Till innehåll på sidan

Coronarelaterat stöd till Sevesoverksamheter

I den rådande situationen med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 vill MSB uppmärksamma ledning och personer som ansvarar för säkerheten vid verksamheter som hanterar farliga ämnen om vikten av att kontinuitetsplanera verksamheten.

MSB understryker vikten av att verksamhetsutövarna är förberedda och planerar för störningssituationer som exempelvis epidemier genom att upprätta rutiner och instruktioner.

Sevesolagstiftningen ställer krav på en säker hantering av farliga ämnen samt på säker drift av verksamheten. Dessa krav ska beaktas även under störningssituationer. Kraven omfattar även att verksamhetsutövaren har tillräckligt med personal med kompetens om verksamhetens risker och kunskap om verksamhetens säkerhetsarbete. Kraven gäller all personal från ansvariga personer till driftspersonal.

Stöd i kontinuitetshanteringen med anledning av coronaviruset

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når fram, Sevesoverksamheten drabbas av ett strömavbrott eller annan händelse som kan orsaka en allvarlig kemikalieolycka med farliga ämnen.

I och med den nya coronavirussjukdomen covid-19, har MSB tagit fram ett stöd som syftar till att vägleda aktörer i hur din organisation kan tänka inför planerandet av eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster. Detta stöd baseras på MSB:s stöd för identifiering av samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering – ett arbete som MSB löpande stöttar aktörer i samhället med oavsett störning.

KontinuitetshanteringLadda ned planeringsstödet

Planering och förberedelse

Planerade och oplanerade nedstängningar och uppstarter ökar betydligt riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. Därför är det viktigt att verksamhetsutövarna i denna situation omsorgsfullt planerar och förbereder sig på säker nedstängning av verksamheten och på tillfälligt avbrott i verksamheten.

Sevesolagstiftningen förutsätter att:

  • verksamhetsutövaren har definierat tillräcklig mängd kompetent personal för säker drift av anläggningen och kontroll av riskerna,
  • det finns kompetent personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter som kan fullgöra sina uppgifter, vilket även ska säkerställas om Covid-19 vinner större spridning,
  • det finns tillräckligt med personal för både normala situationer och störningar, för anläggningarnas nedstängning och uppstartsfaser och för säkerställandet av säkerheten under avbrott i produktionen,
  • nedstängning och uppstart av produktionsanläggningar sker planerat och i enlighet med givna anvisningar,
  • underhållet av kritisk säkerhetsutrustning fungerar på normalt sätt och anläggningen har tillräckligt med reservdelar och
  • det finns driftpersonal som ansvarar för övervakning av driften med kemikalier och processteknisk utrustning och att detta kan säkerställas även om en eventuell epidemi vinner större spridning.

Identifiering av samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en samhällssektor.

Identifieringen av vad som är samhällsviktigt sker idag på olika nivåer i samhället. MSB rekommenderar att alla organisationer som företag, myndigheter och frivilliga organisationer identifiera den samhällsviktiga verksamhet som man själv bedriver.

Samhällsviktig verksamhet

Senast granskad: 1 april 2020

Till toppen av sidan