Till innehåll på sidan

Publikationer, broschyrer och blanketter om transport

Här kan du hitta publikationer, blanketter, checklistor och rapporter som MSB har gett ut om transport av farligt gods på väg och järnväg.

Blanketter

Blanketter som MSB eller andra myndigheter har gett ut om transport av farligt gods på väg och järnväg.

Broschyrer

Broschyrer om transport av farligt gods på väg och järnväg, som MSB eller andra myndigheter och organisationer har gett ut. 

Även broschyrer som dåvarande Räddningsverket gav ut och som fortfarande är aktuella kan du hitta här.

Broschyrer om transport av farligt gods på väg och järnväg, som MSB eller andra myndigheter och organisationer har gett ut.

Även broschyrer som dåvarande Räddningsverket gav ut och som fortfarande är aktuella kan du hitta här.

Transport av farligt gods: väg och järnväg

Denna broschyr informerar övergripande om de regler som gäller vid transport av farligt gods på väg och järnväg. Du får information om strukturen på ADR-S och RID-S samt en översikt av vilka bestämmelser som föreskrifterna innehåller.

För att få information om detaljerade bestämmelser om hur olika ämnen och föremål ska transporteras, måste du använda dig av de kompletta regelverken, dvs föreskrifterna ADR-S respektive RID-S.

Handboken "Transport av farligt gods Väg och järnväg 2019/2020"

Broschyrer från andra myndigheter och organisationer

Packa provet rätt

Denna broschyr innehåller en praktisk handledning för transport av prover som misstänks innehålla smittförande ämnen. Folkhälsomyndigheten har även publicerat ett dokument som beskriver hur ett höginfektiöst patientprov (exempelvis ett prov som misstänks innehålla ebolavirus) ska förpackas och märkas inför transport till Folkhälsomyndigheten för analys.

Packa provet rätt finns att ladda ner på Folkhälsomyndighetens webbplats

Att köra säkert i vägtunnlar – För yrkesförare

Informationsbladet innehåller rekommendationer och råd om hur buss- och lastbilsförare bör agera vid transport i tunnlar. Broschyren är publicerad av EU-kommissionens generaldirektorat för energi och transport.

Att köra säkert i vägtunnlar – För yrkesförare

 

Rapporter om transport av farligt gods

Här hittar du rapporter om transport av farligt gods på väg och järnväg, som givits ut av MSB.

Även rapporter som dåvarande Räddningsverket gav ut och som fortfarande är aktuella kan du hitta här.

Förstudie – Intelligenta transportsystem för transport av farligt gods

Denna förstudie är ett underlag i arbetet med att samordna myndigheter och organisationer i det fortsatta arbetet med att utveckla intelligenta transportsystem, ITS, för transport av farligt gods. Syftet med studien har varit att skapa en övergripande behovsbild för transport av farligt gods på väg och järnväg med utgångspunkt från ett ITS-perspektiv avseende olika aktörers behov.

Ett antal behov har identifierats vilka anses vara av stor vikt för utvecklingen av området:

Mer omfattande och snabbare tillgänglig information vid olycka.

Förbättrad trafikinformation för transport av farligt gods på väg.

Övergripande informationsstruktur med tydlighet om vem som äger informationen skapas och hur den utbyts mellan olika aktörer i transportkedjan.

Ökad informationssäkerhet och transportskydd för att obehöriga inte ska ha tillgång till information som är känslig och som är känslig och som kan användas för illvilliga syften.

Förstudien omfattar även rekommendationer om vad som bör göras i det fortsatta arbetet.

Intelligenta transportsystem för transport av farligt gods: förstudie

Kartläggning av farligt godstransporter September 2006

På uppdrag av dåvarande Räddningsverket utförde Statistiska centralbyrån (SCB) en flödesmätning av transport av farligt gods i Sverige under september månad 2006.

Kartläggningen omfattar transporter på väg, järnväg, till sjöss och i luften. För transporter till sjöss har kartläggningen utökats till att visa vilka hamnar i Östersjöregionen där farligt gods avgår till Sverige eller ankommer från Sverige.

Kartläggning av farligt godstransporter September 2006 (med bilagor)

Kartläggning av farligt godstransporter September 2006 (utan bilagor)

Tekniska rapporter från uppdrag

Behov av punkteringstest på förpackningar för farligt gods

Rapport från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Tekniska rapporter från uppdrag

Accelerated conditioning of plastic packaging by agitation

Rapport från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Accelerated conditioning of plastic packaging by agitation

 

Senast granskad: 13 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan