Till innehåll på sidan

MSB:s stöd till aktörerna för implementering av Gemensamma grunder

MSB stödjer aktörerna med att implementera Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Här kan du läsa mer om syftet med metodstödet, hur det bedrivs och det konkreta erbjudandet till länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter.

Har du frågor och vill diskutera mera om vilket stöd din organisation kan få så kontaktar du implementerasol@msb.se

Syftet med MSB:s stöd till implementering

Syftet med MSB:s stöd är att stödja aktörerna i att gå från teori till praktik gällande Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Syftet är även att stödja den pågående totalförsvarsplaneringen ur ett samverkan- och ledningsperspektiv.

Varje aktör ansvarar för att implementera arbetssätten i sin egen organisation. Men sedan starten 2015 har MSB genomfört utbildningsinsatser för att stödja implementeringen hos samhällets aktörer. Stödet till samhällets aktörer bedrivs på detta sätt fram till och med december 2020. Från och med 2021 kommer MSB:s stöd till implementering av gemensamma grunder att struktureras på annat sätt och fokusera mer på hjälp till själv hjälp genom anpassat utbildningsmaterial mm.

Så bedrivs MSB:s stöd

MSBs arbetet bedrivs med stöd av 2:4 medel och implementeringsstöd till aktörerna är kostnadsfritt om de aktiviteter som föreslås är aktörsgemensamma och bedöms relevanta. Målgrupperna är aktörer på lokal, regional och nationell nivå, samt utbildningsanordnare (stödjande aktörer) och frivilligorganisationer. Det är fortsatt en långsiktig satsning från MSB och en strategisk plan för implementeringen (2019-2022) styr arbetet. 

Strategisk plan för implementeringen (2019-2022)

Implementeringsarbetet drivs av MSB:s enhet för samverkan och ledning (KC ST) genom ett implementeringsteam. Teamet leds av en koordinator, Gunnel Rosenkvist, och genomför utbildningsaktiviteter, hos och processtöd till, länsstyrelserna och de bevakningsansvariga myndigheterna.

Behovsdialoger genomförs löpande med Länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter. Dessa ligger till grund för de erbjudanden som skickats till de bevakningsansvariga myndigheterna och länsstyrelserna, samt den strategiska planen för implementering som ger riktning för vad som ska uppnås på kort och lång sikt.

Erbjudande till länsstyrelser och centrala myndigheter

Läs mer om MSBs erbjudande om stöd här:

Kostnadsfritt metodstöd för länsstyrelser

Kostnadsfritt metodstöd för centrala myndigheter

Till stöd för implementeringsaktiviteter finns en mängd informations- och utbildningsmaterial att ta del av och ladda ned. Du kan använda det vid interna utbildningar eller för egen kunskap. Håll dig uppdaterad via www.msb.se/samverkanledning, via vårt nyhetsbrev eller genom att kontakta Gunnel Rosenkvist eller implementerasol@msb.se.

Arbete pågår också med att implementera grunderna hos externa utbildningsanordnare. Gemensamma grunder för ledning och samverkan implementeras också löpande i MSB:s utbildningsverksamhet, operativa arbete samt i övrig linjeverksamhet.

Implementeringen hittills

Sedan 2015 har MSB genomfört ett aktivt implementeringsarbete i samverkan med aktörerna i krisberedskapssystemet. Genom olika aktiviteter och insatser har nästan 5000 personer utbildats och övats. En stor del av aktiviteterna har varit i form av utbildningar och träningstillfällen, men även workshops för att utveckla arbetsformer på regional och lokal nivå. Med några få undantag har alla aktiviteter varit aktörsgemensamma, dvs. samverkande aktörer har utbildats tillsammans. Inom MSB:s egen organisation har mer än 600 personer utbildats i Gemensamma grunder för samverkan och ledning.

Grundpublikationerna har kompletterats med vägledningar som konkretiserar arbetssätten. Publikationer har tillgängliggjorts i både tryckta exemplar och digitalt via msb.se/samverkanledning. Bland annat har grundboken spridits i nästan 13 000 tryckta exemplar och sammanfattningen i nästan 19 000 exemplar.

Senast granskad: 29 september 2020

Till toppen av sidan