Till innehåll på sidan

Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19

Om det skulle uppstå behov av prioritering vid testning av covid-19 har MSB tagit fram stöd för att ta reda på vilka som jobbar med samhällsviktig verksamhet under coronapandemin.

I dagsläget är kapaciteten att testa sig för covid-19 så stor att det inte finns behov av att prioritera vilka som ska testas. Men om kapacitetsbrist uppstår kan Regionen välja att prioritera samhällsviktiga verksamheter.

Stöd till verksamhetsutövare att bedöma vad som är samhällsviktig verksamhet 

Det kan vara svårt att veta vilka som tillhör gruppen samhällsviktig verksamhet. Det är alltid upp till arbetsgivaren eller uppdragsgivaren att bedöma vilken del av dess verksamhet som är samhällsviktig. MSB har tagit fram ett stöd för att hjälpa verksamhetsutövare att bedöma vad som är samhällsviktigt. Beroende på tillgänglig kapacitet kan ytterligare begränsningar ske avseende nyckelpersoner etc.

Stöd i att identifiera samhällsviktig verksamhet under coronapandemin (pdf)MSB har också tagit fram en lista på vad som är samhällsviktig verksamhet vid hantering av coronapandemin.

 • Lista över samhällsviktig verksamheten under coronapandemin

  Lista över samhällsviktig verksamhet vid nationell testning (pdf)

  Samhällssektor

  Energiförsörjning:

  a) produktion, lagring, distribution av fasta och flytande bränslen och drivmedel

  b) produktion och distribution av el

  c) produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla

  d) produktion, lagring och distribution av energigas

  Exempel på samhällsviktig verksamhet

  Exempelvis:

  • styrning och övervakning
  • drift och felavhjälpande underhåll
  • lager och depåer
  • drivmedelstransporter
  • drivmedelsförsäljning

  Finansiella tjänster:

  a) den verksamhet som behövs för att upprätthålla den finansiella sektorns tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor samt för att bibehålla regelefterlevnad och finansiell stabilitet. 

  Exempelvis:

  • Finansiell infrastruktur för betalningar värdepappersmarknad samt central motpartsclearing
  • Riksbanken system för stora betalningar
  • Banker, betaltjänstleverantörer och tredjepartsleverantörer
  • Elektroniska betalningar
  • Banker och kreditmarknadsbolag
  • Fondbolag och allmänna pensionsfonder
  • Aktie- och penningmarknad, valuta, derivat
  • Sak-, liv-, pension-, kredit-, åter- och transportförsäkring, avseende skadereglering och utbetalningar

  Handel och industri:

  a) handel och industri av vikt för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel, läkemedel, sjukvårdsmateriel och övrig medicinsk och medicinteknisk utrustning

  b) handel och industri för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning för varor vilken är direkt nödvändig för övrig samhällsviktig verksamhet

  Exempelvis:

  • konstruktion, tillverkning, montage som är nödvändig för annan samhällsviktig verksamhet
  • handel med varor vilka är direkt nödvändiga för annan samhällsviktig verksamhet 

  Hälso- och sjukvård samt omsorg:

  a) all hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst samt tandvård som behövs för att upprätthålla liv, hälsa och rimligt goda livsvillkor

  b) hantering av avlidna och begravningar

  c) djurhälsovård för tjänstedjur 

  Exempelvis:

  • Offentligt finansierad hälso- och sjukvård
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
  • Tandvård
  • Sjukvårdsupplysning (1177, giftinformationscentral och läkemedelsupplysning)
  • Laboratorier (inkl. tillverkning av reagenser)
  • Smittskydd (för djur och människor (zoonoser), epidemiologisk övervakning, smittspårning, samordning, information och utbildning)
  • Läkemedelsförsörjning (tillverkning/beredning och inspektion, import, grossistlager, leverans, apotek, recepthantering, licensgivning, dosdispensering, biverkningsrapportering, batchrelease – frisläppning av läkemedel, leverantörer)
  • Blod och blodkomponenter
  • Sjukvårdsmateriel (tillverkning/import, leverans, beredning, godkännande och inspektion av medicinsktekniska produkter inklusive kontroll och grossistlager)
  • POSOM verksamhet
  • Bårhus, begravningslokaler, krematorier

  Information och kommunikation:

  a) infrastruktur för elektroniska kommunikationer, framtagande och förmedling av nyheter och samhällsinformation

  b) posttjänster

  Exempelvis:

  • Transmissionsnät
   • nät och tjänsteövervakning/-styrning, incidenthantering
   • felanmälan och felavhjälpning
   • skydd mot fysiska och logiska intrång
   • förmedla lägesinformation
   • utföra uppgraderingar
  • Accessnät
   • nät- och tjänsteövervakning/-styrning
   • upprätthållande av viss incidenthantering och felavhjälpning
  • DNS- och namnserver tjänster (styrning/övervakning)
  • GNSS, allmänt tillgänglig utrustning för tid och takt
  • Datacenter som innehåller grunddata, befolkningsdata eller övriga data väsentliga för annan samhällsviktig verksamhet
  • Journalistisk- och redaktionell verksamhet avseende nyheter, granskande och samhällsinformation inkluderat tekniskt stöd och drift av intern infrastruktur
  • Insamling, sortering och utdelning av brev och paket 

  Kommunalteknisk försörjning:

  a) produktion, lagring och distributionsnät för dricksvatten

  b) avledning och rening av avloppsvatten

  c) insamling och hantering av avfall

  d) väghållning

  Exempelvis:

  • Drift och underhåll
  • Styrning/övervakning
  • Provtagning
  • Insamling av avfall
  • Akut underhåll/ felavhjälpning
  • Snöröjning 

  Livsmedel:

  a) primärproduktion av livsmedel och foder

  b) berednings- och förädlingsindustri

  c) kontroll av livsmedelsproduktion

  d) produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet

  Exempelvis:

  • Animalieproduktion, inklusive primärproduktion
   • foderframställning
   • avelsverksamhet
   • insatsvaror, dricksvattenförsörjning
   • krisledningsfunktioner, operativa ledningscentraler
   • teknisk service
   • mattransporter
   • avfallshantering
   • destruktionskapacitet
  • Växtodling, inklusive primärproduktion
   • krisledningsfunktion
   • teknisk service, avfallshantering, växtrådgivning och laboratorier
   • diagnostik och analys av farliga ämnen och destruktionsanläggningar
  • Slakterier, mejerier, kvarnar, bagerier m.m.
  • Import av livsmedel, råvaror, ingredienser, insatsvaror etc.
  • Framställning av rå- och insatsvaror
  • Laborativ analysverksamhet
  • Kontrollmyndigheter och offentlig livsmedelskontrollverksamhet i samband med slakt, styckningsverksamhet och gränskontroll samt kommunernas arbete med RASFF och utbrottshantering
  • Storkök, som tillhandahåller mat till annan samhällsviktig verksamhet
  • Grossistverksamhet, distributionscentraler för livsmedel
  • Livsmedelstransporter
  • Livsmedelshandel

  Militärt försvar:

  a) verksamhet som bedrivs i Försvarsmakten och andra myndigheter som hör till Försvarsdepartementet eller i Fortifikationsverket 

   

  Offentlig förvaltning:

  a) riksdag och regering

  b) Regeringskansliet samt myndigheterna under riksdagen

  c) bevakningsansvariga myndigheter i de delar som rör krishantering, krisberedskap och totalförsvar

  d) Myndigheter som är nödvändiga för att upprätthålla funktionerna i 3 §

  e) regionernas förvaltning

  f) kommunernas förvaltning

  g) statlig ekonomihantering

  h) barnomsorg och utbildning inom skolväsendet 

  Exempelvis:

  • Regeringskansliet och myndigheterna under riksdagen
  • Den verksamhet inklusive ledning och administrativt stöd som krävs för att kunna fortsätta bedriva sin samhällsviktiga verksamhet.
  • Hos bevakningsansvariga myndigheter:
   • intern styrning (kris- och krigsledningsorganisation),
   • aktörsgemensam samverkan, kommunikation, operativ verksamhet och
   • andra specifika uppgifter som tilldelats myndighet som är av betydelse för krisberedskap och krishantering
  • Länsstyrelsernas förvaltning
   • intern styrning (kris- och krigsledningsorganisation)
   • aktörsgemensam samverkan, kommunikation
   • uppgifter enligt förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter, förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.
  • Kommunernas och regionernas förvaltning, den verksamhet, inklusive ledning och administrativt stöd, som krävs för att kommunen/regionen ska kunna fortsätta bedriva sin samhällsviktiga verksamhet
  • Statlig ekonomihantering, löneutbetalningar och fakturahantering
  • Skola och annan pedagogisk verksamhet 

  Skydd och säkerhet:

  a) rättsväsendet,

  b) migrationsverkets förvar

  c) statlig och kommunal räddningstjänst

  d) bevakningstjänster

  e) värdetransporter

  f) tull och gränsbevakning

  g) alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis samt hälso- och sjukvård

  Exempelvis:

  • Polis
  • Åklagare
  • Domstolar
  • Kriminalvård
  • Kustbevakning
  • Offentliga försvarare, offentliga biträden och målsägarbiträden i mål med tvingande tidsfrister
  • Alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och- eller hälso- och sjukvård
  • Bevakningstjänster avseende skyddsvakter, väktare, ordningsvakter
  • Kommunal räddningstjänst inklusive deltidsanställda
  • Sjöräddning, flygräddning, och övrig statlig räddningstjänst

  Socialförsäkringar:

   

  a) den verksamhet som behövs för att upprätthålla utbetalning av pensioner, arbetslöshetsförsäkringar, socialförsäkringar och liknande förmåner och ersättningar. 

  Exempelvis:

  • administration och utbetalning av sjukförsäkring, föräldraförsäkring, försörjningsstöd, lönegaranti, studiemedel 

  Transporter:

  a) person- och godstrafik med samtliga transportslag (luft, sjö, järnväg och väg) som behövs för att upprätthålla övrig samhällsviktig verksamhet. 

  Exempelvis:

  • Statlig och kommunal infrastruktur
  • Trafikledning, sjötrafikinformationstjänst, lotsning, isbrytning, underhåll, farledsservice
  • Kollektivtrafikens fordon, förare, uppställning/ uppläggningsplats, trafikledning etc.
  • Särskilda persontransporter, färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts

  Stödfunktioner till ovanstående samhällsviktiga verksamheter.

  (Relevanta stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet är särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på en acceptabel nivå, ska räknas in i respektive samhällsviktig verksamhet.) 

  Relevanta stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet är särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på en acceptabel nivå.

  Exempelvis:

  • Ledningsfunktioner
  • IT-support
  • Kommunikation
  • Fastighets och lokalservice
  • Lokalvård
  • Varuförsörjning av kritiska varor och materiel
  • Måltidstjänster
  • Tvätt av skyddskläder
  • Säkerhetsfunktioner
  • Tillstånds- och tillsynsverksamhet

Frågor och svar om testning av personer som jobbar med samhällsviktig verksamhet

Senast granskad: 26 april 2021

Till toppen av sidan