Till innehåll på sidan

Om NCC-SE

NCC-SE är Sveriges nationella samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet. NCC-SE främjar EU-medel för ekonomiskt stöd som svenska forskningsinstitut, företag och myndigheter har möjlighet att söka för forsknings- och innovationsprojekt inom cybersäkerhet.

 

MSB har utifrån regeringens uppdrag inrättat ett nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation (NCC-SE) kopplat till EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC).

NCC-SE knyter kontakt mellan svenska och europeiska forskare och företag, underlättar för svenska aktörer att svara på europeiska forsknings- och innovationsutlysningar och stödjer ECCC i uppdraget med ökad cybersäkerhet inom EU.

På så sätt bidrar NCC-SE också till Sveriges strävan om en säker digitalisering och ökad konkurrenskraft inom cybersäkerhet i förhållande till omvärlden.

Läs mer om ECCC

Vill du komma i kontakt med NCC-SE?

Mejla till:

EU-utlysningar till forskning

ECCC förvaltar det ekonomiska stödet till forskning inom cybersäkerhet och leder nätverket av nationella samordningscenter där NCC-SE ingår. Stödet görs tillgängligt genom de två EU-programmen Horisont Europa och Digitalt Europa (DIGITAL) och genom NCC-SE har svenska forskningsinstitut, företag och myndigheter möjlighet att söka medel till forsknings- och innovationsprojekt inom cybersäkerhet. Utlysningarna publiceras på msb.se.

Om Digital Europa (DIGITAL) Om Horisont Europa

Samarbete som stärker cybersäkerheten

Bakgrunden till EU:s satsning på medel till cybersäkerhetsforskning är att samhället genomgår en avancerad digital transformation som kan innebära att säkerhetsarbetet halkar efter med risk för att samhället blir mer sårbart för cyberincidenter. Samtidigt råder en generell kompetensbrist inom cybersäkerhet. Med ett nätverk av nationella samordningscenter i en europeisk kompetensgemenskap kan vi samla krafterna och arbeta tillsammans för ett säkrare samhälle.

NCC-SE samverkar bland annat med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Vinnova, Research Institutes of Sweden (RISE) och Cybernode som fungerar som den nationella kompetensgemenskapen inom cybersäkerhet i Sverige.

Tillsammans med NCC-SE utgör Cybernode en nationell arena med målsättningen att initiera forskning och innovation inom cybersäkerhet.

Läs mer om forskning och innovation inom cybersäkerhet (Cybernode.se)

Se filmen från invigningen av NCC-SE

NCC-SE invigdes den 14 juni 2022 med ett seminarium där bland andra MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka talade om vikten av ett europeiskt samarbete för att främja cybersäkerhet. Inspelningen av seminariet är cirka två och en halv timme långt.

 • Regeringsuppdraget till MSB att inrätta Sveriges nationella samordningscenter

  I september 2021 fick MSB uppdraget att förbereda inrättandet av Sveriges nationella samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE). Uppdraget har skett i samverkan med bland annat Vinnova och DIGG. Den 14 juni 2022 invigdes centret.
  MSB presenterar i myndighetens redovisning ett förslag på hur NCC-SE ska sättas upp under 2022. MSB tar upp vilka uppgifter myndigheten avser att utföra som hur NCC-SE ska styras och organiseras inom myndigheten, vad MSB behöver för resurser och vilka samverkansgränssnitt som kan bidra till MSB:s uppdrag som NCC-SE.

  Regeringsuppdraget genomfördes i samverkan med Vinnova och DIGG och i dialog med RISE och andra relevanta aktörer.

  Förberedande åtgärder genomförs för att inrätta NCC-SE

  MSB genomför nu förberedande åtgärder för att inrätta NSC. Kraven på NCC i CCCN-förordningen innefattar uppgifter kopplade till stöd till ECCC och nätverket av nationella samordningscenter, samordning av kompetensgemenskapen, bidrag med teknisk kompetens till utvecklingen av EU-program, främjande av EU-programmen, vägledning till aktörer vid utlysningar, samt förmågan att förvalta EU-medel för stöd till tredje part.Redovisning av regeringsuppdraget att vidta förberedelser för att bli nationellt samordningscenter

 • EU-förordningen (CCCN)

  Den 28 juni 2021 trädde Europaparlamentets och rådets förordning i kraft gällande inrättande av EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet och av nätverket av nationella samordningscenter. Förordningen kallas CCCN-förordningen.

  Bakgrund till förordningen

  Bakgrunden till CCCN-förordningen är EU:s beroende av icke-europeiska cybersäkerhetsleverantörer och delvis fragmenterade insatser inom forskning och innovation. Det ligger i unionens strategiska intresse att säkerställa att den bibehåller, utvecklar och samlar relevant forskningskapacitet, teknisk kapacitet och kompetens inom cybersäkerhet. Det är för att trygga nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster och samtidigt tillhandahålla marknadsledande cybersäkerhetsprodukter och tjänster.

  Små och medelstora företag (SMF) lyfts fram som extra viktiga intressenter, då de kan tillhandahålla spjutspetslösningar inom cybersäkerhet, samtidigt som de SMF som inte har kapacitet att investera i cybersäkerhet kan vara extra sårbara för incidenter. 

  Förordningen beskriver tre delar

  CCCN-förordningen reglerar och beskriver huvudsakligen tre delar i ett ekosystem för cybersäkerhetsforskning, innovation och tillämpning i EU:

  • Ett europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC);
  • Ett nätverk av nationella samordningscentrum (NSC);
  • En europeisk kompetensgemenskap.

  Uppdraget för EU:s kompetenscentrum och nätverket av nationella samordningscentrum är att stärka EU:s förmåga och konkurrenskraft inom cybersäkerhet genom att utveckla unionens kapacitet inom forskning, innovationer och kompetens.

Senast granskad: 20 januari 2023

Till toppen av sidan