Till innehåll på sidan

Förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Den 1 januari 2021 trädde förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft. MSB fick bland annat utökad föreskriftsrätt och ansvar för tillsynen över kommunerna. På denna sida hittar du både föreskrifter och tillhörande stöd som tagits fram kopplat till förändringen.

Syftet med förändringarna var att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Förändringarna innebar bland annat en tydligare styrning av kommunernas verksamhet genom att MSB fick utökad föreskriftsrätt. Det innebär också att MSB under vissa förutsättningar får utökade befogenheter att prioritera och fördela resurser.

Denna sida kommer finnas fram till hösten 2022 för att samla allt stöd. Efter det hittar du som vanligt både föreskrifter och stöd på msb.se.

Föreskrifter och allmänna råd

MSBFS 2021:1 föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänstMSBFS 2021:4 föreskrifter och allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänstMSBFS 2021:5 föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsatsMSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Nytt ansvar till MSB - tillsyn över kommunerna

I samband med förändringarna fick också MSB ansvaret för tillsynen över kommunerna. MSB ska enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ha tillsyn över att kommunerna följer lagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Tillsyn över kommunerna enligt LSO

Bakgrund till förändringen av lagen

Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 gjordes utredningar för att se hur samhällets krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats var att det behövde undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli effektivare, framförallt inom ledning.

En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av lagstiftningen. Efter skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag till samma utredare att utvärdera de operativa insatserna och ge kompletterande förslag.

Regeringen har berett förslagen och överlämnade i juni 2020  en proposition till justerad lag om skydd mot olyckor till riksdagen, som den 21 oktober beslutade om ändringarna. Lagförslagen träder ikraft 1 januari 2021, med undantag för kraven om handlingsprogram och ledningssystem, som träder ikraft 1 jan 2022.

Under 2020 förbereder MSB bland annat föreskrifter och stöd inför att den förändrade lagen träder i kraft 2021. Arbetet inkluderar användandet av referensgrupper och samråd genom en extern remiss under 2020 med berörda.

Senast granskad: 7 februari 2022

Till toppen av sidan