Till innehåll på sidan

Gemensamma grunder vidareutveckling

I januari 2022 startades ett treårigt utvecklingsprojekt som ska vidareutveckla Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Vi kallar det med ett kort ord GGV (Gemensamma Grunder Vidareutveckling).

MSB leder projektet men arbetet genomförs tillsammans med många andra aktörer från nationell, regional och lokal nivå. Projektet har sin bas i nuvarande Gemensamma grunder. Arbetet kommer ske utifrån inriktningen att förstärka det som redan fungerar bra och vidareutveckla de delar som aktörer och systemet efterfrågar utifrån det samlande utvecklingsbehovet.

Projektets syfte är att stärka förmågan till aktörsgemensam inriktning och samordning inom civil beredskap. Det handlar om att stärka förmågan hos aktörer på lokal, regional och nationell nivå att agera samordnat så att samhällets samlade resurser används effektivt och konsekvenserna av samhällsstörningar begränsas.

 • Arbetssätt - arbetsgrupper

  Projektet drivs just nu igenom ett antal arbetsgrupper och referensgrupper. Arbetssättet präglas av samskapande vilket innebär att de deltagande aktörerna är med på hela resan – från att ta fram behoven, att ta fram leveranser för att åtgärda behoven till att implementera resultaten.

  Följande grupper är just nu igång inom ramen för projektet:

  • Styrgrupp och strategisk inriktningsgrupp med fokus på att göra strategiska vägval
  • Referensgrupper (en inom MSB och en aktörsgemensam) med fokus på samskapande för helheten
  • Arbetsgrupp med fokus på helheten, visualisering av systemet och tydliggörande av begrepp
  • Arbetsgrupp med fokus på lägesbild, rapportering och operativ rytm
  • Arbetsgrupp med fokus på generiska metoder för aktörsgemensam inriktning & samordning

  Allt eftersom arbetet i projektet flyter på kommer nya arbetsgrupper startas för att ta tag i de kvarvarande utvecklingsområdena. Nästa arbetsgrupp startas upp hösten 2022 och kommer fokusera utveckling inom inriktning och samordning på nationell nivå.

 • Projektet tar sin utgångspunkt i nio utvecklingsområden

  Under hösten 2021 tog MSB fram en sammanställning över de behov man sett utifrån tidigare arbete och erfarenheter. Detta konkretiserades till nio utvecklingsområden vilka är:

  • Visualisering av systemet och tydliggörande av begrepp
  • Generiska metoder för aktörsgemensam inriktning och samordning
  • Inriktning och samordning på nationell nivå
  • Centrala myndigheters ansvar kontra geografiskt områdesansvar
  • Flöden, tempo och operativ rytm
  • Lägesbild
  • Metoder för organisationsintern ledning under påfrestande förhållanden
  • Att professionalisera nyckelroller inom samverkan och ledning
  • Samordning mellan genomförandenivå och politisk styrning

  Utvecklingsområdena fungerar som utgångspunkt för inriktning av projektets arbete och leveranser. Projektet kommer att göra fördjupade analyser av behoven i respektive utvecklingsområde för att kunna anpassa vilka former av vidareutveckling som behövs.

  Läs mer om de nio utvecklingsområdena i ett PM

Nyheter

30 juni 2022
Klockan 9.32

MSB i Almedalen 2022

Almedalen 2022 startar söndag 3 juli. MSB arrangerar två egna panelsamtal samtidigt som vi medverkar i en rad andra seminarium och rundabordet-samtal.

17 juni 2022
Klockan 12.17

Förändringsuppehåll i Rakelnätet sommaren 2022

Från och med den 20 juni till och med den 8 augusti är det förändringsuppehåll i Rakelnätet.

7 juni 2022
Klockan 14.30

Gemensamt personuppgiftsansvar i WIS

MSB har tillsammans med andra WIS-aktörer sett över ansvarsförhållandena för personuppgiftsbehandlingar i WIS. Slutsatsen är att det i WIS råder ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan MSB och WIS-aktörerna.

Bakgrund

MSB har sedan år 2012, tillsammans med aktörerna, utvecklat och implementerat Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Sedan de gemensamma grunderna lanserades år 2014 har utveckling skett i beredskapssystemet, både genom praktisk tillämpning, erfarenheter av flera större samhällsstörningar (som hanteringen av Covid-19) och ett ökat behov av att samverkan och ledning ska bedrivas inom totalförsvaret.

Under hösten år 2021 inledde MSB arbetet med att ta fram ett förslag på hur en aktörsgemensam sammanhållen utveckling av området samverkan och ledning skulle drivas. MSB:s generaldirektör tog den 30 november 2021 ett inriktningsbeslut att MSB tillsammans med övriga aktörer i samhället ska stärka förmågan till aktörsgemensam inriktning och samordning inom civil beredskap. Projektet Gemensamma grunder vidareutveckling syftar till att vara en stark motor i det arbetet.

Senast granskad: 6 april 2022

Till toppen av sidan