Till innehåll på sidan

Gasflaskor som används på paintballmarkörer

Gasflaskor som används på paintballmarkörer omfattas av direktivet om transportabla tryckbärande anordningar, och ska därmed vara försedda med pi-märkning (π).

Dom har avkunnats av Högsta Förvaltningsdomstolen gällande gasflaskor som används på paintballmarkörer. MSB:s ursprungliga beslut från 2011 kvarstår.

Bakgrund – marknadskontroll 2011 efter anmälan och ett förbud

MSB genomförde redan under 2011 en marknadskontroll av bland annat gasflaskor och ventiler som används inom paintball för att skjuta ut färgbollen ("skottet") från markören ("vapnet"). Marknadskontrollen genomfördes efter en anmälan om att produkter utan pi-märkning (π) fanns till försäljning.

MSB kontrollerade webbplatser och webbshopar och identifierade ett antal produkter där det inte gick att avgöra om de var försedda med pi-märkning eller om de saknade sådan.

Efter kontakter med sex olika företag fick ett av dessa företag ett förbud mot försäljning av fem produkter som saknade pi-märkning (ärende 2011-3743).

Övriga företag svarade att de produkter som MSB valt ut för kontroll antingen var försedda med pi-märkning eller att de frivilligt tog bort eller redan hade tagit bort dessa från marknaden (ur sitt sortiment).

Omprövning – men förbudet kvarstod

Det företag som erhållit ett försäljningsförbud ville under 2013 att MSB skulle undanröja tidigare förbud mot att sälja gasflaskor utan pi-märkning. Som skäl angav företaget att EU-kommissionen uttalat att produkterna inte omfattas av direktivet eftersom gasflaskorna inte var avsedda för transport.

MSB omprövade beslutet i oktober 2013 men kom fram till att tidigare ställningstagande fortfarande skulle gälla. Förbudet kvarstod därför. I beredningen beaktade MSB att EU-kommissionen framfört att uttalandet som företaget hänvisat till tidigare var ett meddelande som skickats av en anställd på EU-kommissionen som svar på en fråga. Det kunde inte ses som kommissionens allmänna ståndpunkt.

Överklagande och domar

MSB:s beslut att stå fast vid det tidigare ställningstagandet överklagades både till Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Förvaltningsrätten dömde i MSB:s favör men domen överklagades till Kammarrätten. Kammarrättens dom kom i november 2015 och medförde ingen förändring i sak. MSB:s beslut att endast pi-märkta gasflaskor fick säljas stod fast men Kammarrättens dom överklagades. Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte bevilja prövningstillstånd kom i december 2016.

Lagar och föreskrifter som styr

MSB utövar tillsyn, och därmed marknadskontroll, över transportabla tryckbärande anordningar, bland annat gasflaskor, med stöd av 13 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods och 10 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. Dessa regleras i MSB:s föreskrifter (MSBFS 2011:3) om transportabla tryckbärande anordningar. Föreskrifterna genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar i svensk lagstiftning.

Föreskrifternas innehåll

Föreskrifterna innehåller bland annat:

  • tekniska krav på anordningarna
  • krav på bedömning av överens­stäm­melse och återkommande kontroll
  • krav på vem som ska utföra bedömningar och kontroller
  • krav på viss märkning och olika ekonomiska aktörers skyldigheter

Framför allt syftar dock föreskrifterna och direktivet till att utifrån en gemensam säkerhets­nivå säkerställa fri rörlighet inom EU och EES av transportabla tryckbärande anordningar.

Vad är pi-märkning?

Anord­ning­ar som bedömts uppfylla bestämmelserna ska märkas med symbolen π (pi). Symbolen π (pi) är därmed en kvittens på att anordningen uppfyller kraven i direktivet och garanterar fri rörlighet på den gemensamma marknaden. Och omvänt: Anordningar som inte har genomgått stipulerad kontroll och/eller inte är försedda med pi- märkningen får inte finnas på den gemensamma marknaden.

Senast granskad: 17 juni 2019

Till toppen av sidan