Till innehåll på sidan

Anmälan enligt Seveso

Syftet med anmälan enligt Sevesolagstiftningen är att informera länsstyrelsen om att verksamheter omfattas av lagstiftningen samt att ge underlag för bedömning om verksamheten uppfyller kraven i regelverket.

Anmälan enligt Sevesolagstiftningen ska inte förväxlas med anmälan enligt miljöbalken.

Det finns två typer av anmälningsplikt enligt Sevesolagstiftningen:

 • Anmälan om att en verksamhet omfattas av Sevesolagstiftningen.
 • Anmälan om ändringar i verksamheten som kan påverka faran för allvarlig kemikalieolycka.

Båda typerna av anmälan ska skickas till länsstyrelsen. En anmälningspliktig verksamhet enligt Sevesolagstiftningen får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte länsstyrelsen beslutar något annat. Detta gäller även vid anmälan om ändring.

Anmälan görs på olika sätt beroende på om en verksamhet/ändring är tillståndspliktig enligt miljöbalken eller inte:

 • En Sevesoverksamhet som är tillståndspliktig, ska lämna de uppgifter som ska ingå i en anmälan i sitt handlingsprogram eller på annat sätt i tillståndsansökan.
 • En Sevesoverksamhet som inte är tillståndspliktig ska göra en anmälan enligt Sevesolagstiftningen.
 • Alla Sevesoverksamheter ska göra en anmälan om ändring, om ändringen inte är tillståndspliktig.

När ska en anmälan om ändring göras?

Om den planerade ändringen inte är tillståndspliktig ska anmälan skickas in vid följande ändringar:

 • En betydande ökning eller minskning av mängden av det farliga ämnet enligt tidigare anmälan, eller betydande ändring av arten eller den fysiska formen av detta ämne.
 • Sådana ändringar av en verksamhet eller en anläggning som väsentligt kan påverka faran för allvarliga kemikalieolyckor.
 • En definitiv nedläggning av verksamheten eller dess tagande ur drift.
 • Ändringar i de uppgifter som avses i punkt 1-3 i de uppgifter som ska ingå i en anmälan, se nedan.

Innehåll i anmälan

 1. Verksamhetsutövarens namn eller firmanamn, säte och adress.
 2. Verksamhetens adress
 3. Namn och befattning på den som ansvarar för verksamheten om denne är någon annan än verksamhetsutövaren
 4. Uppgifter om de farliga ämnen som förekommer eller kan förekomma inom verksamheten
 5. Mängd och fysikalisk form för det eller de farliga ämnen som förekommer.
 6. En redogörelse för de aktiviteter som ska bedrivas vid verksamheten
 7. En beskrivning av verksamhetens omgivning och de faktorer som kan ge upphov till en allvarlig kemikalieolycka eller förvärra följderna av en sådan inklusive omständigheter som kan innebära förhöjd risk för påverkan på omgivningen
 8. En redogörelse för genomfört samråd enligt 13 lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Övergångsbestämmelser för anmälan

Verksamhetsutövare med en befintlig verksamhet som tillhör den lägre kravnivån ska skicka in en uppdaterad anmälan till länsstyrelsen senast den 1 juni 2016. Detta gäller om inte verksamhetsutövaren redan före den 1 juni 2015 har skickat in en anmälan (och handlingsprogram) som uppfyller kraven enligt förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesoförordningen) och dokumenten inte har ändrats av andra skäl.

För verksamheter som kommer att omfattas av den lägre kravnivån, på grund av en ändring av ett ämnes klassificering som avses i bilaga 1 till Sevesoförordningen och detta inte beror på ändring i verksamhetens anläggning eller aktiviteter, gäller följande:

 • Verksamheten ska skicka in en anmälan till länsstyrelsen senast ett år efter den ändrade klassificeringen.
 • Om verksamheterna redan innan den 1 juni 2015 lämnat in uppgifterna i en anmälan som uppfyller kraven enligt Sevesoförordningen och dokumenten inte har ändrats, behöver de inte lämnas in igen.

Var finns bestämmelserna?

Texten ovan är en sammanfattning av det som står om anmälan i

 • 7, 12a och 13 §§ i lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
 • 4, 5 och 6 §§ samt övergångsreglerna i förordningen (SFS 2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Senast granskad: 29 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan