Till innehåll på sidan

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan 2019-2022

De sju myndigheterna i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) har tagit fram en samlad handlingsplan informations- och cybersäkerhet för perioden 2019-2022. Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området.

Digitaliseringen påverkar i stort sett alla delar av vårt samhälle. Sverige ligger långt fram i teknikutvecklingen, något som samtidigt innebär stora möjligheter och nya risker. För att höja informations- och cybersäkerheten finns ett behov av att alla berörda samhällsaktörer i högre grad samverkar mot gemensamma målsättningar.

Består av 77 åtgärder

Handlingsplanen omfattar perioden 2019-2022 och utgörs av 77 åtgärder. Samtliga åtgärder faller inom någon av de sex strategiska prioriteringar som finns i regeringens nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. En stor andel av åtgärderna innefattar samverkan eller samordning mellan två eller flera av myndigheterna i SAMFI.

Syftet med handlingsplanen

Handlingsplanen bidrar till att ge regeringen ett bättre underlag för att kunna analysera om planerade åtgärder på området är tillräckliga eller om ytterligare åtgärder behövs. Den uppdateras årligen och redovisas till regeringen i mars varje år.

SAMFI

Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) utgörs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) på MSB:s webbplats

Senast granskad: 4 juni 2020

Till toppen av sidan