Till innehåll på sidan

Ersättning från EU för transporter

EU:s medlemsstater kan söka ersättning för kostnader kopplade till covid-19. Detta tillfälliga finansieringsinstrument kallas Emergency Support Instrument, ESI. MSB administrerar inkomna ansökningar kopplade till transporter och skickar dem vidare till EU-kommissionen.

I ett första spår öppnades en möjlighet till ersättning för transporter som uppkommit i samband med gränsöverskridande transporter, stödet kallas ESI Mobility Package. MSB har utsetts till nationell kontaktpunkt för inlämningen av svenska ansökningar till ESI Mobility Package. Myndighetens uppgift i detta sammanhang har varit att informera om möjligheten att ansöka om medel, administrera inkomna ansökningar och skicka dem vidare till EU-kommissionen.

MSB kommunicerar även de resultat som ESI medfört och riktar sig då mot nationell media genom pressutskick och pressträff, samt kommunicerar i sociala medier. MSB har ingen roll i att granska inkomna ansökningar utan all bedömning görs av EU-kommissionen som också fattar beslut om ersättning.

Ersättningens delar

Ersättningarna sorteras efter följande tre kategorier:

 • Transport- och logistikkostnader för transport av skyddsutrustning eller annan sjukvårdsutrustning
 • Transport- och logistikkostnader för transport av patienter
 • Transport- och logistikkostnader för transport av sjukvårdspersonal

Ersättning för transport av skyddsutrustning eller annan  sjukvårdsutrustning

Ansökningsperioden för kostnader uppkomna vid transport av utrustning var 19 juni – 10 juli 2020.

Under sommaren 2020 inrättades en möjlighet för svenska aktörer i hanteringen av covid-19 att ansöka om ekonomisk ersättning för kostnader som uppkommit i samband med transporter över landsgränser. 16 svenska regioner, kommuner och företag ansökte om medel motsvarande 23,5 miljoner euro. EU-kommissionen har beviljat ersättning till 14 svenska ansökningar på sammanlagt 7,5 miljoner euro, det vill säga cirka 77 miljoner kronor. Ersättningen går tillbaka till aktörer inom svensk vård och omsorg. 

På grund av många sökande fördelade kommissionen ut medlen utifrån medlemsstaternas befolkningsstorlek, antal drabbade av covid-19 och antal döda i covid-19. Man vägde också in ifall aktiviteten som föranledde kostnaden hade skapat ett mervärde för fler än ett land inom EU. På så vis fördelades medlen ut enligt vissa procentsatser vilket gjorde att de svenska regionerna och kommunerna inte fick full kostnadstäckning för sina utgifter. Drygt 30 procent av kostnaderna ersattes med EU-medel i slutänden.

Ersättning för transport av patienter och sjukvårdspersonal

Än finns möjlighet att ansöka om medel för transport av patienter och sjukvårdspersonal över landsgränser. För att beviljas stöd i dessa spår krävs att transporten anmälts i ett system som kallas Early Warning Respons System, EWRS vilket du kan läsa mer om via länken nedan.

Early Warning Response System på EU:s webbplats

Ansökningsprocessen

Ansökningsperioden för ersättning vid transport av utrustning relaterat till hanteringen av covid-19 har löpt ut och MSB har skickat vidare de svenska ansökningarna till EU-kommissionen. Beslut om vilka ansökningar som kommer att beviljas eller avslås fattades av EU-kommissionen den 11 september och kommunicerades till respektive aktör som sökt.

Nästa steg i processen är att de kommuner, regioner och företag som beviljats stöd kommer att få ett kontrakt, ett Grant Agreement. Kontraktet ska signeras och skickas tillbaka till EU-kommissionen. Tillsammans med kontraktet ska även en slutrapport, så kallad Final Report skickas in, vilket finns beskrivet i missivet till kontraktet.
En aktör som beviljats stöd har krav på sig att synliggöra EU-finansieringen för allmänheten i media och i sociala medier. Mer om vad som krävs går att läsa i Frågor och svar som du hittar under rubriken Övrig information längre ner på den här sidan.

För aktörer som beviljats medel via ESI gäller följande:

 • EU-kommissionen skickar ut kontrakt, Grant Agreements, den 2 oktober
 • Aktör som beviljats medel signerar och skickar tillbaka kontraktet så att EU-kommissionen har det den 16 oktober
 • Aktörer kommunicerar resultatet i lokala medier och i sociala medier och informerar EU-kommissionen om vilka kommunikativa åtgärder som vidtagits, inklusive MSB:s kommunikation i nationella medier.
 • Aktör som beviljats medel skickar samtidigt in en slutrapport som ska innehålla:
  • Payment Requests
  • Invoices
  • Technical Implementation Reports
  • Financial Statement
  • Certificate of financial statement (for grants over 750 000 euros)

Ansökningshandlingar

Om Emergency Support instrument, ESI

Emergency Support Instrument är ett finansieringsstöd som EU-kommissionen har tagit fram för att göra det möjligt för medlemsstaterna att söka ersättning för kostnader som uppkommit i samband med hanteringen av covid-19.

ESI är ett initiativ som pågår under två år med start 1 februari 2020 och fler ersättningsspår kommer att öppnas under den här perioden. Det är ännu osäkert vilken eller vilka myndigheter i Sverige som kommer att bli ansvariga för att hantera Sveriges ansökningar i kommande spår. Det beror på vilken typ av aktiviteter som kommer att bli möjliga att söka ersättning för.

Om ESI på EU-kommissionens webbplats

Om ESI på DG-ECHO:s webbplats

ESI Mobility Package

Den 17 juni meddelade EU-kommissionen att de skulle lansera en pilot inom ESI för att göra det möjligt för medlemsstaterna att söka ersättning för kostnader som uppkommit i samband med gränsöverskridande transporter. Stödet kallas ESI Mobility Package och gäller transporter mellan EU:s medlemsländer eller från ett icke medlemsland till ett land inom EU. Instrumentet skapades i april 2020 och gäller retroaktivt kostnader från 1 februari 2020.

Nedladdningsbar PDF med frågor och svar från EU-kommissionen Bilaga till frågor och svar från EU-kommissionen

Frågor och svar för ansökan om transportstöd

Senast granskad: 18 november 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan