Till innehåll på sidan

Utlysning av forskningsmedel

Fördelningen av MSB:s forskningsmedel sker genom tematiska utlysningar. Forskare och forskargrupper vid universitet och högskolor skickar in ansökningar om forskningsmedel.

Förändringar gällande utlysningar i Forskningsplan 2021-2022

Med anledning av ansträngt budgetläge samt rådande pandemi, vilket inneburit omplanering av verksamhet och personella resurser, har MSB beslutat om två förändringar i Forskningsplan 2021-2022.

Planeringsmedel EU

Utlysningen ställs in 2021

Säkerhet, trygghet och integritet i offentliga miljöer

Utlysningen flyttas fram ett år till hösten 2022

 

Kommande utlysningar

Inga kommande utlysningar just nu.

 

Vid eventuella frågor, kontakta:
forskning@msb.se

 

 • Vad händer efter ansökan?

  När din ansökan kommit in till MSB hanteras den enligt en fastställd beredningsprocess och bedöms med avseende på:

  • samhällets behov av forskning inom området,
  • relevans för området samhällsskydd och beredskap samt
  • projektets vetenskapliga kvalitet.

  I ett första steg granskas ansökan så att den uppfyller de formella villkor som gäller.  De ansökningar som uppfyller villkoren går vidare till granskning av behov, relevans och vetenskaplig kvalitet.

  Behov och relevans

  Behov- och relevansbedömningen organiseras genom MSB:s interna forskningsberedningsgrupp. Vid tematiska utlysningar tillsätts en särskild intern beredningsgrupp bestående av myndighetens sakkunniga inom området. I behovsbedömningen av ansökningar kan vi även anlita sakkunniga utanför MSB. Varje ledamot i beredningsgrupperna granskar alla ansökningar.

  De föreslagna projekten bedöms med avseende på behov i samhället, om projektet är relevant för området samhällsskydd och beredskap samt relevant i förhållande till utlysningens inriktning.

  Vetenskaplig kvalitet

  Bedömningen av de föreslagna projektens vetenskapliga kvalitet görs av MSB:s vetenskapliga råd.

  När tillräcklig ämneskunskap inte finns inom rådet adjungeras experter inom projektets område för att utföra granskningen. Varje ansökan ska granskas av minst två personer.  Den vetenskapliga granskningen bedömer kvaliteten på problemställning, metod och genomförande samt den sökandes kompetens.

  Beslut

  Efter en sammanvägning av genomförda bedömningar fattas beslut om vilket projekt som ska finansieras. Beslutet går inte att överklaga. För projekt som beviljas medel träffas en överenskommelse mellan MSB och forskningsutföraren.  

Vanliga frågor och svar om ansökan av forskningsmedel

Allmänna frågor om forskning

 • Jag har en idé om ett forskningsprojekt som jag vill genomföra. Kan MSB finansiera det?

  MSB utlyser forskningsmedel i tematiska utlysningar i öppen konkurrens. Du kan alltså inte ansöka om forskningsmedel utanför våra ordinarie utlysningar.

  MSB:s forskningsutlysningar

 • Vilka har möjlighet att söka forskningsmedel hos MSB?

  Huvudsökande och projektledare måste vara disputerad och verksam vid ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut.

  I vissa utlysningar efterfrågar vi forskning som innebär samverkan med andra aktörer såsom näringsliv eller offentlig sektor. Reglerna för vem som kan vara huvudsökande är dock alltid samma, om inte annat anges i utlysningen.

 • Vilka formella krav finns för att göra en forskningsansökan hos MSB?
  • Huvudsökande ska vara disputerad.
  • Huvudsökande ska vara aktiv vid svenskt lärosäte eller forskningsinstitut.
  • Projektansvarig forskare ska arbeta minst 15 % i projektet.
  • Medsökande i projektet som finansieras av MSB ska arbeta minst 10 % av en heltidstjänst i projektet under den tid de ingår i projektet.
 • Vilka har möjlighet att ansöka om bidrag för postdoktorala studier?

  För att kunna ansöka om postdoktoralt stöd måste din doktorsexamen ha utfärdats inom tre år före ansökan. Det är examensdatum, inte disputationsdatum, som räknas.

 • Vilka villkor gäller för rätten till resultat i de forskningsprojekt som MSB finansierar?

  Äganderätten till projektets resultat tillkommer utföraren. MSB har rätt att, för vid skapandet förutsägbara såväl som framtida ändamål, fritt använda projektets resultat, inom ramen för myndighetens hela verksamhet.

  MSB har rätt att bearbeta materialet, överlämna resultat för användning inom annan offentlig verksamhet samt sprida resultaten. Hänsyn ska dock tas till forskarens intresse av att helt eller delvis publicera resultaten som unikt material i vetenskaplig tidskrift eller att skydda en uppfinning genom patent.

  Vid publicering och i samband med presentationer ska MSB anges som finansiär. Utföraren är skyldig att informera kontaktpersonen vid MSB om kommande publiceringar.

UTGIVNINGSÅR:

Forskning planeras för ett säkrare samhälle : MSB:s forskningsplan 2021-2022

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Förändrade utmaningar, hot och möjligheter kräver utvecklad förmåga och ny kunskap. Därför inriktar och finansierar MSB forskning inom områ...

Senast granskad: 26 augusti 2021

Till toppen av sidan