Till innehåll på sidan

Kampanjen Making Cities Resilient för att minska städers sårbarhet

Kampanjen Making Cities Resilient lanserades i maj 2010 av FN:s organ för internationell katastrofriskreducering, UNDRR. Syftet med kampanjen är att främja genomförandet av Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 på lokal nivå.

Genom att delta i kampanjen får kommunen stöd och verktyg för att bygga resiliens mot naturolyckor på lokal nivå och skapa ett hållbart samhälle som kan möta framtidens förändringar.

Ansök om deltagande i kampanjen

Målet med kampanjen är:

  • Öka kunskap och medvetenhet om risken för katastrofer och den roll som lokala myndigheter spelar.
  • Att höja det politiska stödet för riskhantering på lokal nivå.
  • Att få starkare samverkan mellan den lokala och nationella politiken.
  • Att genomföra ramverket på lokal nivå, tillhandahålla verktyg, utbildning och kapacitetsutveckling.

Profilera arbetet

Med stöd av de tio punkter som ”Making Cities Resilient” bygger på, kan ni som kommun lättare beskriva ert pågående arbete och berätta för andra på vilket sätt ni skapar resiliens i kommunen.

Utveckla kunskap och utbyta erfarenhet

Genom deltagandet får ni kontakt med andra kommuner som med liknande utmaningar, både inom Europa och i andra världsdelar. Ni får tillgång till användbart material från UNISDR, tex rapporter om klimatanpassning och ny forskning. Dessutom får ni möjlighet att hitta samarbetsformer med andra kommuner med liknande utmaningar.

Förbättra arbetet med kris och katastrofhantering

Genom kampanjen föds ny kunskap och lösningar på problem som de deltagande kommunerna brottas med. Med politisk förankring skapas bättre förutsättningar att ta ett samlat grepp kring frågorna.

Kunskapsbank

Hur bygger andra städer resiliens? Här samlas erfarenheter från våra deltagare, dokumentation från konferenser och goda exempel.

Senast granskad: 11 september 2020

Till toppen av sidan