Till innehåll på sidan

Säkerhetsdatablad och REACH

När kemiska produkter som klassificerats som farliga överlåts för yrkesmässigt bruk ska leverantören förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad.

Säkerhetsdatabladet ska informera användarna om produktens egenskaper, de risker som kan finnas vid användningen samt åtgärder som ska vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.

"Klassificerad som farlig" innebär att produkten är klassificerad i minst en faroklass enligt CLP-förordningen. I vissa speciella fall krävs ett säkerhetsdatablad även om produkten i sig inte är klassificerad som farlig, se Reach-förordningens Artikel 31.

Reach-förordningen

REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Förordningen behandlar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Reach är ett omfattande regelverk som stegvis införts över en period av många år.

Den grundläggande principen med REACH är att företagen som tillverkar, importerar eller under vissa förutsättningar hanterar kemikalier bär ansvaret för att dessa inte orsakar några skadliga hälso- eller miljöeffekter.

Betydligt fler företag berörs av kraven i REACH-förordningen jämfört med vad som varit gällande under tidigare kemikalielagstiftning, dock i olika grad.

Regler för utformning av säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad ska utformas enligt bestämmelserna i Artikel 31 i Avdelning IV, "Information i distributionskedjan" i REACH-förordningen.

Detaljerade krav för utformningen av säkerhetsdatablad och vad som ska ingå finns i Bilaga II till REACH-förordningen.

Säkerhetsdatabladets utformning

Ett säkerhetsdatablad ska omfatta 16 avsnitt vars rubriker, underrubriker och ordningsföljd är obligatoriska. All information om produktens farliga egenskaper och hur användaren ska skydda sig och sin omgivning ska lämnas under respektive avsnitt.

Säkerhetsdatablad ska vara skrivna på svenska för produkter som överlåts till användare i Sverige. De ska tillhandahållas kostnadsfritt elektroniskt eller på papper senast vid första tillfället då produkten levereras. När uppdateringar av säkerhetsdatabladet görs ska detta meddelas alla mottagare till vilka produkten levererats under de senaste 12 månaderna.

Säkerhetsdatabladets 16 avsnitt:

 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
 2. Farliga egenskaper inklusive märkningsuppgifter
 3. Sammansättning/information om beståndsdelar
 4. Åtgärder vid första hjälpen
 5. Brandbekämpningsåtgärder
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 7. Hantering och lagring
 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
 10. Stabilitet och reaktivitet
 11. Toxikologisk information
 12. Ekologisk information
 13. Avfallshantering
 14. Transportinformation
 15. Gällande föreskrifter
 16. Annan information

Till varje avsnitt finns obligatoriska underrubriker. Information om dessa och om vilken information som ska anges i varje avsnitt finns i bilaga II till REACH-förordningen.

Mer information om säkerhetsdatablad och REACH

Kemikalieinspektionen är den svenska behöriga myndigheten för REACH- och CLP-förordningarna, och expertmyndighet för kemiska produkters hälso- och miljöfarliga egenskaper.

MSB bistår Kemikalieinspektionen som expertmyndighet för kemiska produkters explosiva, brandfarliga och andra reaktiva egenskaper, fysikalisk-kemiska egenskaper samt transport av farligt gods.

Senast granskad: 4 juni 2019

Till toppen av sidan