Till innehåll på sidan

Ackreditering av organ som ska utföra certifiering av förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar

I förordningen om transport av farligt gods anges att behöriga organ för teknisk kontroll enligt ADR-S och RID S ska vara ackrediterade enligt lagen om teknisk kontroll.

Fakta

Verksamheter som ska certifiera (godkänna) förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar enligt kapitel 6.1, 6.3, 6.5 eller 6.6 i ADR-S eller RID-S, ska vara ackrediterade enligt lagen om teknisk kontroll och bestämmelserna i MSBFS 2009:5.

Swedac är nationellt ackrediteringsorgan och svarar för ackreditering och tillsyn av verksamheterna.

MSB har med stöd av förordningen om teknisk kontroll utfärdat särskilda föreskrifter som därutöver måste uppfyllas av verksamheter som ska certifiera (godkänna) förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar för transport av farligt gods på land.

Omfattning

Verksamheter som ska certifiera förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar för transport av farligt gods på väg och järnväg enligt bestämmelserna i ADR-S och RID-S, måste dels vara ackrediterade enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, dels uppfylla bestämmelserna i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:5) om ackreditering av organ som ska utföra certifiering av förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar för transport av farligt gods på land.

De tekniska kraven på objekten och provningarna som ska verifieras, framgår av kapitel 6.1, 6.3, 6.5 respektive 6.6 i ADR-S eller RID-S.

Verksamheter som blir ackrediterade kallas för certifieringsorgan.

Det ackrediterade certifieringsorganets verksamhet ska även omfatta så kallad efterkontroll hos tillverkaren. Det innebär att certifieringsorganet ska ha rutiner och verksamhet för att regelbundet verifiera att tillverkaren följer villkoren och förutsättningarna som är fastställda i objektets certifikat om typgodkännande.

Innehåll

Bestämmelserna i MSBFS 2009:5 anger vilka ytterligare krav som ska tas i beaktande vid ackreditering enligt lagen om teknisk kontroll. Bland annat innehåller föreskrifterna bestämmelser om teknisk kompetens och arbetsmetoder.

Ackreditering

Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella standarder. Ackreditering innebär även att verksamheten fortlöpande prövas för att säkerställa att den är kompetent att utföra de uppgifter som det har ackrediterats för.
I Sverige är Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) nationellt ackrediteringsorgan och ansvarigt för att genomföra kompetensbedömning och ackreditering enligt lagen om teknisk kontroll samt för fortlöpande prövning och tillsyn. Det är till Swedac som verksamheter ska vända sig till för att bli kompetensbedömt och ackrediterat enligt lagen om teknisk kontroll och MSB:s föreskrifter.
Grunden för ackreditering av verksamheter som ska certifiera produkter utgörs av standarden SS-EN ISO/IEC 45011:1998 Certifieringsorgan – Allmänna krav vid certifiering av produkter. Standarden beskriver krav på kompetens, ansvar, organisation, etc. I samband med ackrediteringen verifierar Swedac att verksamheten bland annat uppfyller kraven i standarden.
För att kunna bli ackrediterad för att certifiera förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar måste verksamheten vara ett så kallat tredjepartsorgan, det vill säga verksamheten måste vara helt oberoende till objektet som ska certifieras.

Verksamhetsområde

MSB:s föreskrifter definierar olika verksamhetsområden utifrån kontrollform och typ av objekt (typ av tank). Utifrån verksamhetsområdet anger föreskrifterna därefter vilka kravnivåer som är tillämpliga.

Verksamheter med en organisation som uppfyller kraven för typ A enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012 kan få behörighet att utföra samtliga typer av kontrollformer på samtliga typer av objekt (se 3 § och bilaga 1 i föreskrifterna).

Däremot kan verksamheter med en organisation som uppfyller kraven för typ B eller C enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012, enbart få behörighet att utföra återkommande kontroll, mellanliggande kontroll och revisionskontroll av fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och tankcontainrar tilldelade tankkod LGAV, LGBV och LGBF enligt bestämmelserna i kapitel 6.8 i ADR-S eller RID-S (se 4 § och bilaga 2 i föreskrifterna).

Objekt med tankkod som efterföljs av ”(+)” ingår inte i behörigheten.

Teknisk kompetens

I MSB:s föreskrifter finns krav på teknisk kompetens som kompletterar de krav som Swedac ställer i samband med ackreditering enligt lagen om teknisk kontroll.
Certifieringsorganet ska bland annat förfoga över en eller flera ansvarspersoner som var för sig eller tillsammans ska ha kunskaper om:

  1. samtliga typer av objekt inom certifieringsorganets verksamhetsområde,
  2. tillämpligt internationellt standardiseringsarbete, och
  3. tillämpliga författningar.

Dessutom framgår det av föreskrifterna att personal som självständigt utför bedömning inför certifiering och efterkontroll ska ha:

  1. lägst teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande,
  2. minst ett års erfarenhet från lämplig praktisk yrkesverksamhet, och
  3. kunskaper  inom verksamhetsområdet om exv. typer av objekt, provningsmoment, objektens användning och konstruktionskontroll.

Arbetsmetoder

Enligt MSB:s föreskrifter ska certifieringsorganet bland annat ha tekniska instruktioner och metodbeskrivningar utarbetade för verksamheten. Dessa ska vara baserade på gällande författningar, exempelvis ADR-S och RID-S.

I likhet med MSB:s krav på teknisk kompetens, kompletterar bestämmelserna om arbetsmetoder kraven som SWEDAC ställer på verksamheten i samband med ackrediteringsprocessen.

Som exempel på föreskrivna arbetsmetoder kan nämnas att certifieringsuppdrag ska redovisas i ett certifikat om typgodkännande som visar att det certifierade objektet uppfyller tillämpliga författningar.

Dessutom ska certifieringsorganet säkerställa att all dokumentation som ingår som underlag för certifieringar eller efterkontroller arkiveras i minst tio år hos organet.

Senast granskad: 13 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan