Till innehåll på sidan

Samlad nationell lägesbild för hanteringen av det nya coronaviruset

När en samhällsstörning eller kris inträffar behövs en samlad bild över situationen, en så kallad lägesbild. Det är MSB som tar fram den. Lägesbilden ger en överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad alla ansvariga gör för att hantera situationen.
  • Samlad nationell lägesbild 15 oktober 2020
    • MSB bedömer att situationen är fortsatt allvarlig. Smittspridningen har under den senaste tiden ökat på flera platser, men det finns fortsatt skillnader över landet. Den ökande smittspridningen sammanfaller med vissa rapporterade brister i efterlevnad av rekommendationerna. Detta understryker vikten av att aktörerna fortsatt verkar för att rekommendationerna följs och för att alla, såväl enskilda individer som organisationer, arbetsgivare med flera, tar sitt ansvar.
    • Det finns fortsatt en risk för att lokala och regionala utbrott av covid-19 ytterligare ökar belastningen på redan högt belastad verksamhet som vård och omsorg.
    • Utvecklingen framöver är osäker gällande konsekvenser för målen för samhällets säkerhet till följd av bland annat omvärldsutvecklingen, risken för fler lokala utbrott, hög belastning på personal, och förekomsten av andra sjukdomar med liknande symptom som covid-19.
    • Det finns ett fortsatt behov av samverkan och en samlad hantering, särskilt kring kommunikation till allmänheten. Förändringar i vissa av restriktionerna och användningen av lokala allmänna råd riskerar att upplevas som otydligt av allmänheten, vilket skapar ytterligare behov av kommunikation och samverkan.
    • Nationellt stöd behöver fortsatt samordnas så att samhällets samlade resurser används effektivt och på ett sådant sätt att flera lokala utbrott kan hanteras samtidigt.
    • Ansvarsfullt resande och fysisk distansering i kombination med åtgärder från ansvariga offentliga och privata aktörer för att minska trängsel är fortsatt viktigt.
  • Samlad nationell lägesbild 1 oktober 2020
    • Spridningen av covid-19 ser ut att öka på vissa platser samtidigt som det sker förändringar i restriktioner, regler och råd, vilket skapar kommunikativa utmaningar. I samband med nationella lättnader av restriktioner kan det upplevas att det uppstår skillnader mellan lokal/regional information och nationell information om restriktioner, regler och råd. Dessa kommunikativa utmaningar ökar vikten av lokal och regional strategisk kommunikation till berörda målgrupper. 
    • Flera länsstyrelser rapporterar om oro hos kommuner inför att besöksförbudet på särskilda boenden och äldrevård hävs den 1 oktober. Oron handlar bland annat om risken för smittspridning bland boende och personal på boenden, men även för effekterna av fortsatt isolering. Kommunerna planerar för detta, men det finns ett behov av att omsätta föreskrifter, allmänna råd och annat stöd till lokala besöksrutiner och att dessa kommuniceras. 
    • Flera aktörer rapporterar via länsstyrelserna att det behövs samordning inför höstens och vinterns händelser och högtider, som kan innebära mer resande och aktiviteter inomhus. 
    • Trots regionala åtgärder finns fortsatt trängsel i kollektivtrafik. Det finns fortsatt behov av samverkan och en samlad hantering tillsammans med transportbranschens aktörer för att möjliggöra trygga resor. 
    • Kapaciteten för provtagning för pågående infektion (PCR-provtagning) har ökat på flera platser, men belastningen rapporteras vara hög på laboratorieverksamheten. Spridning av covid-19 och andra sjukdomar med liknande symptom kan öka belastningen på testningsverksamheten. Vissa länsstyrelser betonar också ett fortsatt behov av kommunikation kring testning och hur testresultat ska hanteras, inklusive vid testning av barn.
  • Samlad nationell lägesbild 18 september 2020

    MSB:s samlade bedömning MSB bedömer att situationen är stabil men fortsatt allvarlig. Utvecklingen framöver är osäker gällande konsekvenser för målen för samhällets säkerhet till följd av omvärldsutvecklingen i stort och risken för lokala utbrott samt utveckling av den kommande säsongsinfluensan. 

    • I flera andra europeiska länder ökar smittan efter lättade restriktioner vilket understryker vikten av att fortsatt följa rekommendationerna. 
    • Det finns risk för lokala och regionala utbrott av covid-19 under hösten, vilket kan öka belastningen på kommuner. Kommuner och länsstyrelser behöver se över och eventuellt utveckla sin kontinuitetsplanering och identifiering av samhällsviktig verksamhet inom ramen för sitt verksamhetsansvar och geografiska områdesansvar. Detta inkluderar identifiering av relevanta samhällsviktiga aktörer. 
    • Det finns risk för ökat personalbortfall, på grund av egen sjukdom eller vård av barn. Detta beror även på förekomsten av andra sjukdomar med liknande symptom som covid-19, vilka belastar testningskapaciteten och försvårar prioriteringen av testning av samhällsviktig personal. 
    • I händelse av lokala utbrott behöver nationellt stöd fortsatt samordnas så att samhällets samlade resurser används effektivt och på ett sådant sätt att flera lokala utbrott kan hanteras samtidigt. 
    • Det finns ett fortsatt behov av samverkan och en samlad hantering, inklusive kommunikation till allmänheten. Ansvarsfullt resande och fysisk distansering i kombination med åtgärder från ansvariga offentliga och privata aktörer för att minska trängsel är fortsatt viktigt. Kommunikationen behöver i vissa fall målgrupps- och verksamhetsanpassas samt betona det individuella ansvaret.
  • Samlad nationell lägesbild 3 september 2020
    • MSB bedömer att situationen fortsatt är allvarlig, trots en stabil situation.
    • I flertalet andra europeiska länder ökar smittan efter lättade restriktioner vilket understryker vikten att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
    • Det finns en risk för lokala och regionala utbrott av covid-19 under hösten, vilket skulle kunna öka belastningen på och i enskilda kommuner. Kommuner och länsstyrelser behöver se över och eventuellt utveckla sin kontinuitetsplanering och identifiering av samhällsviktig verksamhet inom ramen för sitt verksamhetsansvar och sitt geografiska områdesansvar.
    • Vid lokala utbrott behöver nationellt stöd samordnas så att samhällets resurser används effektivt och på ett sätt som gör att flera lokala utbrott kan hanteras samtidigt.
    • Det finns ett fortsatt behov av samverkan och en samlad hantering i samhället, inklusive kommunikation till allmänheten. Det är också viktigt fortsätta resa ansvarsfullt och hålla fysisk distansering, i kombination med åtgärder från ansvariga offentliga och privata aktörer för att minska trängsel.
    • För att motverka informationströtthet behövs innovativa lösningar utöver de vanliga kommunikationskanaler som uppmanar till uthållighet i att följa råd och rekommendationer. Kommunikationen behöver i vissa fall målgrupps- och verksamhetsanpassas samt betona det individuella ansvaret.
  • Samlad nationell lägesbild 20 augusti 2020
    • Efterlevnaden av myndigheternas råd och rekommendationer varierar över landet, beroende på sammanhang och väder. Rapporteringen från länsstyrelserna gör gällande att efterlevnaden minskar främst bland ungdomar, unga vuxna och personer i riskgruppen 70+. För att motverka informationströtthet behövs innovativa lösningar utöver de vanliga kommunikationskanalerna som uppmanar till uthållighet i att följa råd och rekommendationer. Kommunikationen behöver i vissa fall målgrupps- och verksamhetsanpassas samt betona det individuella ansvaret.
    • Förnyad planering inför hösten och vintern behöver fortgå bland myndigheterna, dels för att skapa långsiktighet, dels för att ta tillvara vårens och sommarens erfarenheter.
    • Det finns ett fortsatt behov av samverkan och en samlad hantering, inklusive kommunikation till allmänheten, tillsammans med transportbranschens aktörer för att möjliggöra trygga resor vid skolstart och återgång till vardag. Ansvarsfullt resande och fysisk distansering i kombination med åtgärder från ansvariga offentliga och privata aktörer för att minska trängsel är fortsatt viktigt.
    • Det finns indikationer på att påverkan på vissa samhällsviktiga verksamheter gradvis minskar, i andra fall råder en oförändrad påverkan. Vissa myndigheter förbereder eller har påbörjat återgång till normaldrift av verksamheter samt återupptar till viss del uppskjuten verksamhet. Detta med bibehållen beredskap för en förändrad situation. Inom andra samhällsviktiga verksamheter kvarstår påverkan som i förlängningen potentiellt kan leda till sekundära effekter. I vissa fall förekommer fortsatt omprioritering och uppskjutning av ordinarie planerad verksamhet.
    • Flera länsstyrelser rapporterar fortsatt om ett ökat antal ärenden gällande våld i nära relationer, orosanmälningar för barn och hushåll i behov av försörjningsstöd. Pandemin riskerar dessutom att förstärka befintlig, och försätta fler i, utsatthet.
  • Samlad nationell lägesbild 6 augusti 2020
    • Det finns signaler om att allmänhetens benägenhet att följa myndigheternas råd och rekommendationer minskar. De kommunikativa insatserna för att informera om riktlinjer och rekommendationer behöver fortsätta. Kommunikationen behöver i vissa fall målgruppsanpassas samt betona det individuella ansvaret.
    • Skolstart och återgång till arbete efter semesterperioden befaras medföra ökad trängsel inom kollektivtrafiken. Ansvarsfullt resande och fysisk distansering i kombination med åtgärder från ansvariga offentliga och privata aktörer för att minska trängsel är fortsatt viktigt. Både för att förhindra ökad smittspridning och för att personer med arbeten inom samhällsviktig verksamhet ska ha möjlighet att ta sig till sina arbetsplatser.
    • De fortsatta rekommendationerna rörande riskgrupper och hemarbete riskerar att öka ofrivillig ensamhet och psykosocial ohälsa ju längre pandemin fortgår. Det är därför viktigt att såväl arbetsgivare som berörda organisationer följer utvecklingen för att uppmärksamma behov av ytterligare åtgärder.
    • Fortsatta ansträngningar och samverkan behövs för att säkerställa tillgång på skyddsmateriel, läkemedel samt förbrukningsmateriel för bland annat provtagning. Detta gäller särskilt på längre sikt (tre månader).
    • Aktörerna behöver beakta att kluster av ökad smittspridning kan uppstå. Det är av stor vikt att erfarenheter från vårens hantering redan nu omhändertas bl.a. för proaktiv planering av höstens verksamhet. Detta inkluderar utveckling av ledningsorganisation, stabsmetodik, uthållig personalplanering samt förmåga att samverka.
  • Samlad nationell lägesbild 23 juli 2020

    Sammanfattning av Samlad nationell lägesbild 23 juli, 2020

    MSB bedömer att situationen fortsatt är allvarlig, trots en något stabilare situation i nuläget, och att utvecklingen framöver är osäker.

    • Det finns tecken på att aktörer underskattar graden (1-5) av påverkan på verksamheten i sin rapportering. Troligen beror detta på att aktörerna tolkar situationen som ett nytt normalläge snarare än att den faktiska påverkan har minskat. Många aktörer ser fortsatt att situationen är ansträngd, i synnerhet vad gäller personalläget. En underskattning av påverkan riskerar att skapa bristande planeringsunderlag.
    • Aktörerna behöver beakta att kluster av ökad smittspridning kan uppstå. Det är av stor vikt att erfarenheter från vårens hantering redan nu omhändertas bl.a. för proaktiv planering av höstens verksamhet.
    • Fortsatta ansträngningar och samverkan behövs för att säkerställa tillgång på skyddsmateriel, läkemedel samt förbrukningsmateriel för bland annat provtagning. Detta gäller särskilt på längre sikt (tre månader).
    • Det behövs fortsatt nationell och regional samverkan för åtgärder i syfte att minska trängselproblematik inom kollektivtrafiken samt kommunikation till allmänheten om detta.
    • För att möta en eventuellt ökad smittspridning finns det även fortsatt behov av ansträngningar för att säkerställa tillgång på medicinsk utrustning, skyddsmateriel och läkemedel.
    • Trots att provtagning för pågående covid-19 infektion sker i allt större omfattning behövs fortsatt arbete för att säkerställa tester för pågående infektion (PCR-provtagning) av personal inom övrig samhällsviktig verksamhet (prioritetsgrupp 3).
    • Det är av vikt att samhällsviktiga aktörer säkerställer att den befintliga kontinuitetsplaneringen även innefattar avbrott och störningar i energiförsörjningen.
    • MSB avser att uppdatera sina scenarier till stöd för analys och planering under pandemin mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens nya scenarier.
  • Samlad nationell lägesbild 9 juli 2020
    • Även om situationen är stabilare just nu, är den fortsatt allvarlig och utvecklingen framåt är osäker. Aktörerna behöver fortsatt säkerställa att det finns en beredskap att snabbt att skala upp beredskapen för att kunna hantera ytterligare utbrott eller kunna hantera parallella händelser, skogsbränder, torka, vattenbrist och värmebölja. Erfarenheter från vårens hantering kan redan nu omhändertas exempelvis genom att utveckla ledningsorganisation, stabsmetodik, uthållig personalplanering samt förmåga att samverka.
    • Vi ser att resandet tilltar, orter som inte är traditionella turistorter kan uppleva en ökad tillströmning och därmed ökad belastning för aktörerna. Vi har också sett indikationer på brister i efterlevnaden av rekommendationerna, särskilt bland ungdomar och unga vuxna. Vid varmare väder har ökad trängsel och folksamlingar uppmärksammats, på bland annat nattklubbar, stränder och caféer. För att förhindra ökad smittspridning och en ytterligare belastad sjukvård, är det viktigt att alla fortsätter att följa restriktionerna. Därför ska vi fortsätta kommunicera riktlinjer och rekommendationer, både på svenska och andra språk.
    • För att säkerställa tillgång på skyddsmateriel, läkemedel och materiel för provtagning vid en eventuell ökad smittspridning, behövs fortsatt samverkan mellan berörda aktörer.
    • Försämringar i levnadsförhållanden, exempelvis ökad arbetslöshet och minskad tillit till myndigheter, kan leda till ökad social oro. För att förebygga och minska riskerna för social oro har Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, länsstyrelserna och MSB initieratett forum för att dela relevant information.
  • Samlad nationell lägesbild 25 juni 2020
    • Nuvarande situation påverkar mycket stora delar av samhället. Beslut som fattas av aktörer inom ett område kan ge konsekvenser inom andra. För att åstadkomma en effektiv hantering behöver aktörer därför samverka inför beslut.
    • Prognoserna för fortsatt smittspridning är osäkra. Aktörer bör därför ta höjd för att kunna hantera en förnyad ökad smittspridning, och även för att kunna hantera andra händelser parallellt. 
    • Det behövs fortsatta ansträngningar och samverkan för att säkerställa tillgång på skyddsmaterial och materiel för provtagning.
    • Resandet kommer att tillta i samband med sommaren och stundande semestrar. Länen behöver ta höjd för att även orter som vanliga år inte är särskilda turistorter kan uppleva en ökad belastning. De kommunikativa insatserna för att informera besökare, både på svenska och andra språk, behöver fortsätta. Flera länsstyrelser har påbörjat arbete med att ta fram informationsmaterial med anledning av förväntad tillströmning av turister under sommaren.
    • MSB har genomfört ett utskick till innehavare av verksamheter, däribland sommarverksamheter, med budskapet att ”coronasäkra” sin verksamhet för att minska smittspridningen. Initiativet innefattar bland annat en checklista som sammanfattar Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer samt en webbsida där goda exempel publiceras. 
    • Det är fortsatt av stor vikt att erfarenheter från vårens hantering omhändertas för att vidareutveckla krisledningsförmåga hos samhällets aktörer. Vilket inkluderar utveckling av ledningsorganisation, stabsmetodik, uthållig personalplanering samt förmåga att samverka.
  • Samlad nationell lägesbild 11 juni 2020
    • För att förhindra ökad smittspridning krävs fortsatta åtgärder för att bibehålla eller förbättra fysisk distansering under sommarperioden. Det krävs nationell samordning och inriktning för att ta fram riktlinjer och råd som särskilt berör besöksnäring och sommaraktiviteter, det är av stor betydelse för att motverka motsättningar och skillnader i förhållningssätt mellan aktörer och olika delar av landet.
    • MSB genomför tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen en informationskampanj under juni och juli med budskapet att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt vikten av att ta del av aktuell myndighetsinformation, då läget är fortsatt allvarligt.
    • Ökat resande inom landet och tillströmning av turister och sommargäster medför utmaningar under sommarperioden. För att underlätta för allmänheten att kunna följa rekommendationer om fysisk distansering och motverka stora skillnader i förhållningssätt mellan aktörer och mellan olika delar av landet behöver övergripande rekommendationer brytas ned till konkreta riktlinjer för olika verksamheter.
    • Inför sommarperioden finns fortsatt behov av att nå ut med information om rådande rekommendationer till utländska medborgare som befinner sig i Sverige, exempelvis för säsongsarbete eller på semester. Att såväl svenska som utländska besökare följer rekommendationer är viktigt för att minska risken för smittspridning och för att motverka oro och motsättningar mellan besökare och bofasta på semesterorter.
    • Det är viktigt att följa upp och bevaka behovet av förtydligade riktlinjer inom besöksnäring och sommaraktiviteter för att motverka ökad smittspridning under sommarperioden.
    • Flera aktörer anpassar verksamheten för ett nytt normalläge där ett ökat antal frågor hanteras inom ordinarie verksamhet. Detta kan möjliggöra längre uthållighet men är samtidigt en risk för lägre beredskap om smittspridning i samhället ökar igen.
    • Det är av stor vikt att ta lärdom av vårens hantering av covid-19 för att vidareutveckla krisledningsförmåga, vilket inkluderar ledningsorganisation, stabsmetodik, uthållig personalplanering och förmåga att samverka.
  • Samlad nationell lägesbild 29 maj 2020
    • Spridningen av covid-19 är fortsatt utbredd i Sverige. Indikationer på en viss avmattning i befolkningens benägenhet att följa myndigheternas rekommendationer medför risk för ökad smittspridning.
    • Aktörer anpassar verksamheten för ett nytt normalläge, så att fler frågor hanteras inom ordinarie verksamhet. Det något lugnare läget bör nyttjas till att ta tillvara erfarenheter från vårens hantering och omsätta dessa i förbättrande åtgärder. Genom att ta med sig erfarenheterna står verksamheten bättre rustad för en eventuell förnyad smittspridning. 
    • Nuvarande situation påverkar mycket stora delar av samhället. Beslut som fattas av aktörer inom ett område får konsekvenser inom andra. För att åstadkomma en effektiv hantering i samhället behöver aktörer samverka med varandra inför beslut.
    • Minskat resande i landet påverkar turistnäringen. Det är positivt att många personer ger sig ut i närliggande grönområden, men det kan öka påfrestningen på naturen. Detta gäller särskilt nära områden med koncentrerad befolkning. 
    • När nu länder lättar på reserestriktioner kommer det internationella resandet att öka, vilket kan medföra risk för ökad smittspridning. Berörda kommuner kan behöva förbereda sig för utländsk turism, till exempel genom information om de svenska rekommendationerna på andra språk. 
  • Samlad nationell lägesbild 15 maj 2020
    • Det finns indikationer på en viss avmattning i befolkningens benägenhet att följa myndigheternas rekommendationer. Restriktioner och rekommendationer är nödvändiga för att hantera situationen. Det viktigaste budskapet just nu är: Håll ut och fortsätt följa rekommendationer. 
    • De negativa sociala, ekonomiska och hälsomässiga effekter som långvariga begränsningar i livsföring kan medföra för människor, bör tydliggöras och följas över tid.
    • Samtliga aktörer bör i den mån det är möjligt, säkerställa att barn vid behov kan komma i kontakt med Socialtjänst, elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatri.
    • Det finns risk för att personer avstår från att söka vård för sjukdomstillstånd som inte är relaterad till covid-19, vilket kan bidra till negativa effekter så som att allvarliga sjukdomstillstånd inte upptäcks, diagnostiseras och därmed förvärras. Det kan även få negativa effekter på psykisk hälsa. 
  • Samlad nationell lägesbild 7 maj 2020
    • Utöver de uppenbara hoten mot människors liv och hälsa och påverkan inom sektorn vård och omsorg finns i nuläget ingen allvarlig påverkan* nationellt på samhällsviktig verksamhet. 
    • Några samhällsviktiga verksamheter rapporterar minskad påverkan. Läget är dock fortsatt allvarligt och utvecklingen osäker. Därför behöver alla aktörer fortsatt följa händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer, samt bibehålla en beredskap för att snabbt växla upp om läget försämras. Samhället behöver planera för att kunna återuppta ordinarie verksamhet och samtidigt förbereda för att kunna hantera en försämrad situation med nya restriktioner om det krävs. 
    • Förutsatt att människor fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning bedöms det inte sannolikt att personalbortfallet inom samhällsviktig verksamhet kommer att öka. Det finns dock indikationer på att benägenheten att följa myndigheters råd och rekommendationer minskar. För att se till att samhällsviktig verksamhet fortsatt fungerar är det därför av stor vikt att allmänheten fortsätter följa myndigheternas råd och rekommendationer.
    • Det finns fortsatt ett stort behov av förbrukningsmateriel och skyddsutrustning och det finns risk att tillgången på detta påverkas av störningar i internationella transportkedjor. 
    • Coronapandemin har fått kännbara ekonomiska konsekvenser för delar av befolkningen och riskerar att få följdeffekter för befolkningens liv och hälsa. Det gäller i synnerhet grupper som redan tidigare varit ekonomiskt utsatta. 
    • Det finns behov att stödja riskgrupper, särskilt de som inte kan använda digitala lösningar, med vardagliga ärenden som bankärenden, informationsinhämtning och myndighetskontakter.
  • Samlad nationell lägesbild 30 april 2020
    • Enligt Folkhälsomyndigheten finns det indikationer på att epidemin i viss mån börjar skifta fokus från Stockholmsområdet till andra regioner som uppvisar ett ökat antal fall. Smittspridningen i Sverige befinner sig i ett kritiskt skede, uthålligheten och följsamheten avseende rekommendationerna och råd sätts på prov.

    • Störningar i försörjning av kritiska varor och tjänster inom samhällsviktig verksamhet kan fortsatt utgöra en risk, eftersom dessa till stor del påverkas av internationella förhållanden. Särskilt behovet av förbrukningsmateriel och skyddsutrustning inom hälso- och sjukvård kommer fortsatt att vara stort.

    • Om isolering och fysisk distansering bedöms behöva fortgå en längre tid behöver åtgärder vidtas för att minska negativ hälsopåverkan för berörda grupper.

    • Flera kommuner uppger negativ påverkan på till exempel hemtjänst, äldreomsorg, socialförvaltning och dagverksamhet på grund av personalbortfall, ökad belastning samt introduktion av nyanställda.

    • Det finns behov av information som möter behovet hos anhöriga och närstående till personer med covid-19 samt till äldre som bor på äldreboenden.

    • På regional nivå lyfts att reducerad personalförmåga kan medföra allvarlig påverkan på förmågan att genomföra räddningsinsatser i samband med höga flöden och skogsbrandssäsong.

    • Allt fler verksamheter både på regional och nationell nivå påverkas ju längre krisen pågår, det märks nu i stor del av näringslivet. Företag drabbas av konkurser, varsel och permitteringar. Gränshandeln upplever negativa konsekvenser av stängda gränser.

     

  • Samlad nationell lägesbild 23 april 2020
    • De flesta samhällsviktiga verksamheter rapporterar, liksom som förra veckan, en måttlig påverkansgrad. Jämfört med förra veckan märks en viss ökning i grad av påverkan inom handel och industri samt socialförsäkringar.
    • Ökad belastning och personalbortfall kan komma att minska tillgängligheten till några myndigheters servicefunktioner. Fortsatt fungerande servicefunktioner hos myndigheterna är nödvändigt för att upprätthålla samhällets funktionalitet.
    • Flera länsstyrelser och myndigheter lyfter att redan ekonomiskt utsatta grupper och personer med små ekonomiska marginaler riskerar att påverkas särskilt hårt av ökande arbetslöshet, varsel och permitteringar. I förlängningen kan det få konsekvenser för människors liv och hälsa.
    • Några myndigheter har rapporterat att långsiktig verksamhet kan bli lidande på grund av hanteringen av covid-19-utbrottet. Exempelvis kan underhåll, förnyelse och utveckling av teknik försenas, vilket kan komma att påverka driftsäkerhet och förmågan att möta ökade kapacitetsbehov på lång sikt. Eftersom stora delar av den samhällsviktiga verksamheten är ömsesidigt beroende av varandra kan konsekvenser inom en verksamhet påverka andra. 
  • Samlad nationell lägesbild 16 april 2020
    • De flesta samhällsviktiga verksamheter är måttligt påverkade. Spridningen i påverkansgrad inom myndigheter och mellan verksamheter kan variera. Vissa aktörer rapporterar en minskad påverkan, då personal är åter i arbete. Sjukvård och omsorg är fortsatt mycket hårt belastade. På regional nivå är läget i stort sett oförändrat.
    • Det finns behov av fortsatt resursmäkling och anskaffning på nationell nivå avseende såväl materiel som personal för att säkerställa en effektiv hantering. Det finns även fortsatt behov av avvägningar mellan hälso- och sjukvårdens behov och andra verksamheters behov, främst avseende skyddsmateriel.
    • Aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet bör i sin planering ta höjd för att kunna hantera olika scenarion för den fortsatta utvecklingen av situationen med covid-19. Samtliga aktörer behöver säkerställa långsiktig planering för bemanning samt tillgång till kritiska varor och tjänster.
    • Det finns kommunikativa utmaningar i att nå ut till berörda grupper inför kommande högtider och helger samt att fortsatt betona vikten av att stanna hemma och inte uppsöka offentliga verksamheter vid sjukdom.
    • Som en konsekvens av pandemin riskerar utsatta grupper att drabbas extra hårt. Det är därför viktigt att berörda aktörer noga följer utvecklingen för att identifiera behov av eventuella riktade åtgärder.
  • Samlad nationell lägesbild 9 april 2020

    Gemensamt för de flesta verksamheter är att påfrestningen är oförändrad eller har ökat sedan föregående rapportering. De flesta samhällsviktiga verksamheter är måttligt påverkade (2 på en 5-gradig skala) men spridningen i påverkansgrad är stor. Hälso-och sjukvård samt omsorg är mycket hårt belastade och förväntas vara det även framöver. På regional nivå syns en generell ökning av belastning inom de flesta av samhällssektorerna.

    För en effektiv hantering behöver resursmäkling, anskaffning och prioritering av materiel och personal på nationell nivå säkerställas. Det råder i nuläget en ökad risk för att brist på läkemedel, eftersom efterfrågan ökar i kombination med att det är störningar i produktions-och transportflöden. Det finns behov av samordning av transporter för samhällsviktiga varor inom Sverige. Höga krav ställs på ledningsförmågan hos i stort sett alla aktörer och eftersom situationen förväntas pågå under längre tid behöver det finnas en uthållighet i ledningsförmågan.

    Aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet bör fortsätta att ta höjd för ytterligare omprioriteringar och åtgärder för att skapa uthållig personalförsörjning. Aktörer behöver även säkerställa att skyddsvärd information avseende exempelvis behov, brister och planläggning kopplat till hanteringen av covid-19 hanteras korrekt.

  • Samlad nationell lägesbild 2 april 2020

    Påfrestningen på samhällsaktörerna har ökat, men situationen inom samhällsviktig verksamhet är relativt stabil, förutom kända bekymmer som en ansträngd hälso- och sjukvård, ökad risk för brist på sjukvårdsmateriel och störningar i transporter.

    Totalt sett är de samhällsviktiga verksamheterna måttligt påverkade (2 på en 5-gradig skala), men det finns en stor spridning i graden av påverkan.
    De med ansvar för samhällsviktig verksamhet bör i takt med ökad smittspridning ta höjd för ytterligare omprioriteringar och åtgärder för att skapa uthållig personalförsörjning.

    Tydlig och gemensam information är fortsatt viktigt. Aktörernas kommunikativa åtgärder behöver rikta sig både externt och internt, det finns i flera verksamheter oro att anställda blir smittade eller smittar andra. Det finns också oro och stress på grund av ökad arbetsbelastning i takt med högre sjukfrånvaro.

  • Samlad nationell lägesbild 26 mars 2020

    De flesta aktörer rapporterar måttlig påverkan på samhällsviktig verksamhet men spridningen i påverkansgrad mellan och inom samhällssektorer är stor. Gemensamt för de flesta samhällssektorer är att påverkansgraden har ökat, särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn som är mycket hårt belastad. Den fortsatta bristen eller risk för brist på materiella resurser, i synnerhet skyddsutrustning, kan komma att påverka fler områden än endast hälso- och sjukvård samt omsorg, såsom skydd och säkerhet. Arbetet med att samordna och säkra tillgången på resurser för sjukvården bör ta detta i beaktande.

    Stora kommunikativa utmaningar i kombination med spridande av desinformation kan utgöra ett hinder för fortsatt effektiv hantering, och kan på sikt påverka förtroendet för myndigheterna. Den ekonomiska situationen kan innebära omfattande konsekvenser för samhället. Det kan på sikt potentiellt påverka förutsättningarna för att värna liv och hälsa hos befolkningen.

  • Samlad nationell lägesbild 19 mars 2020

    MSB gör bedömningen, i lägesbilden den 19 mars, att det generellt finns förutsättningar hos regioner och andra myndigheter för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, även vid större personalbortfall. Det skulle dock innebära påfrestningar och behov av omfattande prioriteringar. Det är angeläget att aktörerna fortsätter planera för en uthållig hantering, samt att säkerställa nyckelkompetenser. Särskilt fokus bör fortsatt läggas på att säkerställa tillgång till förbrukningsmateriel inklusive skyddsutrustning och provtagningsmateriel inom regionerna och för den kommunala vården. 

    Det finns fortfarande ett stort behov av att tillhandahålla samordnad och kvalitetssäkrad information till allmänhet och till olika samhällsaktörer. Denna information bör utformas för att nå hela befolkningen, både avseende språk, tillgänglighet och informationskanaler.

  • Samlad nationell lägesbild 12 mars 2020

    MSB gör bedömningen, i lägesbilden den 12 mars, att risken för störningar i försörjningen av samhällskritiska varor eller tjänster till Sverige generellt sett är låg på kort sikt men att det råder osäkerheter kring utvecklingen på längre sikt.

    Det är viktigt att berörda myndigheter och aktörer i Sverige fortsätter att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet.

  • Samlad nationell lägesbild 5 mars 2020

    MSB gör bedömningen, i lägesbilden den 5 mars, att berörda myndigheter och organisationer har en god beredskapsplanering i nuläget men att de behöver ta höjd för en eskalering och utdragen hantering. För att säkerställa fortsatt god beredskap uppmanar MSB alla aktörer som har ansvar för samhällsviktig verksamhet att se över sin personalplanering och se till att de får fortsatt tillgång till viktiga varor. 

Samlad nationell lägesbild

Lägesbilden baseras på berörda myndigheters och aktörers rapportering. Analysen i lägesbilden har sin utgångspunkt i målen för Sveriges säkerhet – det vill säga värna människors liv och hälsa, värna samhällets funktionalitet och upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati. Lägesbilden tas fram vid behov, vilket just nu är varannan vecka, och lämnas sedan till Regeringskansliet och så kallade bevakningsansvariga myndigheter.

Läs mer om nationell lägesbild

 

Senast granskad: 6 augusti 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan