Till innehåll på sidan

Vad gör MSB?

MSB arbetar alltid för att göra hanteringen av samhällsstörningar mer effektiv, så att konsekvenserna i samhället begränsas. Vi är navet för den samlade krishanteringen i Sverige. För att hantera coronavirussjukdomen covid-19 har flera myndigheter ansvar för olika delar. Tillsammans utgör detta Sveriges beredskap.

Samlar bekräftad information till allmänheten på krisinformation.se

På webbplatsen krisinformation.se finns bekräftad information från myndigheter som är involverade i hanteringen av coronavisruset covid-19.

Samlad information om covid-19 på krisinformation.se

Omvärldsbevakar och samordnar information till myndigheter och regeringen

 • MSB tar fram nationella lägesbilder om lång- och kortsiktiga konsekvenser för samhällets säkerhet.
 • MSB håller regeringskansliet informerat om hur utvecklingen kan påverka samhället.
 • MSB omvärldsbevakar utvecklingen och håller kontakt med berörda aktörer och myndigheter.
 • MSB arrangerar regelbundna samverkanskonferenser för att ge andra involverade myndigheter tillfälle att delge varandra information och även samordna beslut.

Stödjer och tar fram vägledningar

MSB ger stöd och vägledningar till samhällsaktörer som arbetar med beredskap. Ett exempel är vägledning i identifiering av samhällsviktig verksamhet och planeringsstöd för bortfall av personal, varor eller tjänster.

Operativa insatser

MSB:s operativa uppdrag fungerar ur ett allrisk-perspektiv, det vill säga att vi har samma resurser och arbetssätt att utgå ifrån oavsett samhällsstörning. Vi kan välja att tillämpa dessa och skala upp lite olika beroende på händelse.

Stärker myndigheter med kompetens och materiel

MSB erbjuder berörda myndigheter att låna kompetens och materiel.  Hittills har vi till exempel:

 • gett stöd till Polismyndigheten i norra Sverige med elverk för deras arbete vid gränskontroller mot Norge.
 • stärkt upp olika myndigheter och regioner med bland annat kriskommunikatörer, stabstöd och analytiker
 • stärkt flera regioner med tält. Tälten kan användas för att göra en initial bedömning utanför sjukhusen för att personer med misstänkt coronasmitta inte ska komma in på sjukhusen
 • bistått Utrikesdepartementet vid assisterade hemresor. Stödet har bestått i bland annat kommunikationssamordning mellan inblandade myndigheter, personal med medicinsk kompetens som följde med på del av resan och med hjälp av resenärernas transport till hemadressen

Arbete med föreskrifter och allmänna råd

Om det fattas beslut om att stänga skolverksamhet och annan omsorg för barn, med anledning av coronaviruset, behöver vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen.

Informationssatsning till allmänheten

MSB fick i mars 2020 i uppdrag av regeringen att säkerställa att myndigheternas information om det nya coronaviruset är samordnad och tydlig samt att det finns effektiva kanaler för att föra ut informationen. 

MSB har valt att dela upp uppdraget i tre delar:

 • att på bred front nå ut med annonsering i traditionella- samt sociala och digitala medier, bland annat i tidningar, radio, tv samt på informationstavlor. 
 • att i samverkan med myndigheter och organisationer i civilsamhället arbeta för att nå människor som inte tar till sig eller använder konventionella informationskanaler och plattformar. 
 • att genomföra regelbundna presskonferenser där Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen gemensamt informerar om det aktuella läget.

Bekräftad och uppdaterad information till allmänheten om covid-19 finns på den myndighetsgemensamma webbplatsen Krisinformation.se.

Fördjupande undersökning hos allmänheten om beteende och attityder kopplade till coronarestriktioner

Myndigheterna behöver få ökad förståelse och kunskap om människors beteenden och attityder gentemot regler, allmänna råd och rekommendationer för att kunna stärka och utveckla kommunikationsinsatser mot allmänheten. Därför genomför MSB i maj 2021 en fördjupande undersökning i syfte att påverka beteenden till ökad efterlevnad, vilket kan generera en minskad smittspridning.

Den fördjupande undersökningen är uppdelad i olika delar. Den första delen är en webbenkät som under vecka 17 gick ut till 2400 respondenter. Som ett komplement till denna genomförs sedan 200 stycken på-stan-intervjuer på språken engelska, arabiska, polska, persiska, somaliska och turkiska. Dessa intervjuer äger rum från och med vecka 18 och tre veckor framåt. Därefter inleds undersökningens kvalitativa del, som består av sju olika fokusgrupper. Detta moment pågår under vecka 20 och 21.

Slutresultatet presenteras på MSB:s webbplats i slutet av juni.  

Information på andra språk

En viktig del av informationssatsningen är att nå personer med behov av information på sitt första språk med information om hur vi tillsammans kan bromsa spridningen av covid-19.

Samlad information till utländska turister i Sverige

När besökare kommer till Sverige är det deras ansvar att ta reda på vilka restriktioner som gäller med anledning av covid-19.

Informationen är lätt att hitta via Visit Sweden (Svenska turistbyråer), färjeterminaler, flygplatser, tågstationer och andra platser som turister ofta besöker.

Information finns på 22 språk på Krisinformation.se.

Fakta: Ansvarsfördelning

Regeringskansliet (genom Utrikesdepartementet och Socialdepartementet), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB är de myndigheter som i störst utsträckning arbetar med det nya coronaviruset. Kortfattat kan man säga att:

 • Folkhälsomyndigheten har huvudansvar för frågor som rör smittspridning och smittskydd
 • Utrikesdepartementet ansvarar för reseavrådan och assisterade hemresor
 • Socialstyrelsen ansvarar för det sammantagna vårdplatsläget

Därutöver har regionerna ansvar för att skala upp och möta smittan genom de lokala vårdcentralerna samt respektive regions smittskyddsläkare.

Hjälp till att stoppa smittspridningen

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 1. Stanna hemma vid symtom på covid-19
 2. Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
 3. Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och din regionala smittskyddsläkare

Ring 113 13 om du har generella frågor om covid-19.

Nationella allmänna råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Bekräftad information om coronaviruset finns på Krisinformation.se

Senast granskad: 5 maj 2021

Till toppen av sidan