Till innehåll på sidan

Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

Det finns många anledningar att vilja stärka företagets beredskap. Digitaliseringen som gör företag sårbara för cyberattacker eller längre elavbrott. Pandemier som orsakar personalbortfall. Störningar i leveranser på grund av naturolyckor eller militära konflikter någonstans i världen.

På de här sidorna finns information och stöd till dig som vill veta hur du kan börja att stärka ditt företags beredskap att hantera störningar och avbrott.

Om denna information

Informationen är framtagen av MSB i dialog med företag och branschorganisationer. Det som har efterfrågats är riktad information som ökar kunskapen om beredskap och konkreta råd och stöd i arbetet.

En presentation som beskriver innehållet på webbsidorna

En liten del av ett stort arbete

Informationen till företag är en del av det omfattande arbete som pågår för att förstärka totalförsvaret i Sverige. 

En del av totalförsvaret är det så kallade civila försvaret, som bland annat har som mål att värna civilbefolkningen och att se till att samhället fortsätter att fungera vid både krig och fredstida kriser. En annan del handlar om det militära försvaret, att bygga förmågan att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.

Regeringens inriktning

Regeringen lyfter i propositionen om totalförsvaret 2021–2025 vikten av att företagen är delaktiga i arbetet med att bygga upp totalförsvaret, genom att bland annat säkerställa de viktigaste funktionerna i samhället. Det kan vara att trygga försörjningen av mat och medicin eller säkerställa tillgång till el och transporter.

Offentliga och privata aktörer behöver samverka mer med varandra, såväl lokalt och regionalt som nationellt.

Informationen kommer att utvecklas och byggas på

Webbsidorna ger grundläggande information som företag kan använda för att påbörja ett arbete för att  stärka sin beredskap. Informationen kommer att byggas på successivt, bland annat med intervjuer med företag som berättar hur de arbetar med beredskap.

Det kommer också att läggas till information allteftersom regeringen och riksdagen fattar beslut som påverkar samhällets gemensamma beredskap.

Alla kan bidra 

Om företag är förberedda för kriser och krig bidrar det till att hela samhället klarar av en svår påfrestning bättre. Till exempel kan företag behöva fortsätta bedriva sin verksamhet vid kriser och krig för att samhället ska kunna fungera. Eller så kan verksamheten behöva ställa om till något som behövs för att hantera en viss händelse. 

Centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner behöver företagen för att klara hanteringen, och företagen behöver i sin tur att den offentliga verksamheten fungerar. Därför behöver vi stärka Sveriges säkerhet och motståndskraft tillsammans.

  • Det här menas med krisberedskap

    Samhällets krisberedskap brukar beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Målen för krisberedskapen är att minska risken för olyckor och kriser som hotar vår säkerhet samt värna människors liv och hälsa samt grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

    Det görs genom att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och hindra eller begränsa skador på egendom och miljö då olyckor och krissituationer inträffar. Arbetet med krisberedskapen bör även bidra till att minska lidande och konsekvenser av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder. Krisberedskapsarbetet utgör en utgångspunkt för arbete med det civila försvaret.

  • Det här menas med totalförsvar och civilt försvar

    Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. I totalförsvaret ingår dels militärt försvar, dels civilt försvar. Civilt försvar är den verksamhet som centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, företag, frivilligorganisationer och privatpersoner genomför för att samhället ska kunna fortsätta fungera när beredskapen höjs. Till exempel sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg, el- och vattenförsörjning, transporter och kommunikation.

    Mer om det svenska civila beredskapssystemet

Kontakt

Beredskap för företag

Senast granskad: 22 oktober 2021

Till toppen av sidan