Till innehåll på sidan

Utlysning av forskningsmedel

Fördelningen av MSB:s forskningsmedel sker genom tematiska utlysningar. Forskare och forskargrupper vid universitet och högskolor skickar in ansökningar om forskningsmedel.

Hälsa och miljö för personal vid brand eller händelser med farliga ämnen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avser att under 5 års tid finansiera forskning inom området ”Hälsa och miljö för personal vid brand eller händelser med farliga ämnen”. Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor. 

Utlysningen kommer att ske i två steg. I det första steget välkomnas forskare att lämna in en intresseanmälan. I forskningsutlysningens andra steg bjuder MSB in ett antal sökande att lämna en fullständig ansökan, efter en bedömning av inkomna intresseanmälningar. 

Utlysningens steg 1 är öppen under perioden 26 april 2021 - 8 juni 2021.

Bakgrund

Samhället genomgår utveckling i snabb takt och inom många områden, varav många påverkar hur samhället behöver förbereda sig för att kunna hantera bränder och händelser med farliga ämnen. Det sker en ökande användning av nya material i bland annat byggnader, energibärare, fordon och en rad andra områden, bland annat med anledning av omställning ur klimat- och miljöhänseende. En ökad elektrifiering av samhället innebär potentiella nya risker rörande exempelvis energibärare och energilager. Utvecklingen kan innebära att det behövs nya metoder, utrustning och resurser för släckning och omhändertagande. Bränder i nya material kan också innebära att olika och oförutsedda typer av ämnen bildas som kan vara toxiska eller på andra sätt hälsofarliga och utsätta insatspersonal och allmänhet för nya risker. Det kan innebära behov av annan skyddsutrustning, övervakning av insatspersonal, eller kunskap om adekvata åtgärder då personer utsatts för dessa.

Utlysningens inriktning/forskningsbehov

Denna utlysning syftar till att undersöka två utmaningar:

 • Skadliga ämnen vid brand och händelser med farliga ämnen
  Samhällsaktörer inom olika verksamheter kan behöva avancerad skyddsutrustning för att hantera incidenter av olika typer och under varierande förhållanden, som exempelvis vid brand i befintliga eller nya material eller inom industri med storskalig kemikaliehantering, eller vid andra allvarliga händelser med farliga ämnen. För att kunna tillhandahålla och utveckla adekvat skyddsutrustning och relevant taktik behövs mer kunskap om toxicitet och övrig påverkan på hälsa av olika farliga ämnen som kan uppstå vid exempelvis bränder eller utsläpp av farliga ämnen av andra anledningar. Andra aspekter där det kan behövas ny eller ökad kunskap handlar om vilka ämnen som bildas vid användande av släckmedel vid bränder i befintliga eller nya material, samt vilka risker som finns med befintliga och potentiella nya släckmedel. 
 • Detektering av skadliga ämnen och övervakning av personalens exponering och hälsa
  Mer kunskap behövs för att skapa förmågan att övervaka hälsa hos insatspersonal, som exempelvis personal inom räddningstjänst, polis och hälso- och sjukvård men även personal vid anläggningar som bedriver verksamhet som kan innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Metoder och teknik behöver utvecklas som kan mäta olika parametrar som exempelvis förekomst och halter av farliga ämnen i omgivningen, samt annan utrustning som kan övervaka personalens exponering och hälsa. Dessa behöver fokusera på användbarhet, vara lätt att bära, kunna mäta olika ämnen och vara tillräckligt robust för att klara av svåra miljöer. Sensorutrustning bör vara självanalytisk så att information kan visas i realtid istället för att skickas till labb för analys.

För mer information, se den fullständiga utlysningstexten. För frågor, kontakta någon av utlysningsansvariga 

Ladda ned den fullständiga utlysningstexten

Susannah Sigurdsson, 010-240 4254, susannah.sigurdsson@msb.se 

Erik Sundström, 010-240 5371, erik.sundstrom@msb.se

 

Vid eventuella frågor, kontakta forskning@msb.se.

 

Forskningsutlysning ”Riskbedömning och riskhantering i ett sammankopplat samhälle”

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avser att under 3-5 års tid finansiera forskning inom området Riskbedömning och riskhantering i ett sammankopplat samhälle. Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor. 

Utlysningen sker i två steg. I det första steget välkomnas forskare att lämna in en intresseanmälan. Intresseanmälan ska inkomma till MSB senast onsdagen den 28 april 2021.

I forskningsutlysningen andra steg bjuder MSB in ett antal sökande att lämna en fullständig ansökan, efter en bedömning av inkomna intresseanmälningar. 

MSB bedömer att ca 2-3 projekt kan beviljas inom ramarna för utlysningen.  Steg två planeras att öppna i början av juli  och stänger i mitten av augusti 2021. Beräknad start för utvalda forskningsprojekt är planerad till januari 2022.

Utlysningens inriktning

Arbetet med riskbedömning och riskhantering är idag fragmenterad i samhället. Syftet med utlysningen är att utveckla ett systemperspektiv på riskhantering där kunskaper och metoder integreras för att möta dagens och framtidens behov, utmaningar och risker i ett sammankopplat samhälle. 

Olika organisationer och verksamheters inbördes beroenden påverkar förmågan och resiliensen i samhället. Det finns därför behov av att utveckla ett sammanhängande system för att förebygga och hantera risker på alla samhällsnivåer.  

MSB vill i denna utlysning se forskningsprojekt i vilket det finns en tydlig koppling mellan forskning och praktik. Därför ser MSB gärna att projekten integrerar målgrupperna i forskningsprojekten på olika sätt t.ex. i fallstudier, workshops, dialoger och kommunikation för att öka användbarhet och spridning av den kunskap som tas fram. 

För mer information, se den fullständiga utlysningstexten.

För frågor, kontakta någon av utlysningsansvariga

Ulrika Postgård, 010-240 5033, ulrika.postgard@msb.se 
Susanne Hede, 010-240 5543, susanne.hede@msb.se

Vid eventuella frågor, kontakta:

forskning@msb.se

Ladda ned den fullständiga utlysningstexten

Förändringar gällande utlysningar i Forskningsplan 2021-2022

Med anledning av ansträngt budgetläge samt rådande pandemi, vilket inneburit omplanering av verksamhet och personella resurser, har MSB beslutat om två förändringar i Forskningsplan 2021-2022.

Planeringsmedel EU

Utlysningen ställs in 2021

Säkerhet, trygghet och integritet i offentliga miljöer

Utlysningen flyttas fram ett år till hösten 2022

 

Kommande utlysningar

Inga kommande utlysningar publicerade för tillfället.

 

Vid eventuella frågor, kontakta:
forskning@msb.se

 

 • Vad händer efter ansökan?

  När din ansökan kommit in till MSB hanteras den enligt en fastställd beredningsprocess och bedöms med avseende på:

  • samhällets behov av forskning inom området,
  • relevans för området samhällsskydd och beredskap samt
  • projektets vetenskapliga kvalitet.

  I ett första steg granskas ansökan så att den uppfyller de formella villkor som gäller.  De ansökningar som uppfyller villkoren går vidare till granskning av behov, relevans och vetenskaplig kvalitet.

  Behov och relevans

  Behov- och relevansbedömningen organiseras genom MSB:s interna forskningsberedningsgrupp. Vid tematiska utlysningar tillsätts en särskild intern beredningsgrupp bestående av myndighetens sakkunniga inom området. I behovsbedömningen av ansökningar kan vi även anlita sakkunniga utanför MSB. Varje ledamot i beredningsgrupperna granskar alla ansökningar.

  De föreslagna projekten bedöms med avseende på behov i samhället, om projektet är relevant för området samhällsskydd och beredskap samt relevant i förhållande till utlysningens inriktning.

  Vetenskaplig kvalitet

  Bedömningen av de föreslagna projektens vetenskapliga kvalitet görs av MSB:s vetenskapliga råd.

  När tillräcklig ämneskunskap inte finns inom rådet adjungeras experter inom projektets område för att utföra granskningen. Varje ansökan ska granskas av minst två personer.  Den vetenskapliga granskningen bedömer kvaliteten på problemställning, metod och genomförande samt den sökandes kompetens.

  Beslut

  Efter en sammanvägning av genomförda bedömningar fattas beslut om vilket projekt som ska finansieras. Beslutet går inte att överklaga. För projekt som beviljas medel träffas en överenskommelse mellan MSB och forskningsutföraren.  

Vanliga frågor och svar om ansökan av forskningsmedel

Allmänna frågor om forskning

 • Jag har en idé om ett forskningsprojekt som jag vill genomföra. Kan MSB finansiera det?

  MSB utlyser forskningsmedel i tematiska utlysningar i öppen konkurrens. Du kan alltså inte ansöka om forskningsmedel utanför våra ordinarie utlysningar.

  MSB:s forskningsutlysningar

 • Vilka har möjlighet att söka forskningsmedel hos MSB?

  Huvudsökande och projektledare måste vara disputerad och verksam vid ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut.

  I vissa utlysningar efterfrågar vi forskning som innebär samverkan med andra aktörer såsom näringsliv eller offentlig sektor. Reglerna för vem som kan vara huvudsökande är dock alltid samma, om inte annat anges i utlysningen.

 • Vilka formella krav finns för att göra en forskningsansökan hos MSB?
  • Huvudsökande ska vara disputerad.
  • Huvudsökande ska vara aktiv vid svenskt lärosäte eller forskningsinstitut.
  • Projektansvarig forskare ska arbeta minst 15 % i projektet.
  • Medsökande i projektet som finansieras av MSB ska arbeta minst 10 % av en heltidstjänst i projektet under den tid de ingår i projektet.
 • Vilka har möjlighet att ansöka om bidrag för postdoktorala studier?

  För att kunna ansöka om postdoktoralt stöd måste din doktorsexamen ha utfärdats inom tre år före ansökan. Det är examensdatum, inte disputationsdatum, som räknas.

 • Vilka villkor gäller för rätten till resultat i de forskningsprojekt som MSB finansierar?

  Äganderätten till projektets resultat tillkommer utföraren. MSB har rätt att, för vid skapandet förutsägbara såväl som framtida ändamål, fritt använda projektets resultat, inom ramen för myndighetens hela verksamhet.

  MSB har rätt att bearbeta materialet, överlämna resultat för användning inom annan offentlig verksamhet samt sprida resultaten. Hänsyn ska dock tas till forskarens intresse av att helt eller delvis publicera resultaten som unikt material i vetenskaplig tidskrift eller att skydda en uppfinning genom patent.

  Vid publicering och i samband med presentationer ska MSB anges som finansiär. Utföraren är skyldig att informera kontaktpersonen vid MSB om kommande publiceringar.

UTGIVNINGSÅR:

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2021-2022

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Förändrade utmaningar, hot och möjligheter kräver utvecklad förmåga och ny kunskap. Därför inriktar och finansierar MSB forskning inom områ...

Senast granskad: 26 april 2021

Till toppen av sidan