Till innehåll på sidan

Stärkt frivilligstöd till kommunerna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under corona-pandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år, eller som tillhör en annan riskgrupp, med matinköp och upphämtning av mediciner.

Kommunerna står inför stora utmaningar, däribland det akuta behovet av att bistå äldre och andra i riskgrupper (enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer) med exempelvis matinköp och andra tjänster. MSB har som uppgift att stödja samordningen och har i dialog med alla berörda parter tagit fram två överenskommelser i syfte att samordna frivilligas stöd till kommunerna. Målet är att erbjuda frivilligstöd till samtliga 290 kommuner.

Stärka frivilliga resursgrupper

Åtgärderna innebär i ett första steg att stärka de frivilliga resursgrupper (FRG) som idag finns i 155 kommuner. MSB har tecknat en överenskommelse med Sveriges Civilförsvarsförbund om samordningsansvar för FRG under krisen.

Avsiktsförklaring om samverkan

Som ett andra steg, för kommuner där FRG inte finns, har MSB och SKR bett Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner, ingå en avsiktsförklaring om samverkan. Den innebär en trygg lösning under en begränsad tid som snabbt kan komma på plats, där andra lösningar inte redan täcker behoven. Vissa kommuner har till exempel anställt människor som blivit friställda på grund av pandemin.

Förteckning över orter där FRG finns

Samordningsfunktionerna för frivilligstöd till offentliga aktörer

 

Kommuner med FRG:
Civilförsvarsförbundets nationella samordning
Telefonnummer: 08-629 63 61
Mejladress: frg@civil.se

Kommuner utan FRG:
Svenska Röda Korsets nationella samordning
Telefonnummer: 0771–19 95 00
Mejladress: info@redcross.se

Myndigheter och regioner:
Samordningsfunktionen för de frivilliga försvarsorganisationerna
Telefonnummer: 070-214 86 70
Mejladress: ffo.samordning@forsvarsutbildarna.se

Frågor och svar till kommuner

 • Vad innebär den här satsningen i korthet?

  I och med att riskgrupper inklusive äldre uppmanas undvika sociala kontakter ökar behovet av stöd från kommunen med att handla mat och mediciner. Släktingar, grannar och vänner erbjuder sådant stöd och på många håll finns ideella organisationer och hjälpinitiativ mellan privatpersoner. Trots att många hjälper till berörs ett stort antal personer inom riskgrupperna och trycket på kommunerna är stort. Därför tar nu MSB ett helhetsgrepp, tillsammans med SKR, att hitta lösningar för frivilligstöd. Civilförsvarsförbundet, svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner samverkar på olika sätt för att ge kommunerna den hjälp de behöver till corona-isolerade personer.

  Åtgärderna innebär i ett första steg att stärka de frivilliga resursgrupper (FRG) som finns i 155 kommuner idag. Därför har MSB tecknat en överenskommelse med Sveriges Civilförsvarsförbund om samordningsansvar för FRG under krisen.

  Som ett andra steg, för kommuner där FRG inte finns, har MSB och SKR bett Svenska Röda Korset och Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner, ingå en avsiktsförklaring om samverkan. Den innebär en trygg lösning under en begränsad tid som snabbt kan komma på plats, där andra lösningar inte redan täcker behoven.

  Kommunen behåller ansvaret i båda fallen. 

 • Mer utvecklat – vad behöver kommunerna hjälp med?

  Det finns många aspekter på utmaningen förutom de direkta konsekvenserna av pandemin. Kommunerna möter olika utmaningar: Stort personalbortfall, risk för att verksamheter måste stängas och stora utmaningar i omsorgen om äldre, förskolebarn och skolbarn. Det behövs ett samordnat stöd för att kunna bistå äldre personer och andra ur riskgrupper med exempelvis matinköp och andra tjänster.

  En särskild utmaning är behovet av att nå ut med information till alla om hur man ska bidra för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset och hur man skyddar sig från smitta.

  Målet med satsningen är att kunna stötta kommunerna med praktisk hjälp och informationsinsatser. Den praktiska hjälpen handlar om stöd till riskgrupperna, som att köpa mat och mediciner till äldre. Frivilliga resursgruppen kan också användas till mycket annat åt kommunen, eftersom de har särskilt utbildad personal med expertis för kriser och höjd beredskap. Det är till exempel stabsstöd, transporter, tekniskt samband och hantering av spontanfrivilliga.

 • Vilka kan be om hjälpen?

  Alla kommuner kan skaffa FRG. Tanken är att kommuner som inte har FRG eller annat fungerande stöd kan vända sig till Svenska Röda Korset för att få del av akutstödet. För individer som behöver hjälp är den riktad till personer som är i riskgrupper, inklusive personer över 70 år.

 • Hur söker man som individ hjälpen?

  De kommuner som använder frivilligstödet upprättar en kontaktväg in i kommunen och förmedlar information om att stödet finns att få. Den hjälpsökande vänder sig alltid till kommunen och kopplas därefter ihop med frivilligorganisationerna. Varken frivilliga inom frivilliga resursgruppen eller det akutstöd som nu erbjuds innebär uppsökande verksamhet. Riskgrupper får alltså aldrig kontakt via personer som knackar på, ringer eller mejlar. Det är viktigt att uppmärksamma detta eftersom det finns bedragare som arbetar uppsökande.

 • Hur fungerar stödet i praktiken?

  Den hjälpbehövande kontaktar kommunen på det sätt kommunen angett. För kommuner med en aktiverad frivillig resursgrupp (FRG) så vidareförmedlas kontakten till denna grupp. För kommuner som använder akutstödet så vidareförmedlar kommunen behovet till den lokalt samordnande organisationen som ser till att personen får den hjälp den behöver. Förutom Svenska Röda Korset kan även Svenska kyrkan och Stadsmissionerna.

 • Vilka organisationer ingår i MSB:s satsning?

  Satsningen för att stärka FRG utgår från de 18 frivilliga försvarsorganisationerna (FFO), som utses av regeringen i en särskild förordning. Frivilliga i FRG kommer från någon av dessa. Civilförsvarsförbundet har fått samordningsansvar för FRG, men alla FFO tar gemensamt ansvar att möta behoven hos kommuner med FRG. Avsiktsförklaringen om akutstöd till kommuner utan FRG är tecknad mellan MSB, Sveriges Kommuner och Regioner, Svenska Röda korset, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Sveriges Stadsmissioner.

 • Varför har dessa organisationer valts ut i frivilligsatsningen?

  MSB har utgått från redan väletablerade samarbeten med de frivilliga försvarsorganisationerna som gemensamt utgör FRG-grupper för att stärka dessa.

  Därutöver vill MSB snabbt få på plats erbjudande om hjälp till kommuner som inte har etablerat FRG. Där har hänsyn tagits till svenska Röda korsets etablerade samverkan med andra stora organisationer för att snabbt och med stor räckvidd, kunna få erbjudande om stöd på plats.

   

 • Hur ser MSB:s roll ut framöver?

  MSB har ett nära samarbete med de frivilliga försvarsorganisationerna och kommer att stödja dem och fortsätta samverkan. För den andra lösningen kommer MSB och Svenska Röda korset att ha regelbundna avstämningar i syfte att följa upp och se över samverkan.

 • När kommer arbetet dra igång?

  FRG finns redan etablerade som del av beredskapen för kriser i ett stort antal kommuner (se lista på www.civil.se som uppdateras kontinuerligt) och en del är redan aktiverade av kommunerna för att stötta under Coronapandemin. De organisationer som inte redan är igång kan ha beredskap för att aktiveras av kommunerna vid behov.

  De kommuner som inte har FRG kan ta del av erbjudandet genom den nationella samordningen som Svenska Röda Korset etablerar.

  När kommunen väljer att ta emot det akutstödet så påbörjas etablering av en lokalt koordinerande organisation och de strukturer som behövs för att få igång den hjälpen på plats.

 • Hur har dessa personer som inte har någon anhörig på orten hittills fått hjälp?

  Via grannar, vänner, kommunal hemtjänst, privata hjälpinitiativ, andra ideella organisationer och FRG där dessa redan är aktiverade. En del kanske inte har fått tillräcklig hjälp och det är därför vi gör den här satsningen.

 • Hur säkerhetsställs att alla som behöver hjälpen får den?

  Det viktiga är att informationen når ut. Kommunen är viktig, men MSB, SKR, länsstyrelserna och de berörda organisationerna bidrar till att gemensamt nå ut till så många som möjligt.

  Inte bara till den hjälpsökande utan till dess anhöriga, grannar och vänner som kan förmedla budskapet att hjälpen finns.  

   

 • Hur ser finansieringen av samarbetet ut?

  Det pågår ett arbete med att reglera finansieringen i en separat överenskommelse mellan MSB och de berörda organisationerna.

 • Hur länge gäller hjälpen?

  Hjälpen via FRG är inte tidsbegränsad för kommunen, utan varje kommun bestämmer den frivilliga resursgruppens sammansättning, hur och när de tas i bruk.

  Övriga organisationer som står för akutstödet i denna frivilligsatsning kommer erbjuda sin hjälp så länge behovet kvarstår under coronaepidemin. Därefter finns inte det erbjudandet kvar.

 • Behövs det fler frivilliga till organisationerna?

  I den här satsningen är det viktiga att de hjälpsökande känner sig trygga och därför bör organisationerna använda sina redan befintliga frivilliga som de känner, och inte spontantfrivilliga även om många av dem också gör och kan göra mycket gott.

  För att hjälpen i båda lösningarna ska vara trygg för de utsatta så säkerställer frivilligorganisationerna att de frivilliga är lämpliga för uppgiften och försäkrade.

  Det är alltid välkommet att bli medlem eller motsvarande i respektive organisation. För att ingå i en frivillig resursgrupp behöver man gå en särskild utbildning. Vänd dig till någon av de frivilliga försvarsorganisationerna eller gå in på www.frivilligutbildning.se Det går också bra att vända sig direkt till Civilförsvarsförbundet på www.civil.se

 • Vart kan man vända sig om man som individ vill hjälpa?

  Vill du hjälpa till här och nu finns det många andra lokala möjligheter, både av organisationer och privata initiativ. Tillhör du en frivilligorganisation kan du vända dig till dem.

  Hör du inte till någon organisation är du så kallad spontanfrivillig. Vänd dig då till din kommun eller region och hör efter vad som gäller hos dem. Det är också alltid välkommet att bli medlem eller motsvarande i respektive organisation.

 • Hur säkerhetställer ni att kriminella inte utnyttjar organisationernas namn och uppdrag och lurar äldre?

  Att ta emot hjälp från både Röda Korset och FRG är alltid frivilligt. Därför tar de frivilliga aldrig den första kontakten med den som behöver hjälp. De utgår alltid ifrån en förfrågan från en hjälpbehövande, eller en kommun, och hör sedan av sig. Dessa frivilliga går alltså inte runt och ringer på hos enskilda för att erbjuda hjälp och söker inte upp dem på annat sätt (till exempel via telefon eller mejl).

  De frivilliga går heller inte in till de som får hjälpen. Hjälpen ska också ges med trygga betallösningar. De flesta kommuner har möjlighet till fakturahantering. Det är alltid viktigt att vara källkritisk och vara medveten om att det kan förekomma bedragare som försöker utnyttja situationen.

 • Hur kommer det sig att kommuner måste ta hjälp av frivilligorganisationerna? Borde inte de klara detta själva?

  Kommunerna har alltid ett ansvar och den här satsningen ändrar inte det men under extraordinära förhållanden kan behoven öka så snabbt och så mycket att ordinarie lösningar inte räcker till. Då behövs en bra förstärkning.

 • Vad är skillnaden mellan frivilliga resursgrupper (FRG) och den lösning svenska Röda Korset med flera erbjuder?

  Frivilliga Resursgruppen (FRG), består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser. FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. Varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG. FRGs uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

  Där FRG inte finns erbjuds en temporär lösning där Röda korset har ett samordningsansvar. Organisationernas medlemmar arbetar ideellt och anställs inte av kommunen till skillnad från frivilliga från FRG som anställs tillfälligt av kommunen. FRG finns kvar i kommunen över tid medan avsiktsförklaring med Röda korset och gruppen av ideella organisationer är mer av en akutlösning under hanteringen av nuvarande situation.   


 • Vad finns det för rutiner för att ta bort smittorisken?

  Varje organisation har rutiner för detta, såsom att hålla avstånd och vara noga med hygien, samt att inte gå in i de hjälpsökandes bostad. Exakt hur det ser ut är det bättre att ni frågar organisationerna.

 • Utbildar MSB frivilliga sjukvårdare?

  Nej, MSB utbildar inte frivilliga sjukvårdare. Det görs av frivilligorganisationen Försvarsutbildarna på uppdrag av Försvarsmakten till Hemvärnet.

Senast granskad: 9 april 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan