Till innehåll på sidan

Rörledningsmärkning

Regler för märkning av rörledningar med brandfarliga varor och andra farliga kemiska produkter finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2014:43 om kemiska arbetsmiljörisker.

Av 20 § dessa föreskrifter framgår att synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med produktens namn och faropiktogram, samt en pil för strömningsriktningen. Farliga kemiska produkter är produkter som klassificeras för minst en fysikalisk fara eller hälsofara i enlighet med CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008). Detta omfattar bland annat alla brandfarliga gaser och alla brandfarliga vätskor med flampunkt 60 °C eller lägre. För brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C men högst 100 °C ska rörledningar vara märkta med produktens namn samt en pil för strömningsriktningen, enligt 18 § AFS 2014:43.

Exempel på rörledningsmärkning för brandfarlig vätska (aceton) och brandfarlig gas (gasol). Faropiktogrammet med gasflaskan (GHS04) är inte obligatoriskt för brandfarliga gaser som märks med faropiktogrammet med flamman (GHS02), varför båda varianterna visas (se Artikel 26.1(e) CLP-förordningen). Mer information om detta finns i Arbetsmiljöverkets vägledning till AFS 2014:43, se avsnittet om märkning.

Senast granskad: 21 mars 2019

Till toppen av sidan