Till innehåll på sidan

Utlysning av forskningsmedel: Tillsammans för ett säkrare samhälle

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avser att under 3-5 års tid finansiera forskning inom området Tillsammans för ett säkrare samhälle. Utlysningen omfattar 25 miljoner kronor.

Information om den fortsatta processen

Utlysningen genomförs i två steg. Steg 1 stängdes för intresseanmälningar den 22 oktober 2020. Intresset för utlysningen har varit stort och det har totalt inkommit 37 ansökningar. Med anledning av det stora söktrycket så justerades tidsplaneringen för det fortsatta arbetet. Besked om vilka ansökningar som gick vidare till steg 2 respektive fick avslag har meddelats till de sökande. Steg 2 har öppnat för de forskare som har gått vidare och pågår till 30 mars 2021. Beräknad start för utvalda projekt är framflyttad till 1 september 2021.

Utlysningens inriktning

MSB ser behov av forskning som omfattar en bredare syn på beredskap och hantering vid stora olyckor och kriser. Operativa offentliga funktioner som till exempel statlig och kommunal räddningstjänst samt regionerna kan fortsatt utgör basen men andra aktörer som till exempel verksamhet på förskola och skola, vårdboende, samt frivilligorganisationer, privatpersoner och näringsliv bör också innefattas eftersom de också har en betydande roll under en kris.

För att kunna möta samhällsutmaningar av olika karaktär och dignitet krävs bland annat ett stärkt systemperspektiv där olika aktörers och människors vilja och förmåga att bidra tas till vara.

I utlysningstexten finns mer information.

Utlysning av forskningsmedel: Tillsammans för ett säkrare samhälle

Senast granskad: 14 januari 2021

Till toppen av sidan