunens planer som upprättas av kommunen och som gäller såväl inom som utanför verksamheten.

Planernas syfte är att minimera skador på människor och miljö genom att fungera som beslutsstöd och bidra till att viktiga åtgärder inte förbises.

Intern plan för räddningsinsatser

Intern plan för räddningsinsatser gäller verksamheter som omfattas av Sevesoreglernas högre kravnivå. Den interna planen för räddningsinsatser ska lämnas till länsstyrelsen tillsammans med säkerhetsrapporten. Planen ska uppdateras och övas minst vart tredje år eller oftare om väsentliga förändringar har gjorts. En uppdaterad plan ska lämnas till länsstyrelsen så snart den har färdigställts.

En intern plan för räddningsinsatser är ett skriftligt dokument som verksamhetsutövaren upprättar i samråd med kommunen och de anställda samt annan personal som kan påverka säkerheten. I planen finns uppgifter om hur den interna beredskapen är organiserad och hur en allvarlig kemikalieolycka ska hanteras. Den interna planen ska bifogas i säkerhetsrapporten.

Syfte och mål med den interna planen är att ge förutsättningar för att:

 • avgränsa och ingripa mot olyckor så att följderna minimeras och de skador som kan orsakas på människor och miljö begränsas
 • vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människor och miljö från följderna av allvarliga olyckor
 • lämna nödvändig information till allmänheten samt till berörda verksamheter, organisationer och myndigheter i området 
 • vidta åtgärder för att återställa och sanera miljön efter en allvarlig olyckshändelse.

Innehåll i intern plan för räddningsinsatser

Den interna planen för räddningsinsatser ska bland annat innehålla uppgifter om vem som leder en intern insats, vem som har ansvar för kontakt med kommunen, samt en beskrivning av åtgärder och utrustning.

Planen ska minst innehålla:

 • Uppgift om vem eller vilka som har befogenhet att initiera interna räddningsinsatser samt samordna och leda dessa.
 • Uppgift om vem som ansvarar för kontakt med kommunen i fråga om upprättande av kommunens plan för räddningsinsatser.
 • En beskrivning av åtgärder, utrustning och resurser för att begränsa följderna av händelser som kan ge upphov till allvarliga kemikalieolyckor.
 • En beskrivning av varningssystem och de åtgärder som ska vidtas inom verksamheten vid varning.
 • En beskrivning av rutiner för alarmering till kommunens organisation för räddningstjänst samt vilka uppgifter som ska lämnas vid alarmering.
 • En beskrivning av rutiner för samverkan med kommunens organisation för räddningstjänst. Denna ska innefatta en beskrivning av hur stöd kan lämnas vid insatser utanför verksamheten.
 • En beskrivning av rutiner för personalens utbildning och övning.

Var finns bestämmelserna?

Bestämmelserna för den interna planen för räddningsinsatser finns bland annat i

 • 12 § i lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
 • 10 § förordningen (SFS 2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
 • 3 § samt bilaga 1 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kommunens plan för räddningsinsatser

Kommunens plan för räddningsinsatser gäller verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå.

Planen ska upprättas av kommunen och allmänheten ska ges möjlighet att lämna synpunkter på planen. Den ska alltså ställas ut, eller på annat sätt göras tillgänglig för allmänheten, innan den slutligen antas.

Planen ska förnyas minst vart tredje år, eller tidigare om väsentliga förändringar gjorts. För att säkerställa planens funktion och lämplighet ska den också övas minst vart tredje år.

Hur upprättas kommunens plan för räddningsinsatser och till vem ska den lämnas?

Underlaget till kommunens plan ska finnas i verksamheternas säkerhetsrapporter. När planen tas fram bör det göras i samråd med verksamhetsutövarna eftersom de har kunskap om verksamheterna och de kemikalier som hanteras, som är värdefull vid upprättandet av planen. Den enskilda verksamhetsutövaren kan också ha vidtagit åtgärder och även infört uppgifter i sin interna plan som behöver beaktas i kommunens plan för räddningsinsatser.

Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver. En kemikalieolycka kan beröra ett större geografiskt område än själva verksamheten. Det är därför viktigt med ett helhetstänkande vid upprättande av planen.

Det kan vara lämpligt att dela i planen i flera delar, exempelvis:

 • En allmän del som är offentlig och som ska kommuniceras med allmänheten.
 • Detaljerade delar som inte ska kommuniceras med allmänheten och som innehåller uppgifter som endast är avsedda för räddningstjänstens operativa insatser. Det kan till exempel handla om detaljerade planritningar över objektet, telefonnummer till nyckelpersoner med mera.

Kommunens plan för räddningsinsatser ska lämnas till länsstyrelsen.

Innehåll i kommunens plan för räddningsinsatser

Kommunens plan ska bland annat innehålla information om hur räddningsinsatser ska genomföras, hur resurser ska samordnas och hur allmänheten ska informeras.

Hur räddningstjänsten larmas

Beskrivning av hur kommunens räddningstjänst larmas vid en allvarlig kemikalieolycka.

Hur räddningsinsatser ska genomföras

Det kan till exempel gälla mål med insatsen, alternativa färdvägar, brytpunkter och fordonsuppställningar, behov av särskild utrustning, expertbehov, personal, taktik och metoder eller åtgärdslistor.

Hur resurser ska samordnas och organiseras

Det gäller samordning av kommunala räddningsstyrkans och verksamhetsutövarens resurser samt eventuellt externa resurser.

Hur allmänheten ska varnas och informeras

Till exempel uppgjorda kontaktvägar för att få ut meddelande om olyckan. Ett exempel på en viktig kontaktväg är Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Vidare ska det finnas beskrivningar av åtgärder som allmänheten ska vidta i händelse av olycka. Dessa beskrivningar kan vara färdigskrivna meddelanden som finns framtagna och som snabbt kan förmedlas till allmänheten.

Uppgifter om hur underrättelser enligt 6 kap. 10 § i lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor till myndighet i annat land ska lämnas.

Uppgifterna kan till exempel bestå av kontaktväg till den mottagande myndigheten i annat land. 

MSB:s metodstöd Insatsplanering - Åttastegsmodellen

Allmänhetens möjligheter att lämna synpunkter på kommunens plan för räddningsinsatser

Det finns krav på att allmänheten på lämpligt sätt ska få möjlighet att lämna synpunkter på kommunens plan för räddningsinsatser.

Ett lämpligt sätt kan vara att ställa ut planen på motsvarande sätt som sker för detaljplaner. Kunskaper och erfarenheter kring utställningar finns hos planförvaltningen i kommunen. Andra sätt att låta allmänheten lämna synpunkter på förslaget till kommunens plan kan exempelvis vara att bjuda in till samrådsmöte/frågestund, presentation av förslaget i kommunal tidning som går ut till alla hushåll eller presentation via kommunens webbplats. 

Var finns bestämmelserna?

Bestämmelserna för kommunens plan för räddningsinsatser finns bland annat i

 • 1 kap. 3 § lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor
 • 3 kap. 6 § förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor,
 • 4 - 6 §§ samt bilaga 2 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

 

Senast granskad: 11 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan