Till innehåll på sidan

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Gemensamma grunder för samverkan och ledning är förhållningssätt och arbetssätt som ska användas vid samhällsstörningar.

Dessa grunder ska göra det enklare att komma i kontakt med varandra, dela lägesbilder och annan information, samt samordna och inrikta åtgärderna för bästa effekt.

Om Gemensamma grunder för samverkan och ledningPublikationer, informationsmaterial och metodstödOrdlista för Gemensamma grunderStöd i att implementera Gemensamma grunderVerktygslåda för utvärdering och erfarenhetsåterföringUtveckling av Gemensamma grunder

Prenumerera på nyhetsbrevet om Gemensamma grunder för samverkan och ledning som kommer ut cirka fyra gånger per år

Frågor och svar om gemensamma grunder

 • Vad är syftet Gemensamma grunder?

  Grunderna ska bidra till att aktörer över hela landet har ett gemensamt arbetssätt vid samhällsstörningar. Att organisera arbetet på ett likartat sätt underlättar för aktörerna att åstadkomma en gemensam inriktning och samordning. Genom att aktörerna agerar tillsammans på ett strukturerat och likartat sätt stärks förmågan att hantera samhällsstörningar, både hos enskilda aktörer och i samhället som helhet.

 • Vem riktar sig Gemensamma grunder till?

  Alla aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar ingår i målgruppen. Med aktörer menas offentliga, privata och ideella organisationer. Det kan vara kommuner, landsting, myndigheter, frivilliga organisationer, företag eller spontana sociala nätverk.

 • Hur och när kan Gemensamma grunder användas?

  Grunderna kan användas för att förbereda en organisation på hur man ska arbeta med samhällsstörningar tillsammans med andra aktörer. Till exempel för att:

  • etablera kontakter
  • åstadkomma inriktning och samordning
  • dela information
  • skapa lägesbilder

  Därutöver är det naturligtvis meningen att de ska användas i skarpt läge, vid en verklig samhällsstörning.

 • Vad är förhållningssätt - sätt att tänka?

  Förhållningssätt är sätt att tänka som underlättar den gemensamma hanteringen, till exempel helhetssyn och perspektivförståelse. Här ingår även att se människan som en del av systemet, olika sätt att se på tidsaspekter och att snabbt initiera kriskommunikation i hanteringen.

 • Vad är arbetssätt och aktörsgemensamma former - "sätt att göra" ?

  Arbetssätt är sätt att göra för att effektivisera kontakter, analyser och överenskommelser för att åstadkomma samordning och inriktning. Det handlar om en analysmetod, helhetsmetoden, och om sätt att arbeta med informationsdelning vilket är en förutsättning för att kunna skapa samlade.

 • Vad innebär ett aktörsgemensamt språk?

  När flera ska agera tillsammans behövs ett gemensamt språk och förståelse för hur termer ska användas för att undvika missförstånd och tidskrävande förklaringar. I gemensamma grunder för samverkan och ledning är termerna inriktning och samordning centrala. Definitionerna av dessa termer sätter fokus på vad som ska uppnås.

 • Varför används begreppet "samhällsstörning"?

  I många sammanhang, till exempel beskrivningen av området samhällsskydd och beredskap, används olyckor, kriser och krig för att övergripande beskriva företeelser, händelser och tillstånd som hotar och ger skadeverkningar på det som ska skyddas. Ett vidgat synsätt på det som hotar skapar bättre förutsättningar för aktörsgemensam inriktning och samordning. Vi använder här termen samhällsstörningar som ett verktyg för att tillämpa detta synsätt.

 • Hur har Gemensamma grunder tagits fram?

  Arbetet har innefattat forskare, experter och de som arbetar dagligen med beredskapsfrågor. Därmed finns både teoretisk och praktisk kunskap i botten som har verifierats och nedtecknats som resultatet i form av gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

  Läs mer om Projekt Ledning och samverkan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan