Till innehåll på sidan

Kunskapsinsamling och utbyte

För att skapa grunderna för en gemensam utbildningsplattform har projektet genomfört olika grundläggande aktiviteter.

En litteratur- och kunskapsöversikt har genomförts för att kartlägga nuläget och det vetenskapliga läget för träning och övning. Den tar upp bland annat hur man väljer och anpassar metoder för övning och träning, och hur man på ett framgångsrikt sätt utvärderar olika typer av övning och träning.

Projekt BlåljUS har också genomfört intervjuer med utbildningsansvariga och samordnare för RäddSam-nätverk, och polisen och beredskapssamordnare. Syftet var att göra en mindre kartläggning av hur utbildningssamverkan ser ut i dag och för att hämta in önskemål och tankar om hur en fungerande utbildningssamverkan ser ut.

Kartläggningarna har fungerat som en grund för olika typer av forskarledda workshops. Där har praktiker och instruktörer runtom i Sverige diskuterat teori kring övning och träning samt praktik från fältet för att bilda en uppfattning och konsensus om blåljusaktörers övning och riskhantering i dag. Samtidigt har frågor om hur en ideal utbildningssamverkan skulle kunna se ut i Sverige diskuterats.

Rapporter

Rapport slutkonferens projekt blåljus : konsensus om utbildningssamverkan  EvidenslägetRapport BlåljUS Kunskapsöversikt träning och övningKunskapsöversiktUtbildningssamverkanBlåljus på MSB Sandö - samverkansövningWorkshopsUtöver arbetet med att etablera kunskapsläget för träning och övning har frågan om en mer strategisk styrning av utbildningssamverkan i Sverige lyfts.

Under en workshop under konferensen ”Framtidens skadeplats” (Linköping, 5 februari 2019) undersöktes hur en ideal utbildningssamverkan kunde se ut i Sverige. På plats fanns praktiker, forskare, instruktörer, lärare och beslutsfattare inom blåljusmyndigheter, och en stor del av diskussionen kom att handla om normativ strategisk styrning, där diskussionspunkterna viktades och poängsattes av deltagarna. Ju viktigare frågan ansågs, desto högre poäng skulle ges.

Diagrammet visar antalet personer som prioriterat frågan på y-axeln, och storleken på cirkeln reflekterar antalet poäng som frågan fått. Frågorna är därefter placerade utmed x-axeln utifrån om frågan är lokal, upp till nationell nivå.

Bilden visar ett diagram över hur frågor kring utbildningssamverkan har prioriterats av workshop-deltagare. Y-axeln anger hur många personer som prioriterat frågan. Hur många poäng de gett respektive fråga reflekteras i storleken på cirkeln i diagrammet, ju viktigare fråga, desto högre poäng. Cirklarna är placerade utmed x-axeln utifrån om det är en lokal, regional eller nationell fråga.

Kopplat med övriga resultat och kunskaper inhämtade från studieresor inom projektet visade resultaten från flera workshops att utbildningssamverkan är en fråga som måste arbetas med både från toppen och från botten. Botten-upp var fokus i projektet under de första två åren, och där projektet i senare läge arbetat med att jobba med toppen i egna organisationerna, med verkan ner i organisationerna.

Samtidigt gällde det att inte tappa fokus på varför projektet vill skapa en förändring; att tredje man i slutändan ska få bättre hjälp, tack vare blåljusaktörer som samverkat under utbildning och har gemensamma perspektiv på skadeplats och skadehantering.

Senast granskad: 27 november 2020

Till toppen av sidan