Till innehåll på sidan

Länsstyrelsens ledningsplats

MSB är ansvarig myndighet för att stödja länsstyrelserna genom att tillhandahålla ledningsplatser. Detta som en del i förutsättningarna för att respektive länsstyrelse ska kunna utföra sin roll som geografiskt områdesansvarig på regional nivå.

Genom att äga, driva och förvalta samt utveckla ledningsplatserna och deras tekniska funktioner bidrar MSB till att bibehålla och stärka länsstyrelsernas ledningsförmåga.

Robusta ledningsfunktioner

De åtgärder, installationer och byggnationer som gjorts på ledningsplatserna för respektive länsstyrelse har riktats in på

  • Lokaler för ledning och tekniska installationer
  • Strömförsörjning
  • Telefonisystem
  • Videokonferenssystem
  • Rakel
  • Data/IT
  • Övrigt samband

De åtgärder som behövs för de regionala noderna prioriteras. Exempel på detta kan vara elsystem och redundanta samt uthålliga tele- och data- kommunikationer mellan länsstyrelsens ledningsplatser och samverkande aktörer, robust informationstjänst för allmänhetens behov, mm.

Alla dessa åtgärder säkerställer länsstyrelsens ledningsförmåga vid en extraordinär händelse eller kris.

Fakta

Under en kris lämnar länsstyrelsen stöd och koordinerar med samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag.

Vid omfattande räddningsinsatser tar länsstyrelsen över ansvaret för den kommunala räddningstjänstens insats i den eller de berörda kommunerna.

Länsstyrelsen har tillsynsansvar för att kommunernas räddningstjänst följer lagar och förordningar.

Om det uppstår höjd beredskap eller krig ska länsstyrelsen leda och samordna all civil verksamhet i länet och koordinera med den militära verksamheten.

Extraordinär händelse

Med "extraordinär händelse" avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

 

Senast granskad: 14 maj 2019

Till toppen av sidan