Till innehåll på sidan

Nytt från juni 2015

Här finns en sammanfattning av de största förändringarna i Sevesolagstiftningen från 1 juni 2015.

Varför ny Sevesolagstiftning?

Förändringarna i den nya Sevesolagstiftningen har sin grund i Seveso III-direktivets anpassning till CLP-förordningen. Klassificeringen av de farliga ämnena ska göras enligt CLP-förordningen. Detta kan i enstaka fall även påverka om en verksamhet omfattas av Sevesolagstiftningens lägre eller högre kravnivå. Tre ämnen - brom, metanol och syre - har fått ändrade gränsmängder för de olika kravnivåerna. I Sevesoförordningens bilaga 1 del 2, med namngivna farliga ämnen, har det lagts till 14 nya ämnen.

Uttryck i lagen

I Sevesolagstiftningen har det införts ett nytt uttryck; verksamhetsplats. Med verksamhetsplats avses ett företag som inte omfattas av Sevesolagstiftningen. När det står verksamhet i Sevesolagstiftningen avses verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen (s.k. Sevesoverksamheter).

Anmälan enligt Sevesolagstiftningen

Anmälan i Sevesolagstiftningen ska inte förväxlas med anmälan enligt miljöbalken. Det finns två typer av anmälningsplikt enligt Sevesolagstiftningen, dels anmälan om att verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen och dels anmälan om ändringar som kan påverka faran för allvarlig kemikalieolycka. Anmälan ska skickas till länsstyrelsen. En anmälningspliktig verksamhet enligt Sevesolagstiftningen får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Detta gäller även vid ändringsanmälan.

 • En Sevesoverksamhet som inte är tillståndspliktig enligt miljöbalken ska göra en anmälan enligt Sevesolagstiftningen.
 • En Sevesoverksamhet som är tillståndpliktig, ska lämna de uppgifter som ska ingå i en anmälan i sitt handlingsprogram eller på annat sätt i tillståndsansökan enligt miljöbalken.
 • En Sevesoverksamhet på den högre kravnivån ska göra en anmälan om en ändring inte är tillståndspliktig.

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet ska vara skriftligt och innehålla verksamhetens mål och allmänna handlingsprinciper. Handlingsprogrammet ska genomföras genom ett säkerhetsledningssystem.

 • För icke tillståndspliktiga verksamheter (enligt miljöbalken) på den lägre kravnivån ska handlingsprogrammet skickas in till länsstyrelsen senast sex veckor innan verksamheten tas i drift eller innan sådana ändringar görs vid en verksamhetsplats som innebär att förteckningen över farliga ämnen ändras så att verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningens bestämmelser.
 • För tillståndpliktiga verksamheter (enligt miljöbalken) ska handlingsprogrammet ingå i ansökningshandlingarna. För verksamheter på den högre kravnivån ska handlingsprogrammet (liksom tidigare) vara en del av säkerhetsrapporten.

Säkerhetsrapport

En nyhet är att en redogörelse av samråd ska finnas med i säkerhetsrapporten. Lagstiftningen har blivit tydligare på vad som ska uppmärksammas vid beskrivning av processerna samt identifiering och analys av olycksrisker. Områden som särskilt utpekas är:

 • hänsyn ska tas till bästa praxis för processerna
 • driftrelaterade orsaker
 • yttre orsaker med anknytning till både verksamheter och verksamhetsplatser, områden och projekt som skulle kunna ge upphov till eller öka risken för allvarliga kemikalieolyckor
 • naturliga orsaker, som till exempel höga vattennivåer och ras och skred

Det har tillkommit krav på att beskrivningen av åtgärder för att minska konsekvenserna av en allvarlig kemikalieolycka ska delas upp i både tekniska och icke-tekniska åtgärder. En säkerhetsrapport ska även innehålla en granskning av tidigare olyckor och tillbud (vid såväl egen som annan verksamhet) med samma ämnen och processer. Om lärdomar från dessa olyckor lett till specifika åtgärder (vid den egna verksamheten), ska det hänvisas till dessa åtgärder.

Säkerhetsrapporten ska alltid uppdateras efter en allvarlig kemikalieolycka vid den egna verksamheten och innan en ändring genomförs vid verksamheten som väsentligt kan påverka faran för allvarliga kemikalieolyckor. En uppdaterad säkerhetsrapport ska skickas till länsstyrelsen så snart den har färdigställts.

Påverkan från omgivningen

Närliggande Sevesoverksamheter ska utbyta information med varandra för att identifiera om de kan påverka faran för en allvarlig kemikalieolycka hos varandra. Om det finns en påverkan ska verksamheterna ta fram en gemensam information om situationen och lämna till den kommun där verksamheterna finns.

Kommunens plan för räddningsinsatser

Kommunens plan ska vara färdig senast två år efter att verksamhetsutövarens säkerhetsrapport (innehållande den interna räddningsplanen) är färdig. Om en säkerhetsrapport uppdateras ska kommunens plan uppdateras inom ett år.

En uppdaterad plan ska skickas till länsstyrelsen så snart den har färdigställts. Övningar av kommunens plan ska planeras i samarbete med verksamhetsutövaren och stå i proportion till verksamhetens omfattning och de risker som verksamheten har.

Information till allmänheten från kommunen

Alla Sevesoverksamheter ska förse kommunen, där verksamheten finns, med den information som ska lämnas till allmänheten. För verksamheter på den högre kravnivån ingår det fler uppgifter än för de på den lägre nivån. Information till allmänheten för både den lägre och högre kravnivån ska kunna nås via kommunens webbplats. Om ett kommunförbund har hand om kommunens räddningstjänst ska informationen kunna nås från både förbundets och medlemskommunernas webbplatser. Informationen som allmänheten ska få tillgång till ska ständigt hållas tillgänglig och uppdaterad.

Information om verksamheter på den högre kravnivån ska utan begäran lämnas till allmänheten utav kommunen. Informationen ska inte bara lämnas ut till personer som kan påverkas av en olycka utan även till dem som bedriver hälso- och sjukvård, skolverksamhet eller annan aktivitet som besöks av allmänheten.

Samråd

Alla Sevesoverksamheter ska utföra ett samråd med myndigheter, organisationer och berörd allmänhet.

 • Verksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt miljöbalken ska lämna en samrådsredogörelse från samrådet i den anmälan som ska skickas till länsstyrelsen.
 • Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken ska lämna sin samrådsredogörelse från samrådet i tillståndsansökan.

En beskrivning av vad samrådsredogörelsen ska innehålla finns i MSB:s föreskrifter.

Tillsyn

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet. Tillsynen kan inte längre överlåtas åt kommunen.

Länsstyrelsen ska ta fram och besluta om en tillsynsplan för samtliga Sevesoverksamheter i länet. Utifrån planen ska länsstyrelsen även utarbeta tillsynsprogram för varje enskild verksamhet. Kravet på program fanns även i den föregående lagstiftningen, men har nu förtydligats.

Länsstyrelsen ska genomföra tillsyn på verksamheter på den högre kravnivån minst en gång per år och för verksamheter på den lägre kravnivån minst vart tredje år. I tillsynsprogrammet ska en systematisk bedömning av faran för allvarlig kemikalieolycka finnas och länsstyrelsen kan med bedömningen som grund tillåta längre tidsintervaller för tillsynsbesöken.

Beslut om tillsynsplan och tillsynsprogram får inte överklagas.

Senast granskad: 29 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan