Till innehåll på sidan

Psykologiskt försvar

Psykologiskt försvar har i Sverige handlat om att ge alla människor som bor, verkar och vistas här, större kunskap om försvar och säkerhetspolitik. Det har också handlat om att säkerställa att medierna kan fungera och att myndigheter kan kommunicera med människor i krig. På MSB finns det ett antal verksamheter som kan sägas bidra till Sveriges psykologiska försvar.

I den försvarspolitiska inriktningspropositionen för 2016–2020 (2014/2015:109) gjorde regeringen bedömningen att det försämrade omvärldsläget aktualiserade behovet av ett psykologiskt försvar anpassat efter dagens förhållanden och att detta innebar att berörda myndigheters arbete inom området borde tydliggöras och utvecklas. Regeringen beskrev i propositionen psykologiskt försvar på följande sätt:

Psykologiskt försvar syftar till att så långt det är möjligt under störda förhållanden, säkerställa ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier. Såväl i fred som i höjd beredskap och då ytterst i krig bidrar värnandet av dessa grundläggande värden till att öka befolkningens risk- och krismedvetenhet, motståndsanda och försvarsvilja. Därmed förbättras samhällets förmåga att hålla emot och avvärja påtryckningar från en eventuell motståndare. Regeringen framhöll i den försvarspolitiska inriktningspropositionen att Sverige ska kunna identifiera och möta påverkanskampanjer samt neutralisera propagandakampanjer, och att detta var något som berörde flera myndigheters ansvar och roller. Därför måste denna förmåga, såväl i fredstid som vid höjd beredskap, utvecklas.

Ny myndighet för psykologiskt försvar har inrättas

I augusti 2018 tillsatte regeringen en utredning om en ny myndighet för psykologiskt försvar (dir 2018:80). Utredningen antog namnet Psykförsvarsutredningen. Den 18 mars 2021 beslutade regeringen att från och med den 1 januari 2022 inrätta en myndighet för psykologiskt försvar.

Utredningen bedömde att det psykologiska försvaret bör ses som en självklar del av arbetet med att värna det öppna samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende. En viktig del i detta bör vara att stärka den samlade förmågan att identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige. Detta måste ske med respekt för den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten. Utredningen föreslog även följande ändamål för det psykologiska försvaret: Det psykologiska försvarets ändamål är att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende. 

MSB välkomnade utredningen och har aktivt deltagit i arbetet där enhetschefen Mikael Tofvesson representerade MSB som myndighetens expert.

Myndigheten för psykologiskt försvar

Den nya myndigheten är en enrådsmyndighet och ska ha i uppgift att dels leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar, dels lämna stöd till sådan verksamhet. Myndigheten ska också bidra direkt till att stärka befolkningens motståndskraft när det gäller det psykologiska försvaret. Myndigheten ska ha dessa uppgifter i fred, vid höjd beredskap och då ytterst i krig.

Myndigheten inledde sin verksamhet den 1 januari 2022 med kontor i Karlstad och Solna.

Myndigheten för psykologiskt försvars webbplats

MSB:s framtida roll i det psykologiska försvaret

MSB har fått i uppdrag av regeringen att stötta överföringen av verksamhet samt generellt bidra till utvecklingen av den nya myndigheten. MSB:s uppdrag i regleringsbrevet rörande informationspåverkan kommer att flyttas över till den nya myndigheten. MSB kommer fortsatt att vara en viktig myndighet inom det psykologiska försvaret, exempelvis genom vår roll i att samordna information till allmänhet och medier via krisinformation.se och genom vårt uppdrag att skapa en sammanhållen information om skydd mot olyckor, krisberedskap, totalförsvar och säkerhetspolitik.

Uppdrag till MSB att förbereda överföring av vissa uppgifter med anledning av inrättandet av myndigheten för psykologiskt försvar på regeringens webbplats

  • Historia om det psykologiska försvaret i Sverige

    Samordningen av och planeringen för det psykologiska försvaret i Sverige har varit en civil myndighetsuppgift sedan 1950-talet. Fokus har legat på att säkerställa förutsättningarna för information och kommunikation, och har i mindre utsträckning handlat om informationens innehåll. Inom ramen för totalförsvaret skulle det psykologiska försvaret i fredstid sprida kunskap om försvar och säkerhetspolitik, säkerställa att medierna kan fungera och att myndigheterna kan kommunicera med medborgarna i en krigssituation. Arbetet syftade till att, så långt det är möjligt under sådana extrema förhållanden, säkerställa ett öppet, demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier, där upplysta medborgare kan fatta kloka beslut. Tanken var att detta i förlängningen även bidrar till att öka befolkningens försvarsvilja och motståndskraft mot påtryckningar och desinformation från motståndaren.

    Vid beredskapstillstånd, krig eller annars efter särskilt beslut av regeringen hade Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) till uppgift att bedriva verksamhet som syftade till att bevara och stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda. Under dessa förhållanden var tanken bl.a. att det psykologiska försvaret särskilt skulle verka för en fri nyhetsförmedling, motverka psykologisk krigföring samt vid behov föreslå regeringen åtgärder som syftade till att minska en angripares psykologiska motståndskraft.

    I den planering för höjd beredskap (civilt försvar) som bedrevs fram till början av 2000-talet ingick krigsplacering av såväl informatörer som journalister i det psykologiska försvaret. Sedan arbetet med denna krigsorganisation upphörde har begreppet psykologiskt försvar successivt använts allt mindre. Styrelsen för psykologiskt försvar, som senast hade uppdraget att samordna planeringen inom området, lades ner 2008 och verksamheten togs från den 1 januari 2009 över av MSB.

Senast granskad: 13 januari 2022

Till toppen av sidan