Till innehåll på sidan

Svenska aktörer beviljas ersättning för transport av skyddsutrustning

Under sommaren 2020 inrättades en möjlighet för svenska aktörer i hanteringen av covid-19 att ansöka om ekonomisk ersättning för kostnader som uppkommit i samband med transporter över landsgränser. Detta tillfälliga finansieringsinstrument kallas Emergency Support Instrument, ESI. I ett första spår öppnades en möjlighet till ersättning för transporter. Det kallas ESI Mobility Pack. 16 svenska aktörer ansökte om medel motsvarande 23,5 miljoner euro. Av dess beviljades 14 aktörer ersättning från EU-kommissionen motsvarande en summa på 7,5 miljoner euro, dvs ca 77 miljoner kronor. Än finns möjlighet att ansöka om medel för transport av medicinsk personal och patienter. ESI kommer även att utvidgas till att gälla andra kostnader som är kopplade till hanteringen av Covid 19.

Bakgrund

EU-kommissionen har lanserat ett instrument, ESI, som gör det möjligt för medlemsstaterna att söka ersättning för kostnader som uppkommit i samband med hanteringen av covid-19. Den 17 juni meddelade EU-kommissionen att de skulle lansera en pilot inom detta instrument för att göra det möjligt för medlemsstaterna att söka ersättning för kostnader som uppkommit i samband med gränsöverskridande transporter, ESI Mobility Pack. Det kan röra sig om transporter mellan EU:s medlemsländer eller från ett icke medlemsland till ett land inom EU. Instrumentet skapades i april 2020.

MSB har utsetts till nationell kontaktpunkt för inlämningen av ansökningar till EU-kommissionen. Beslut om vilka ansökningar som kommer att beviljas eller avslås fattas av EU-kommissionen. 

Ersättningarna sorteras efter följande tre kategorier:

 • Transport- och logistikkostnader för överföring av skyddsutrustning eller annan medicinsk utrustning
 • Transport- och logistikkostnader för överföring av patienter
 • Transport- och logistikkostnader för transport av sjukvårdspersonal

Ansökningsperioden var 19 juni - 10 juli 2020.

Ansökningsprocessen

Ansökningsperioden har löpt ut för ersättningar via ESI gällande transport av utrustning relaterat till hanteringen av covid-19.

MSB har skickat vidare de svenska ansökningarna till EU-kommissionen. Totalt ansökte 16 regioner, kommuner och företag om EU-medel för transporter  av skyddsutrustning under perioden 1 februari – 10 september 2020. De svenska ansökningarna uppgick sammanlagt till 23,5 miljoner euro.

Den 11 september lämnade EU-kommissionen beskedet att de svenska sökande får ersättning på sammanlagt 7,5 miljoner euro, det vill säga cirka 77 miljoner kronor, som går till svensk vård och omsorg. Fjorton ansökningar av sexton godkändes i sin helhet, men på grund av många sökande fördelade kommissionen ut medlen utifrån medlemsstaternas befolkningsstorlek, antal drabbade av covid-19 och antal döda i covid-19. Man vägde också in ifall aktiviteten som föranledde kostnaden hade skapat ett mervärde för fler än ett land inom EU. På så vis fördelades medlen ut enligt vissa procentsatser vilket gjorde att de svenska regionerna och kommunerna inte fick full kostnadstäckning för sina utgifter. Drygt 30 procent av kostnaderna ersattes med EU-medel i slutänden.

Vad händer nu?

För aktörer som beviljats medel via ESI:

 • EU-kommissionen skickar ut kontrakt, Grant Agreements, den 2 oktober
 • Aktör som beviljats medel signerar och skickar tillbaka kontraktet så att EU-kommissionen har det den 16 oktober
 • Aktör som beviljats medel skickar samtidigt in Final report som ska innehålla
  • Payment Requests
  • Invoices
  • Technical Implementation Reports
  • Financial Statement
  • Certificate of financial statement (for grants over 750 000 euros)
 • MSB kommunicerar resultatet och riktar sig mot nationell media genom pressutskick och pressträff, samt kommunicerar i sociala medier
 • Aktörer kommunicerar resultatet i lokala medier och i sociala medier

Nästa steg i processen är att de kommuner, regioner och företag som beviljats stöd kommer den att få ett kontrakt, ett Grant Agreement, som skickas ut den 2 oktober.  Kontraktet ska signeras och skickas tillbaka till EU-kommissionen så att de har kontraktet senast 16 oktober. Tillsammans med kontraktet ska även en så kallad Final Report skickas in, vilket finns beskrivet i missivet till kontraktet.

En aktör som beviljats stöd har krav på sig att synliggöra EU-finansieringen för allmänheten i media och i sociala medier. Mer om vad som krävs går att läsa i Frågor och Svar som du hittar under rubriken Övrig information längre ner på den här sidan.

MSB:s roll

MSB är nationell kontaktpunkt för det generaldirektorat som hanterar ESI Mobility Pack inom EU-kommissionen. Myndighetens uppgift i detta sammanhang har varit att informera om möjligheten att ansöka om medel, administrera inkomna ansökningar och skicka dem vidare till EU-kommissionen.

MSB har ingen roll i att granska inkomna ansökningar utan all bedömning görs av EU-kommissionen som också fattar beslut om ersättning.

MSB kommunicerar även de resultat som ESI medfört och riktar sig då mot nationell media genom pressutskick och pressträff, samt kommunicerar i sociala medier.

Om ni har frågor

Aktörer som lämnat in ansökningar har möjlighet att ställa frågor gällande ESI och den fortsatta hanteringen på följande adress: ECHO-ESI@ec.europa.eu

Andra spår inom ESI

Ansökningsperioden för transport av utrustning har löpt ut, men det finns fortfarande möjlighet att söka ersättning för transport av patienter och medicinsk personal över landsgränser. För att beviljas stöd i dessa spår krävs att transporten anmälts i ett system som kallas EWRS (Early Warning Response System) vilket du kan läsa mer om via länken nedan.

Early Warning Response System

ESI är ett initiativ som pågår under två år med start 1 februari 2020 och fler ersättningsspår kommer att öppnas under den här perioden. Det är ännu osäkert vilken eller vilka myndigheter i Sverige som kommer att bli ansvariga för att hantera Sveriges ansökningar i kommande spår. Det beror på vilken typ av aktiviteter som kommer att bli möjliga att söka ersättning för.

Mer information om ESI hittar du via länkarna till EU-kommissionens webbplatser under Mer information nedan.

Mer information

Om ESI på Europeiska kommissionens webbplats

Om ESI på DG-ECHO:s webbplats

Ansökningshandlingar

Nedladdningsbar PDF med frågor och svar från EU-kommissionen Bilaga till frågor och svar från EU-kommissionen

Frågor och svar för ansökan om transportstöd

Senast granskad: 4 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan