Till innehåll på sidan

Nationell risk- och förmågebedömning

Vartannat år lämnar MSB en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Det är en analys som på övergripande nivå områdesvis beskriver hot och risker för Sverige.
Den beskriver även vad som har gjorts och återstår att göra vad gäller samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och att stärka det civila försvaret.
I analysen gör MSB även en samlad bedömning av vad som behöver prioriteras för att stärka samhällets krisberedskap och civilt försvar.

Analysen bygger bland annat på olika aktörers risk- och sårbarhetsanalyser, årsredovisningar, planeringsunderlag för civilt försvar, statliga utredningar och erfarenheter från övningar och verkliga händelser.

Samlad bedömning 2019

Några av de risker som omnämns i rapporten är klimatförändringar, antagonistiska hot och brister i informationssäkerheten.

MSB:s samlade bedömning är att

  • samhället behöver kraftsamla för att möta hoten mot demokratin.
  • omfattande satsningar behövs för att göra samhället mer robust.
  • gapet mellan digitaliseringen och informations- och cybersäkerheten behöver slutas.
  • de strukturella förutsättningarna för samhällets krisberedskap och ett starkt civilt försvar behöver komma på plats.

Utvecklingsbehov

Den nationella risk- och förmågebedömning (NRFB) pekar på ett antal områden som behöver prioriteras i den fortsatta utvecklingen av det gemensamma arbetet med att stärka krisberedskapen och det civila försvaret.

  • Förmågan till aktörsgemensam hantering i gråzon och höjd beredskap behöver öka
  • Förmågan att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter behöver stärkas
  • Samhällets informations- och cybersäkerhet behöver gå i samma takt som digitaliseringen
  • Förmåga till säker och robust kommunikation behöver säkerställas
  • Allmänhetens beredskap inför olyckor, kriser och krig behöver öka
  • Förändrad hotbild inom CBRNE kräver utvecklad förmåga

Sammanfattning och samlad bedömning

På MSB:s webbplats publiceras en sammanfattning och den samlade bedömningen.

Nationell risk- och förmågebedömning 2019

Fakta

Regeringen använder den nationella risk-och förmågebedömningen i arbetet med att inrikta och utveckla krisberedskap och civilt försvar.

Analysen ligger även till grund för fördelningen av medel i Anslag 2:4 Krisberedskap till myndigheters utvecklingsprojekt för att stärka krisberedskap och civilt försvar.

Analysen bygger bland annat på bevakningsansvariga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser. Bevakningsansvariga myndigheter är de som omnämns i bilagan till krisberedskapsförordningen (2015:1052).

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskapArbetet pågår nu med att ta fram kommande nationella risk- och förmågebedömning som lämnas till regeringen 23 april 2021. Detaljer om uppdraget finns att läsa i regleringsbrevet för MSB

Regleringsbrev MSB 2020

Senast granskad: 17 november 2020

Till toppen av sidan