Till innehåll på sidan

Lägesrapportering

Under den här rubriken sammanfattar vi vad som händer i ELS-projektet. Har du frågor eller vill du veta mer? Hör gärna av dig till projektledaren Per Delhage.

Projektet Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) leds av Per Delhage. I projektgruppen ingår inte bara anställda från MSB, utan även representanter från bland andra räddningstjänster, Polisen och FOI. Utöver detta finns fler externa resurser som ingår i olika referensgrupper. 

Begreppsförklaring

I lägesrapporteringen nämns begreppen behovsanalys och grundkonstruktion, vilket betyder:

 • Med behovsanalys avses den information som samlats in under projektets workshops, tillsammans med analyser och slutsatser. Det är ett arbetsmaterial för projektet och innehållet är därför varken redigerat mer än nödvändigt. Kompletteringar kommer också att göras. Projektets medlemmar fokuserar på olika delar i behovsanalysen.
 • Grundkonstruktionen beskriver övergripande komponenterna för det planerade ledningssystemet och kommer att vara basen i det fortsatta arbetet med att identifiera fördjupningsområden.

Rapporter 2021

 • Januari

  Vecka 3

  Remissen som rör föreskrift om ledning av kommunal räddningstjänst skickas ut i veckan och svar ska inkomma till myndigheten senast den 20 april 2021.

  Vecka 1

  Projektet jobbar på med att komma överens om vad dokumentet ska vara och inte. Dokumentet kan ses som ett underlag för de som arbetar med design, organisering och utveckling av ledningssystem samt utveckling av räddningsledningsutbildning. För dessa bör dokumentet i sin helhet vara värdefullt då det binder samman förutsättningar, teori och praktisk tillämpning.

  Dokumentet är inte utformat som kurslitteratur även om det också ska kunna användas i dessa sammanhang i tillämpliga delar. Dokumentet ska mer ses som underlag till undervisningsmaterial.

  Det är väl värt att betona att dokumentet inte utgör en slutpunkt utan är ett steg i en flerårig utveckling. Dokumentet ska ligga till grund för den fleråriga vidareutvecklingen som bedrivs i MSB:s regi och som kan resultera i vägledningar och andra publikationer. Dokumentet ska också vara ett verktyg för den lokala utvecklingen.

  Nästa vecka kör vi ett referensgruppsmaraton med våra tre referensgrupper och för dialog med Rakelenheten och det finska inrikesministeriet. Veckan efter blir det dialog med MSB:s operativa avdelning och planering av det kommande projektmötet. 

   

   

Rapporter 2020

 • December

  Vecka 51

  Nästa projektmöte är den 27-28 januari. Beträffande plan för det fortsatta arbetet i ledningsprocesser och fokusområdena. Det arbetet kan återgå till full fart i och med att vi har levererat beredningsversionen den 12 februari 2021.  Vi ska också höra av oss till SBB beträffande en informationsdag då vi kan presentera remissversionen av ledningsdoktrinen och besvara frågor. Efter en rad övervägningar har vi landat i att göra detta vid ett tillfälle av rena resursskäl. Vi ska försöka att hålla oss ifrån påskloven så nu planerar vi för onsdagen den 14 april 2021.  

  På måndag skickar vi över material till referensgrupperna Statlig räddningstjänst & sjukvård samt Länsstyrelser. Vi skickar innan helgerna ut en kallelse till uppstartsmöte för delprojekt Regionala ledningsutvecklare den 4 februari 2021. Beträffande stab, vi har ett möte bokat med MSB:s projekt som arbetar med stabsmetodik onsdagen den 20 januari 2021. Emellan våra projektmöten i januari har vi bokat in ett styrgruppsmöte den 29 januari 2021.

 • Augusti

  Vid projektmötet 25-26 augusti diskuteras arbetsversionen av ledningsdoktrinen, dess disposition och alla komponenter gås igenom. Önskvärt att identifiera vad som är färdigt, behöver kompletteras eller justeras. Juridiska spörsmål och syntesmöjligheter lämnar vi utrymme för och fortsatt resursplanering och justering av tidplanen. Utöver det lämnas givetvis utrymme för arbetsgrupperna att arbeta tillsammans.

 • Juni

  Vecka 24

  På projektmötet 9-10 juni diskuteras en reviderad tidplan för projektet, liksom status i projekt ledningsutvecklare och återkoppling från förstärkningsresursen räddningstjänst.

  Projektet har haft avstämning med Gemensamma grunder 2.0. Arbete som rör stab diskuteras i bägge liksom ledningsprocesser och hur antagande/hypoteser kan användas i ledningsarbetet. Vi tog del av Gemensamma grunders erfarenheter av implementering. Fler möten kommer att bokas in i höst.

  Vecka 26

  Projektets styrgrupp har sagt ja till en reviderad tidplan vilket innebär att ledningsdoktrinen ska delges styrgrupp den 1 december 2020 för intern beredning på MSB i december, hantering av beredningssvar i januari och därefter utskick av remiss i sju veckor. Därefter hantering av remissvar och beslut av GD i slutet av mars. Projektledningen tryckte hårt på att tidplanen bygger på tillgång till de resurser som allokerats till projektet. Avvikelser motsvarande de som corona medfört under våren, kommer med största sannolikhet att innebära ytterligare försening.

  En referensgrupp från kommunal räddningstjänst har utsetts att arbeta med en föreskrift om ledning under hösten.

  Nästa projektmöte äger rum den 25-27 augusti.
   

 • Maj

  Vecka 20

  Nästa möte den 19-20 maj genomförs liksom tidigare möte som distansmöte.

  Regeringen har lämnat lagrådsremissen En effektivare kommunal räddningstjänst (regeringen.se) till lagrådet. Vid projektmötet uppdateras deltagarna på juridiken utifrån lagförslaget.

  Gruppen som arbetar med förhållningssätt och principer återkopplar vad referensgruppen sagt. Samt nuläge för arbete med övergripande ledningsprocesser, taktik och anpassningsbarheten för ledningssystemet, med mera.

 • April

  Vecka 16

  Vid det kommande mötet 27-28 april jobbar projektet både i helgrupp och smågrupper, fast på distans. Målsättningen är att göra ytterligare vägval samt skapa synteser med fokus på komponenterna systemsyn, ledningsprocesser samt organisation & roller.

  Projektmötet startar med en rad rapporter för gemensam nulägesbild. Därefter diskuteras utgångspunkter beträffande språk och termer, utifrån ett material som gruppen arbetar med i hel- och smågrupper.

  Vecka 17

  Vid nästa projektmöte 27-28 april diskuteras vägval som rör språk och termer i ledningsdoktrinen, utifrån ett antal frågeställningar, samt underlaget om synteser.

 • Mars

  Vecka 12

  På senaste projektmötet 9-10 mars jobbade arbetsgrupperna med att säkerställa samsyn mellan områdena systemsyn, ledningsprocesser samt organisation och roller.

  Utöver arbetet med ledningsdoktrinen arbetar projektet tillsammans med MSB:s upphandlare och jurister för att säkerställa formerna för projekt Ledningsutvecklare. Projektet väntar på feedback på vår senaste sammanställning av motiv för att få teckna samarbetsavtal mellan MSB och kommuner och kommunalförbund. 

  Projektet begränsas just nu av belastningen som Covid-19 innebär för våra ordinarie arbetsplatser och arbetsplatser. Oklart om vi vid nästa projektmöte kan träffas fysiskt eller online och hur vi ska disponera tiden de dagarna. 

  Vid kommande styrgruppsmöte diskuteras bland annat eventuell revidering av tidplanen.

  Vecka 13

  Det är nu beslutat att projektet kommer att ta fram förslag på ett samarbetsavtal för ledningsutvecklare. Vi kan även meddela att en av referensgrupperna är i full gång. 

  Återkopplingen från styrgruppsmötet fredagen 20 mars kan sammanfattas som att det finns en stor förståelse för att vår effektivitet påverkas av de ansträngningar på samhället som följer av covid-19. Leveransdatumen för projektet hålls därför flytande en tid tills vi kan bedöma effekterna av begränsningarna och planera långsiktigt.

  Kommande projektmöte 31 mars-2 april blir ett digitalt möte.

 • Februari

  Vecka 8

  Vid projektmötet den 11-12 februari gjorde vi vissa vägval, som vi kan diskutera vidare vid nästa möte den 3-4 mars. Då avsätter vi ytterligare tid för diskussion i hela projektgruppen. Fokusområden är förhållningssätt och principer samt ledningsprocesser med tillägget organisation och roller.

  Styrgruppsmöte äger rum den 20 mars. Bland annat diskuteras då  delprojektet regionala ledningsutvecklare. Referensgruppen kommunal räddningstjänst har fått sina första uppdrag och berörda organisationer för den statliga referensgruppen ska anmäla representanter för ett möte den 20 april. 

 • Januari

  Vecka 5

  Grundkonstruktionen är klar för utskick och publicering. Läs den!

  Vid mötet den 14-15 januari justerade vi målbilden för det vi ska leverera vid årets slut. Det kan innebära att fördjupning av vissa områden behöver göras efter projektets avslut. Extern remiss planeras till mitten av oktober och kommer att pågå till mitten av november. Därefter hantering av remissvar och dragning för GD före jul.

Senast granskad: 21 maj 2021

Till toppen av sidan