Till innehåll på sidan

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Systematiskt informationssäkerhetsarbete är att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker. Då finns informationen tillgänglig när vi behöver den, vi kan lita på att den är riktig och inte manipulerad och att endast behöriga personer får ta del av den.

På dessa sidor hittar du MSB:s råd och stöd om systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Aktuellt

Inom kort lanserar MSB ett verktyg för uppföljning av informationssäkerhetsarbetet i offentlig förvaltning.

Genom att svara på frågor i verktyget ges återkoppling direkt gällande nivån på arbetet i organisationen, samt utvecklingsområden. Det blir därmed enklare att följa upp det systematiska arbetet, då resultatet kan användas som underlag för planering och prioritering.

Skickar du dessutom in dina resultat till MSB bidrar du till vår nationella överblick, men kan också få återkoppling om er status jämfört med andra organisationer.

Håll utkik!

Snart kommer också fyra filmer om analyser för att inspirera organisationens gemensamma arbete, och därefter stöd för CISO att utbilda lokala informationssäkerhetssamordnare.

Allt knyter an till MSB:s nya och reviderade föreskrifter som publicerades i höstas. De innehåller krav kring systematiskt informationssäkerhetsarbete, it-säkerhet och incidentrapportering.

Föreskrifterna är regler för statliga myndigheter att följa. Men även andra offentliga och privata organisationer har nytta av innehållet i föreskrifterna och vägledningarna i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete.

Föreskrifter och vägledningar

Här finns föreskrifter och tillhörande stödmaterial som rör informationssäkerhet i statliga myndigheter.

Metodstöd

MSB:s metodstöd erbjuder praktiskt stöd för att bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i en organisation.

Disa

Detta är MSB:s grundutbildning i informationssäkerhet och erbjuds kostnadsfritt till alla organisationer.

Nationell handlingsplan

De sju myndigheterna i Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) har tagit fram en samlad handlingsplan informations- och cybersäkerhet för perioden 2019-2022.

Senast granskad: 31 mars 2021

Till toppen av sidan