Till innehåll på sidan

Fredsfrämjande insatser

Internationell civil krishantering är ett av regeringens instrument för att förhindra och stävja konflikter samt skapa förutsättningar för varaktig fred. MSB bidrar genom att bistå med svensk expertis och ibland materiel till de olika insatserna runt om i världen.

MSB har via ett årligt regleringsbrev ett omfattande uppdrag från regeringen att ställa svensk personal till förfogande till fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet. MSB ger tillsammans med fem andra svenska myndigheter varje år ett betydande stöd med över 200 utsända personer varje år.

MSB stödjer EU, FN samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Fram till 2019 hade MSB också uppdrag att stötta Temporary International Presence in Hebron (TIPH), en civil observatörsmission som nu avslutats.

MSB:s uppdrag inom civil krishantering

Inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) genomförs civila och militära krishanteringsinsatser. MSB stödjer de civila insatserna. Insatsernas mandat och omfattning varierar men deras syfte är att bidra till att bemöta externa konflikter och kriser, bygga upp partners kapacitet och skydda unionen och dess medborgare. Det finns 10 pågående civila missioner som alla medlemsländer till EU har möjlighet att bidra med personal till. MSB stödjer också FN:s fredsfrämjande verksamhet samt OSSE:s arbete för ökad mänsklig säkerhet.

Dessa insatser sker ofta i länder som undergått stora förändringsprocesser och där säkerhetsklimatet kan vara utmanande som till exempel Ukraina, Irak eller Somalia. MSB:s stöd med både expertis och materiel syftar främst till att stärka organisationernas effektivitet och resursutnyttjande.

Bland annat genom:
 
•    tillräckliga säkerhetsarrangemang
•    hållbara logistiska lösningar
•    pålitliga kommunikationer
•    medicinsk säkerhet/beredskap
•    minimera eller förhindra miljökonsekvenser
•    och fungerande administrativ hantering
 
MSB stöd omfattar även att minska riskerna med minor och ammunition som ett led i att bidra till DDR-processer (disarmament, demobilization and reintegration) eller möjliggöra närvaro. Inom området att främja fred och säkerhet ser också MSB möjligheter att ge stöd med att stärka nationell civilskyddskapacitet.

Tjänster som MSB erbjuder

MSB sekonderar mest personal inom insatsnära verksamhet, det betyder personal som är en förutsättning för att missionen ska fungera och som stärker missionernas eller deras huvudkontors effektivitet och kvalitet. Till exempel;
•    Nurse, Medical Advisor
•    Mission Security Officer
•    Head of Administration
•    Transport, Logistics Officer
•    HR Officer/Chief
•    Communication Information systems Officer/Chief
•    Finance Officer/Chief
•    Procurement Officer/Chief

Senast granskad: 20 mars 2019

Till toppen av sidan