Till innehåll på sidan

Infosäkkollen

Infosäkkollen är ett verktyg som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Med verktyget kan organisationen själv undersöka vilken nivå arbetet befinner sig på och hur det kan utvecklas. Resultatet ger underlag för planering och prioritering, och med regelbundna uppföljningar kan utvecklingen följas över tid.

Så här funkar det

1. Besvara frågor

Infosäkkollen är ett verktyg i Excel. Kärnan är ett formulär med frågor om olika aspekter av det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Era svar är för hela kommunen, regionen eller den statliga myndigheten, varför underlag från olika delar av organisationen behövs. Ett bra sätt att samla in den nödvändiga informationen är en workshop där olika funktioner och roller deltar. Organisationens informationssäkerhetssamordnare kan med fördel hålla ihop arbetet (alternativt någon i stabsfunktionen). Det samlade svaret bör förankras hos ledningen.

Alla organisationer behöver inte svara på alla frågor för att få ett resultat. Även organisationer som inte har kommit så långt ska kunna använda Infosäkkollen.

2. Återkoppling

Direkt när ni har fyllt i svaren kan ni se vilken nivå organisationen befinner sig på och vilka arbetsområden som behöver utvecklas. Återkopplingen presenteras direkt i Infosäkkollen. Där finns också tips på relevant stöd och länkar. Infosäkkollen ger en översiktsbild som ni kan använda som underlag för diskussion i till exempel en ledningsgrupp.

För dig som har genomfört Infosäkkollen - tips och hänvisningar

3. Inrapportering

För att kunna ge ytterligare återkoppling och bidra till ett samlat underlag om informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen erbjöds organisationer som genomförde Infosäkkollen 2021 att rapportera in sina resultat till MSB. Analysen av det underlaget ligger till grund för rekommendationerna till målgrupperna, utveckling av MSB:s stöd på området, samt den samlade bedömning till regeringen. Nästa inrapporteringsperiod blir 2023.

4. Efter inrapporteringen - vad händer sen?

Drygt 300 svar skickades in till MSB, och i januari 2022 återkopplade myndigheten till dem som skickat in sina rapporter genom Infosäkkollen Benchmark. Infosäkkollen Benchmark gör det möjligt att jämföra sina egna resultat med andra svarande organisationers (på gruppnivå) och även att samverka mellan organisationer kring resultaten.

Efter ytterligare analys av de inkomna svaren presenterade MSB rapporten ”Det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen”.

MSB publicerar inte något som avslöjar en enskild aktörs egna förhållanden.Nyhet: Det systematiska informationssäkerhetsarbetet behöver stärkasRapporten "Det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen"

Frågor och svar om Infosäkkollen

Resultatet av Infosäkkollen 2021

I maj 2021 lanserade MSB Infosäkkollen. Ungefär hälften av organisationerna i den offentliga förvaltningen delade sina resultat med MSB. Baserat på dessa redovisas i denna rapport en samlad bedömning av nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen 2021. Rapporten innehåller också rekommendationer till målgrupperna utifrån en tolkning av de inskickade svaren och en redovisning av hur MSB avser att utveckla stödet till den offentliga förvaltningen utifrån resultatet av uppföljningen.

Rapporten för nedladdning: ”Det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen”

Verktyget Infosäkkollen

Verktyget kan användas när som helst i en organisation för att undersöka nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet och få förslag på hur det kan utvecklas. Insamling för central återkoppling och analys görs vartannat år, och nästa gång är under 2023. Den senaste versionen av Infosäkkollen finns alltid för nedladdning här.

Ladda ner Infosäkkollen

Infosäkkollen benchmark 2021

Verktyget ger återkoppling kring de resultat som samlades in under 2021. Det kan användas av en organisation som vill jämföra sitt eget resultat med olika grupper, med sin egen målbild eller med de föreskriftskrav som finns. Det går också att få en lista på åtgärder som behöver vidtas för att nå det resultat man jämför med.

 

Ladda ned verktyget nedan:

Infosäkkollen benchmark 2021

 

 

Senast granskad: 22 juni 2022

Till toppen av sidan