Till innehåll på sidan

Stöd i att implementera Gemensamma grunder

MSB ger stöd i att implementera Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Syftet med stödet är att hjälpa aktörer i att gå från teori till praktik samt att stödja den pågående totalförsvarsplaneringen ur ett samverkan- och ledningsperspektiv.

Varje aktör ansvarar för att implementera arbetssätten i sin egen organisation.

MSB:s stöd fokuserar mycket på hjälp till självhjälp genom anpassat utbildningsmaterial.

Metodstöd till länsstyrelser och centrala myndigheter

Kostnadsfritt metodstöd för länsstyrelserKostnadsfritt metodstöd för centrala myndigheter 

Så bedrivs MSB:s stöd

MSB:s arbete bedrivs med stöd av medel från anslag 2:4 Krisberedskap.  Implementeringsstödet är kostnadsfritt om de aktiviteter som föreslås är aktörsgemensamma och bedöms relevanta.

Målgrupperna är aktörer på lokal, regional och nationell nivå, samt utbildningsanordnare (stödjande aktörer) och frivilligorganisationer.

En långsiktig strategisk plan för implementeringen (2019-2022) styr arbetet. 

Strategisk plan för implementeringen (2019-2022)

Om implementeringsarbetet

Implementeringsarbetet drivs av MSB:s enhet för samverkan och ledning (KC ST) genom ett implementeringsteam som genomför utbildningsaktiviteter och ger processtöd till länsstyrelserna och övriga bevakningsansvariga myndigheterna.

Behovsdialoger genomförs löpande med länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter.

Till stöd för implementeringsaktiviteter finns en mängd informations- och utbildningsmaterial att ta del av och ladda ned. Du kan använda det vid interna utbildningar eller för egen kunskap.

Publikationer, informationsmaterial och metodstöd

Kontakt

Teamet leds av en koordinator, Gunnel Rosenkvist.

VId frågor om stödet kontakta  Gunnel Rosenkvist eller implementerasol@msb.se.

 

Implementeringen hittills

Sedan 2015 har MSB genomfört ett aktivt implementeringsarbete i samverkan med aktörerna i krisberedskapssystemet. Genom olika aktiviteter och insatser har nästan 5000 personer utbildats och övats. En stor del av aktiviteterna har varit i form av utbildningar och träningstillfällen, men även workshops för att utveckla arbetsformer på regional och lokal nivå.

Med några få undantag har alla aktiviteter varit aktörsgemensamma, dvs. samverkande aktörer har utbildats tillsammans. Inom MSB:s egen organisation har mer än 600 personer utbildats.

Grundpublikationerna har kompletterats med vägledningar som konkretiserar arbetssätten.

Publikationer har tillgängliggjorts i både tryckta exemplar och digitalt via msb.se/samverkanledning. Bland annat har grundboken spridits i nästan 13 000 tryckta exemplar och sammanfattningen i nästan 19 000 exemplar.

Arbete pågår med att implementera grunderna hos externa utbildningsanordnare.

Gemensamma grunder för ledning och samverkan implementeras också löpande i MSB:s utbildningsverksamhet, operativa arbete samt i övrig linjeverksamhet.

Senast granskad: 29 september 2020

Till toppen av sidan