Till innehåll på sidan

Vanliga frågor och svar

MSB får många frågor i samband med det hanteringen av det nya coronaviruset. Här har vi samlat svar på de vanligaste.

Om krisberedskap

 • Hur fungerar det svenska krisberedskapssystemet?
 • Hur ser det ut med beredskapslager idag?

  I dag är det är regionerna som är ansvariga för att tillräckliga resurser, exempelvis förbrukningsmateriel och medicinteknisk utrustning, finns tillgänglig för att kunna bedriva sin verksamhet och ge god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 5 kap. 2§). Regionerna samt kommunerna ansvarar även för att de har läkemedel i tillräcklig mängd.

  Generellt gäller ansvarsprincipen – det vill säga att den som har ansvar för något i vardagen har det även vid en kris.

  Läs mer om beredskapslager

  Läs mer om de grundläggande principerna inom krisberedskap i Sverige

  Sedan 2015 pågår planeringen för ett stärkt civilt försvar igen.

  Läs mer om vad som görs just nu

 • Varför finns inte samma beredskapslager idag som förr?

  Efter det kalla krigets slut ledde inriktningen för försvaret och den aktuella hotbilden till att det bedrevs ett begränsat arbete att planera och förbereda civilt försvar.

  I praktiken ledde politiska beslut till att berörda myndigheters och andra aktörers planering för höjd beredskap upphörde, eftersom det inte längre bedömdes finnas något behov. De resurser som specifikt hade skapats för det civila försvaret under andra världskriget, och det kalla kriget fram till åren kring 1990, hade blivit inaktuella och togs ur drift. För läkemedelslagren skedde det när gamla Apoteksbolaget förlorade sitt monopol och deras beredskapsansvar inte lades över på någon ny aktör.

  Rörande skyddsrummen, drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia, elförsörjningen och upprätthållande av elektroniska kommunikationer har det även fortsättningsvis genomförts åtgärder för att upprätthålla viss specifik förmåga.

  Läs mer om beredskapslager

 • Vad har MSB för resurser idag?

  I dag har inte MSB något uppdrag att hålla beredskapslager. Däremot har MSB idag förstärkningsresurser för skogsbrandsbekämpning, översvämningar, oljeutsläpp, kemiska-, biologiska och nukleära utsläpp, sök och räddning, samverkan och ledning, värdlandsstöd samt skyddsutrustning för frivilla försvarsorganisationer. Dessutom kan MSB bistå personer med hemvist i Sverige som drabbats av allvarliga händelser utomlands.

 • Hur ska man tänka när det kommer till mat och krisberedskap?

  Det finns i nuläget inga rekommendationer om att man behöver förbereda sig på något särskilt sätt kopplat till coronaviruset. Däremot är MSB:s allmänna rekommendation att man ska planera för att kunna klara sig utan samhällets hjälp i minst några dygn – upp till en vecka eller längre om du har den möjligheten.

  Har kan du läsa ytterligare tips om personlig krisberedskap

 • Kommer leveranser av mat och mediciner omfattas av inreseförbudet till Sverige?

  Nej, varutransporter kommer inte omfattas av inreseförbudet till Sverige. Läs mer på regeringens webbplats

 • Behöver man oroa sig för dricksvattenförsörjningen?

  Nej. MSB och Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk för störningar i dricksvattenproduktionen i nuläget. På längre sikt visar MSB:s analyser att det kan finnas en risk för brist på så kallade beredningskemikalier inom dricksvattenförsörjningen, samt på flockningsmedel som används för rening av avloppsvatten, på grund av försenade leveranser. Eventuella förseningar beror på hur länge olika landgränser hålls stängda.

  Om det vid något tillfälle skulle uppstå brist på de kemikalier som behövs för dricksvattenproduktion, finns det alltid möjlighet att omfördela resurser mellan olika verksamheter. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och kommer alltid att prioriteras. MSB följer utvecklingen noga och kan vidta åtgärder för att säkra produktionen av dricksvatten om det skulle behövas.

Nationell testning av covid-19

 • Var hittar jag ”listan” över samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19?

  Enligt Folkhälsomyndighetens nationella strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 är en av de prioriterade grupperna för testning kategorin ”övrig samhällsviktig verksamhet”. MSB har tagit fram ett underlag som beskriver vad som är samhällsviktig verksamhet, exempel på sådan verksamhet och ett stöd i att identifiera vad som är samhällsviktigt inom den egna organisationen.

  Ladda ned listan (pdf)

  Underlaget kan användas av de som ansvarar för att utföra provtagning. Den kan även användas av de som ansvarar för en verksamhet och vill göra en bedömning om den är samhällsviktig.

 • Varför är inte lärare och förskollärare med på prio 3-listan?

  Eftersom det finns en begränsad kapacitet när det kommer till testning börjar man med den begränsade listan med nyckelpersoner, eftersom den inte får omfatta alltför många. Vi vill att all samhällsviktig personal, inklusive lärare och förskollärare, från vår ursprungliga lista ska få tillgång till tester så snabbt det medges.

Om skolfrågor

Andra språk

 • Var kan man hitta information om coronaviruset på andra språk än svenska?

  På Krisinformation.se sammanställs uppdaterad och bekräftad information från samtliga berörda myndigheter gällande hanteringen av coronautbrottet. Där finns information 22 språk samt på teckenspråk och en uppläsningsfunktion.

  Information om covid-19 hos Krisinformation.se

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta. Informationen finns på arli, arabiska, dari, farsi, finska, franska, kinesiska, nordsamiska, pashto, polska, romani lovari, somaliska, spanska, sydsamiska, thai, tigrinja samt tyska.

  Till informationen på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Sveriges Radio är en del av den svenska krisberedskapen, och på deras webbplats finns artiklar samt radiosändningar som handlar om coronautbrottet på lätt svenska, finska, samiska, meänkieli, romani chib, arabiska, kurdiska, persiska, somaliska samt engelska.

  Till informationen på Sveriges Radios webbplats

  1177 Vårdguiden har tagit fram information om vikten av att stanna hemma om du känner dig sjuk och vad du ska göra om du misstänker att du smittats av coronaviruset. Informationen finns tillgänglig på arabiska, engelska, finska, meänkieli, nordsamiska, persiska, polska, ryska, somaliska spanska och sydsamiska.

  Information om coronaviruset på 1177.se

Senast granskad: 30 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan