Till innehåll på sidan

Nationell risk- och förmågebedömning

Vartannat år lämnar MSB en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Det är en analys som beskriver hot och risker samt utvecklingsbehov vad gäller samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och förmåga att stärka det civila försvaret.

År 2021 lanserade MSB en populärversion av NRFB som heter "Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap".

Publikation

Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap : baserad på MSB:s nationella risk- och förmågebedömning 2021

Publikationsnummer: MSB1796

Utgivningsår: 2021

Sveriges civila beredskap behöver stärkas för att möta den breda och allvarliga hot- och riskbild som samhället står inför. Klimatförändringar, hälsohot, osäkerhet i vår omvärld, cyberangrepp och info...

Omslagsbild för Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap : baserad på MSB:s nationella risk- och förmågebedömning 2021

Publikationsnummer: MSB1796

Utgivningsår: 2021

Publikation

Strengthening civil preparedness

Publikationsnummer: MSB1866

Utgivningsår: 2021

Sweden’s civil preparedness must be further strengthened in order to manage the wide range of serious threats and risks facing our society. The strains that society must be able to deal with include c...

Omslagsbild för Strengthening civil preparedness

Publikationsnummer: MSB1866

Utgivningsår: 2021

Särskilt allvarliga samhällsutmaningar som lyfts fram i Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap:

 • Antagonistiska hot behöver hanteras i fredstid och vid höjd beredskap
 • Klimatförändringar och teknisk utveckling ställer ökade krav på beredskapen
 • Skyddet mot olyckor med allvarliga konsekvenser behöver stärkas
 • Tilliten i samhället är utmanad

Särskilt viktiga utvecklingsområden för kraftsamling:

 • Förmågan till samverkan och ledning behöver stärkas
 • Samhällsviktig verksamhet och försörjningsberedskap behöver bli robust
 • Informations- och cybersäkerhet samt säkerhetsskydd behöver prioriteras högre
 • Allmänhetens beredskap och försvarsvilja behöver fortsatt öka
 • Den lokala beredskapen behöver stärkas
 • Förmågan att ta emot internationellt stöd behöver utvecklas
 • Lagstiftningen behöver utredas

Hur ska "Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap" användas?

Populärversionen av NRFB riktar sig till den som är intresserad av beredskapsfrågor och som vill öka sin beredskap, enskilt eller tillsammans med andra. Den ska inspirera till samtal, till exempel på arbetsplatsen, i en förening eller i hemmet. Den ger en introduktion om den breda hot- och riskbilden och pekar på viktiga utvecklingsområden.

Hitta det stöd i beredskapsarbetet som passar dig eller din organisation

Handbok i kommunal krisberedskapSamlat stöd till regionerBeredskap för företagFörbered dig för kris - råd till privatpersoner

För myndigheter, kommuner och regioner - hitta stöd de utvecklingsområden som lyfts fram

Stöd i att stärka sin informationssäkerhet och om säkra kommunikationerArbetssätt och förhållningssätt i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningarStärk er organisations beredskap med frivilliga försvarsorganisationerArbeta med klimatanpassningStrategi och stöd i försörjning av varor och tjänster, försörjningsberedskap

Fakta

Regeringen kan använda Nationell risk-och förmågebedömning som ett beslutsunderlag i arbetet med att inrikta och utveckla krisberedskap och civilt försvar.

Rapporten i sin helhet är sekretessbelagd och lämnas till regeringen och de bevakningsansvariga myndigheterna. Den brukar åtföljas av en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna. År 2021 tog MSB fram populärversionen "Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap".

NRFB ligger även till grund för fördelningen av medel i Anslag 2:4 Krisberedskap till myndigheters utvecklingsprojekt för att stärka krisberedskap och civilt försvar. Vidare kan rapporten användas av myndigheter som stöd i prioritering av verksamhet och beredskapsutveckling.

Analysen i NRFB bygger bland annat på bevakningsansvariga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser. Analysen bygger även på årsredovisningar, planeringsunderlag för civilt försvar, statliga utredningar och erfarenheter från övningar och verkliga händelser.

Uppdraget till MSB om NRFB beskrivs i regleringsbrevet som styr myndighetens verksamhet.

MSB:s regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplatsBevakningsansvariga myndigheter är de som omnämns i bilagan till krisberedskapsförordningen.

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

Senast granskad: 22 juni 2021

Till toppen av sidan