Till innehåll på sidan

MSB:s insatshantering i korta drag

MSB:s insatser varierar efter behov, samarbetspartner, omfattning och tidsperiod. Nedan beskrivs hur det kan gå till.

En av MSB:s insatser kan gå till så här:

 • Ett behov av stöd identifieras i en stor olycka, kris, katastrof eller konflikt, genom en behovsbedömningsresa, möte eller kommunikation från samarbetspartners.
 • En förfrågan om stöd inkommer till MSB:s tjänsteman i beredskap (TIB) från en drabbad aktör eller FN, ERCC, EU:s civila krishantering eller annan partner.
 • Kriterierna av förfrågan bedöms utifrån MSB:s kriterier och om förfrågan godkänns. I denna bedömning ingår att också ordna finansiering, via exempelvis Regeringskansliet, Sida, EU eller på annat sätt. Internationella och EU-insatser måste ha extern finansiering medan nationella insatser som regel finansieras av MSB:s egna medel.
 • Regeringskansliet informeras om de åtgärder MSB avser vidta.
 • Insatspersonal rekryteras via resursbasen och materiel hanteras via lagret i Kristinehamn.
 • Resultatramverk upprättas, erfarenhetsåterföring planeras och andra åtgärder beroende på insats vidtas.
 • Parallellt kopplas tvärgående resurser inom miljö, jämställdhet, säkerhet och hälsa till insatsen.
 • Vid behov genomförs en informationsträff med insatspersonalen innan avfärd, för att säkerställa god kännedom om insatsen. Där diskuteras kontexten, samarbetspartners samt tvärgående frågor som till exempel att hälsokrav och vaccinationer är uppfyllda och att insatspersonalen har fått en säkerhetsgenomgång. Ekonomi, resultat och rapporteringskrav tas också upp. Beroende på insats, kan metoder och verktyg diskuteras. Informationsträffen är ett komplement till de utbildningar som insatspersonalen ska ha fått innan insatsen.
 • Under insatsens gång har insatspersonalen löpande kontakt med projektledare, rekryterare, rådgivare inom tvärgående frågor, ekonomer med flera. Projektledare har ett särskilt ansvar gentemot insatspersonal, samarbetspartners, finansiär och andra relevanta aktörer.
 • Insatsen följs upp resultatmässigt under insatsperioden och efter avslutad insats görs vanligtvis en utvärdering.
 • Efter en insats görs vid behov en återträff med insatspersonal.
 • Insatsverksamheten följs upp i form av en slutrapport efter varje avslutad insats, rapportering till finansiär och rapportering årsvis till Justitiedepartementet.

Senast granskad: 8 juli 2021

Till toppen av sidan