Till innehåll på sidan

Studier och utvärderingar

Kopplat till Krisberedskapsveckan och utskicket av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" genomför MSB ett antal undersökningar och studier.

MSB finansierar och stöttar forskning hos till exempel universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Just nu pågår ett antal stora och viktiga satsningar inom området samhällsskydd och beredskap som alltid är är i förändring, inte minst efter pandemin. Målet är att forskningens slutsatser ska vara till nytta i samhället.  

2020-2022

Människa, Mått och Motståndskraft: Nya sätt att studera riskkommunikation, ansvar och beredskap. Ska mäta människors kunskap, vilja och förutsättningar att kommunicera och hantera större samhällsstörningar. Vilka kommunikationsformer och budskap upplevs av människor som relevanta för att de själva ska vidta åtgärder för sin beredskap? Vilken betydelse har tidigare erfarenhet av risker och kriser för hur individer tar till sig riskkommunikation?
Minna Lundgren, Mittuniversitetet

Risk- och beredskapskommunikation för ett robust digitalurbant samhälle
Ska studera riskkommunikation i svenska kommuner rörande storskaliga/allvarliga olyckor och kriser utifrån både organisations- och individperspektiv. I syftet ingår att utveckla en modell som ska stötta kommuner i deras framtida arbete med att öka kunskapen hos invånare om potentiella hot, risker och beredskapsbehov. Projektet ska utveckla kunskap om hur staden/samhället och människornas liv, riskuppfattningar och riskkommunikation formas i samspel med medieutvecklingen, med specifikt intresse för betydelsen av medborgarnas digitala riskkommunikation.
Mats Eriksson, Örebro universitet

Krisberedskap i vardagslivet och konsumtion för ohållbara framtider. Ska granska framväxten av en svensk prepperskultur och sätta den i relation till såväl civil beredskap som självhushållning.
Elias Mellander, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Äldre personers upplevelse av risk och psykisk hälsa i förhållande till covid -19. Hur äldre människor ser på sin situation som riskutsatta för coronaviruset och hur de tar del av rekommendationer och råd. Hur tolkas råden och hur mår människorna i denna riskgrupp?
Johanna Gustavsson, Centrum för forskning om samhällsrisker, KAU

Läs mer om MSB:s forskningsprojekt

2020

Effektmätning av MSB:s annonskampanj under Krisberedskapsveckan

Effektmätning av MSB:s annonskampanj När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst under Krisberedskapsveckan. Uppföljningen är genomförd av undersökningsföretaget Scream på uppdrag av MSB och omfattar en webbpanel med 300 personer. Av resultatet framgår det att annonssatsningen har uppmärksammats av 56 procent av de tillfrågade och 46 procent av dessa fick ett positivt helhetsintryck av kampanjen.

Effektmätning av MSB:s annonskampanj under Krisberedskapsveckan 2020

Allmänhetens syn på hemberedskap och eget ansvar under pandemin
Slutrapport med redovisade skillnader i svaren vad gäller köns- och åldersskillnader samt vanliga öppna svar och kommentarer på vissa frågor. En delrapport har publicerats tidigare (se nedan Allmänhetens syn på egenberedskap under pandemin). Undersökningen har genomförts av företaget Attityd på uppdrag av MSB under perioden 8-13 maj 2020 och omfattar svar från cirka 1000 personer i en webbpanel.

Slutrapport om allmänhetens syn på hemberedskap och eget ansvar under pandemin

Delrapport om allmänhetens syn på hemberedskap under pandemin

2019

Kommunernas egen kommunikation om lokala risker
Följande studie är en analys av samtliga 290 svenska kommuners kommunikation av risker, hot och beredskap på respektive kommuns webbplats. Analysen är huvudsakligen kvantitativ, men med kvalitativa inslag beroende på behandlad frågeställning.
Analysen gjordes av MSB hösten 2019
Till analysen

Kampanjuppföljning Krisberedskapsveckan 2019
Undersökningen följer upp kampanjen Krisberedskapsveckan och genomfördes strax därefter med hjälp av en slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Totalt inkom 1540 fullständiga svar.
Utvärderingen gjordes av Enkätfabriken i samarbete med MSB.
Till kampanjuppföljningen

Ny effektmätning av "Om krisen eller kriget kommer"
I januari 2019 genomfördes en undersökning för att se vilka effekter broschyren haft på människors riskmedvetenhet och krisberedskap. Resultatet visar att en majoritet har börjat reflektera mer över hur de skulle klara vardagen vid kris eller krig tack vare broschyren. Yngre 18-34 år och äldre 65+ är de grupper som i störst utsträckning har börjat fundera mer över detta.
Undersökningen genomfördes av Enkätfabriken på uppdrag av MSB.
Till undersökningen

2018

Kampanjuppföljning Krisberedskapsveckan 2018
Veckan efter Krisberedskapsveckan genomfördes en undersökning för att se vilket genomslag kampanjen fått och hur den uppfattats av allmänheten. Undersökningens målgrupp var allmänheten från 18 år. Totalt genomfördes 1 500 intervjuer i en slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Resultatet har vägts med avseende på kön och ålder för att på bästa sätt motsvara allmänheten.
Utvärderingen gjordes av Demoskop på uppdrag av MSB.
Till kampanjuppföljningen

Uppföljning  av broschyrutskicket
Veckan efter att broschyren "Om krisen eller kriget kommer" skickades ut fick 5 760 personer svara på en webbaserad enkät.
Utvärderingen gjordes av Demoskop på uppdrag av MSB.
Uppföljning av broschyren Om krisen eller kriget kommer - sammanfattning
Uppföljning av broschyren Om krisen eller kriget kommer

2017

Utvärdering av Krisberedskapsveckan genomslag 2017
Veckan efter Krisberedskapsveckan genomfördes en undersökning för att se vilket genomslag kampanjen fått och hur den uppfattats av allmänheten. 1 746 intervjuer genomfördes i en slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel med personer från 18 år och uppåt.
Utvärderingen gjordes av Demoskop på uppdrag av MSB.
Till utvärderingen 2017

Utvärdering av MSB:s planering/samordning av kampanjen 2017

Krisberedskapsveckan genomfördes första gången i maj 2017. En utvärdering av MSB:s planering och samordning av Krisberedskapsveckan 2017 fångar viktiga lärdomar inför kommande kampanjer.
Utvärderingen gjordes av enheten för kunskapsutveckling (US-KUV), MSB
Till utvärderingen 

Hot och beredskap i Sverige - om allmänhetens kunskap och inställning
För att ta reda på mer om människors kunskap om och inställning till frågor inom begreppen hot och beredskap, gjorde MSB hösten 2017 en undersökning där 2 147 personer från 18 år intervjuades.
Demoskop på uppdrag av MSB.
Till undersökningen


2016

Kommuners syn på riskkommunikation
En rapport från 2016 som beskriver resultaten från en intervjustudie av beredskapssamordnare från 40 svenska kommuner. Studien ska ge MSB en bättre bild av hur kommunerna arbetar med information till invånarna om lokala hot och risker och vilka möjligheter och utmaningar kommunerna ser med sitt kommunikationsuppdrag.
Åsa Boholm, Max Boholm och Madelaine Prutzer  vid Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Till rapporten

Utvärdering av Göteborgs stads 72-timmarskampanj

En studie från 2016 som utvärderar Göteborg stads informationskampanj "72 timmar" . I undersökningen görs en retorisk analys av kampanjmaterialet, en enkätundersökning av kampanjeffekter och ett experiment om inlärning av krisbudskap.
Bengt Johansson och Orla Vigsø vid JMG, Göteborgs universitet.
Till utvärderingen

Krismedveten kommun 2016  

Hösten 2016 genomförde MSB en nollmätning inför kampanjen Krisberedskapsveckan 2017 för att bland annat se hur hemberedskapen ser ut hos allmänheten och vilken kunskap man har om den lokala riskbilden. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 2 500 personer mellan 18 och 89 år.
Intervjuerna genomfördes av Markör.
Till studien 

Senast granskad: 13 juli 2020

Till toppen av sidan