Till innehåll på sidan

Jag hoppas på fortsatt hög delaktighet från räddningstjänst

I månadsskiftet till april är remissen Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst utskickad. Den 15 april bjuder MSB in remissinstanserna till en dialog. Per Delhage är ny projektledare för ELS.

Hur ser du på det arbete som har gjorts och den remiss som nu skickats ut?

– Jag tycker att projektgruppen för ELS har gjort ett fantastiskt arbete och att de förtjänar all eloge. Utan delaktighet från kommunal räddningstjänst och andra aktörer i projektgruppen och olika referensgrupper hade resultatet inte blivit vad det är.

– Den produkt som är utskickad nu är ett grunddokument som ska bidra till utveckling av räddningstjänstens förmåga att leda och genomföra effektiva räddningsinsatser, och vi vill att innehållet blir normerande.

– I sammanhanget är det också väl värt att betona att ELS inte utgör en slutpunkt utan är ett steg i en pågående utveckling. ELS ska ligga till grund för den fleråriga vidareutveckling som bedrivs i MSB:s regi och i kommunerna. Erfarenheter från implementeringen i kommunerna behöver omhändertas och innehållet behöver vidareutvecklas och kompletteras. Projekt ELS fortskrider därför i flera delprojekt till och med 2023.

Vilka förväntningar har du på remissdialogen den 15 april?

– Jag hoppas på en fortsatt hög delaktighet så att ELS blir så bra som vi hoppas. Till remissinstanserna vill jag säga att de ska försöka att se ELS med ett ”utifrånperspektiv” och inte primärt jämföra med det respektive organisation redan har. Avsikten är ju att i viss mån skapa något nytt gemensamt för alla att förhålla sig till.

Hur ser du på arbetet som är kvar fram till GD-beslut?

– Det är en del att göra förutom omhändertagandet av remissvaren. Bland annat så arbetar vi på en sammanfattning av ELS som ska vara klar innan beslut från GD.

Vad händer efter beslut?

– Direkt efter sommaren har vi en gedigen uppgift att informera om, och till viss del även att utbilda i ELS. Vi har regionala ledningsutvecklare som ska bistå med information och kunskapsutbyte regionalt, men vi behöver också arrangera fler och olika typer av informationstillfällen inför att de nya kraven i LSO börjar gälla 2022.

Vilka är framgångsfaktorerna för ELS?

– Som jag har nämnt tidigare så är det den stora delaktigheten från räddningstjänsten och andra aktörer som jag tror kommer att bli den största framgångsfaktorn. Den gedigna behovsanalys som gjordes 2019 med ett 80-tal deltagare, har vi hela tiden under arbetet med ELS kunnat gå tillbaka till för att se så vi uppfyller de behov som var våra ingångsvärden.

Senast granskad: 7 april 2021

Till toppen av sidan